Skip to main content
sharethis

ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ไอเดียผ่านทางเฟซบุ๊ก เสนอตั้ง "องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน" ใช้จัดการคนหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

12 เม.ย. 2557 มติชนออนไลน์ รายงานว่า พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ผ่านทางเฟซบุ๊กเหรียญทอง แน่นหนา เสนอให้ตั้ง "องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน" มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

แชร์ถึงมวลมหาประชาชน...ท่านทั้งหลาย คือ ‘ทหารของพระราชา...คนเก็บขยะของแผ่นดิน’ ได้โปรดพิจารณาแนวความคิดในการจัดตั้ง ‘องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน’ (องค์กรนี้เป็นองค์กรเปิดเผย ไม่ใช่องค์กรลับ องค์กรนี้จะเกิดขึ้น ต่อเมื่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายยังคงปล่อยปละละเลย ไม่จัดการอย่างเป็นรูปธรรมในการเก็บ ‘ขยะแผ่นดิน’ และหากปล่อยทิ้งไว้จะบั่นทอนต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง) แนวความคิดนี้จัดทำขึ้นโดยอดีตนายทหารยุทธการ เพื่อเสนอต่อมวลมหาประชาชนคณะผู้ก่อตั้ง ‘องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน’ ดังสรุปต่อไปนี้

1) นิยามศัพท์ ‘ขยะแผ่นดิน’ หมายถึง ผู้กระทำการอาฆาต มาดร้าย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และผู้ให้การสนับสนุน คุ้มครอง ช่วยเหลือ รวมถึงที่พักพิงอาศัย และให้อาชีพการงาน

2) ภารกิจของ ‘องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน’ คือ การเก็บขยะเพื่อปฏิรูปความสะอาดของแผ่นดินภายใน 12 - 24 เดือน

3) โครงสร้างการจัดเฉพาะกิจ ประกอบด้วย

3.1) ‘หน่วยบริหารงานกองทุนและการสนับสนุน’

3.2) ‘หน่วยปฏิบัติงานสำรวจขยะ’

3.3) ‘หน่วยปฏิบัติงานเก็บขยะทั่วไป’

3.4) ‘หน่วยปฏิบัติงานเก็บขยะพิเศษ’

4) การปฏิบัติของหน่วยเฉพาะกิจแต่ละหน่วย มีแนวความคิดในการยุทธ (CONCEPTS OF OPERATION) ดังนี้

4.1) ‘หน่วยบริหารงานกองทุนและการสนับสนุน’ จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเงินทุนสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนๆ ละ 50 บาท หรือคิดเป็นเงินทุนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในภารกิจการเก็บขยะเพื่อปฏิรูปความสะอาดของแผ่นดินให้แล้วเสร็จใน 12 - 24 เดือน โดยจะจัดสรรให้แก่การเก็บขยะแต่ละชิ้น จำแนกตามประเภทของขยะ ตลอดจนการปฏิบัติงานสนับสนุนทั่วไป

4.2) ‘หน่วยปฏิบัติงานสำรวจขยะ’ จะเป็นหน่วยข่าวกรอง เพื่อการสำรวจขยะ คัดแยกประเภท และขึ้นบัญชี

4.3) ‘หน่วยปฏิบัติงานเก็บขยะทั่วไป’ จะรับผิดชอบขยะประเภท’ทั่วไป’ ประกอบด้วย ‘ชุดเก็บขยะ’ จำนวนมาก แต่ละชุดจะรับผิดชอบโดยติดตามดำเนินการเก็บ ‘ขยะ’ เป็นรายชิ้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บขยะเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วโดย ‘ชุดเก็บขยะ’ จะมีรูปแบบในการปฏิบัติดังนี้

4.3.1) ‘ชุดเก็บขยะ’ จะติดต่อขอเข้าพบ ‘ขยะ’ เป็นรายชิ้น เพื่อทำความเข้าใจอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย (ไม่ใช้ความรุนแรง แต่ไม่หน่อมแน้ม) หากสามารถทำความเข้าใจกันได้โดยดีแล้ว ให้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสิ้นสุดการเป็นขยะอย่างสันติวิธี

4.3.2) ในกรณีที่ ‘ชุดเก็บขยะ’ ไม่สามารถติดต่อเข้าพบ ‘ขยะ’ เป็นรายชิ้นได้ ให้ ‘ชุดเก็บขยะ’ นำฝากหนังสือเพื่อเชื้อเชิญและกำหนดวันนัดหมายใหม่กันอีกครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อนัดพบและทำความเข้าใจ อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย (ไม่ใช้ความรุนแรง แต่ไม่หน่อมแน้ม) หากสามารถทำความเข้าใจกันได้โดยดีแล้ว ให้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสิ้นสุดการเป็นขยะอย่างสันติวิธี

4.3.3) ในกรณีที่พ้นระยะเวลาตามข้อ 4.3.2) ที่ ‘ชุดเก็บขยะ’ กำหนดแล้ว ให้ ‘ชุดเก็บขยะ’ ดำเนินการตามกฎหมาย และติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ โดย ‘ชุดเก็บขยะ’ จะไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามลำพังโดยไม่มีการติดตามความคืบหน้า แต่ ‘ชุดเก็บขยะ’ จะคอยติดตามและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกรูปแบบ เช่น การออกประกาศผ่านเครือข่ายสื่อสาธารณะเพื่อขอความร่วมมือจากผู้พบเห็น ‘ขยะ’ ที่กำลังติดตาม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทราบที่พักพิง หลบซ่อน ที่ทำงาน เพื่อให้การติดตามจับกุม’ขยะ’ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็ว ในกรณีที่สามารถติดตามจับกุมเก็บ ‘ขยะ’ ได้แล้ว ให้ ‘ชุดเก็บขยะ’ ยังคงสังเกตุการณ์การจัดทำสำนวนคดีอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อนในกระบวนการยุติธรรมและติดตามการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด

4.3.4) ‘ชุดเก็บขยะ’ แต่ละชุดจะมีความสามารถในการระวังป้องกันตนเองจาก ‘พิษ’ ของขยะที่อาจเกิดขึ้นโดยเหนือความคาดหมาย ทั้งนี้เพื่อการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตของ ‘ชุดเก็บขยะ’ ตามศักยภาพและขีดความสามารถของ ‘ชุดเก็บขยะ’

4.4) ‘หน่วยปฏิบัติงานเก็บขยะพิเศษ’ จะรับผิดชอบเฉพาะขยะประเภท ‘มีพิษ’ เท่านั้น ทั้งนี้จะจำแนกตามระดับความเป็นพิษต่ำสุด ถึง ระดับความเป็นพิษสูงสุด ซึ่ง ‘หน่วยปฏิบัติงานเก็บขยะพิเศษ’ นี้จะพิจารณารูปแบบในการปฏิบัติอย่างจำเพาะเจาะจงตามแต่กรณี ไม่มีรูปแบบที่เป็นสูตรสำเร็จ

5) อัตรากำลังพล : จิตอาสาที่มีความจงรักภักดี ไม่จำกัดวิชาชีพ ไม่จำกัดคุณวุฒิ ไม่จำกัดเพศ สามารถเป็นกำลังพลในตำแหน่ง ‘คนเก็บขยะแผ่นดิน’ ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้จะประกาศรับสมัครกำลังพลเพื่อจัดกำลังเฉพาะกิจให้ทราบเป็นระยะๆ

6) มวลมหาประชาชนจงกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ณ โอกาสนี้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่” เสร็จสิ้นจากคำสัตย์ปฏิณาณตนนี้แล้ว ท่าน คือ ‘ทหารของพระราชา...คนเก็บขยะของแผ่นดิน’ นับแต่นี้เป็นต้นไป อ้าย อี มันผู้ใดที่เหิมเกริมต่อองค์พระประมุข มันผู้นั้นจะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินที่เรียกว่า ′ราชอาณาจักรไทย′

ด้วยจิตคารวะต่อ พ่อ แม่ พี่ น้อง มวลมหาประชาชน

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

อดีตนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที 73 (พ.ศ.2537 - 2538)

12 เม.ย.57

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net