Skip to main content
sharethis

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพิกถอนคำสั่งย้ายถวิล เปลี่ยนศรี ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ให้กลับมานั่งเลขาธิการ สมช. ตามเดิม

ถวิล เปลี่ยนศรี (ที่มา: วอยซ์ทีวี/แฟ้มภาพ)

29 เม.ย. 2557 - เมื่อวานนี้ (28 เม.ย.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เผยแพร่ "ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี" โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 นั้น"

"เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาในคดีที่ นายถวิล เปลี่ยนศรี ได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต่อศาลปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2554"

"บัดนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่อนุมัติรับโอนและแต่งตั้ง นายถวิล เปลี่ยนศรี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ(นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการเพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และให้นายถวิล เปลี่ยนศรี ได้กลับสู่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบในการที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 181(1) ตามลำดับ ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงมีผลให้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ที่ 30 กันยายน 2554 เป็นอันถูกเพิกถอนไปและนายถวิล เปลี่ยนศรี กลับไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เช่นเดิม ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี"

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net