องค์กรผู้บริโภคเสนอกรอบ รธน.-เรียกร้องหยุดจับกุมคน-กลุ่มรณรงค์ปัญหาเดือดร้อน

20 พ.ย.2557 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคในนามของตัวแทนองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ร่วมแถลงข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ และเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมยุติการจับกลุ่มบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ปัญหาความเดือดร้อน ยืนยันรัฐควรสร้างบรรยากาศการปฏิรูปด้วยการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ได้จัดกิจกรรมโดยไม่มีการจับกุมย่อมเป็นผลดีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปประเทศโดยรวม เพราะเชื่อว่า รัฐธรรมนูญเป็นของทุกคน และต้องทำให้การปฏิรูป “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” ดังที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านช่องทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยให้ความสำคัญกับกฎหมายประชาชนเป็นลำดับแรก

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า “เครือข่ายผู้บริโภคได้จัดทำข้อเสนอรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้ยุติการจับกุมบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ปัญหาความเดือดร้อน เพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ต่างต้องการให้รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปได้รับการยอมรับจากสังคมและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องสอดคล้องกับข้อเสนอของประชาชนและได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงต้องเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่ม องค์กร ต่างๆ สามารถเสนอความทุกและปัญหาต่างที่รอการปฏิรูปได้”

ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคยังกล่าวต่อไปว่า “การร่างรัฐธรรมนูญควรยึดหลักการ ‘สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยต้องลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน มีกลไกที่ดีในการตรวจสอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและการคอร์รัปชัน และมีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและมีการจัดทำประชาพิจารณ์ รวมถึงท้ายที่สุดต้องมีการลงประชามติ นอกจากนี้รัฐต้องรับรองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองที่เทียบเท่าในระดับสากล ด้วยสิทธิผู้บริโภค 8 ประการ”

ด้าน นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กล่าวถึงข้อเสนอเชิงระบบต่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคว่า 1.รัฐต้องสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคให้มีส่วนร่วม ในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายและมาตรการที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค ติดตามตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนผู้บริโภคให้เท่าทันในการดำเนินชีวิต 2.รัฐต้องให้ความสำคัญต่อสัดส่วนของตัวแทนผู้บริโภคอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในโครงสร้างของคณะกรรมการทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3.รัฐต้องมีการปรับปรุงมาตรการเชิงลงโทษผู้ประกอบการให้เข้มงวดมากขึ้น หรือเพิ่มมาตรการเยียวยาผู้เสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และ 4.รัฐต้องพัฒนาโครงสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงทางยา และอาหาร

“รัฐต้องตระหนักถึง "แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ" ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐต้องให้ความสำคัญและต้องดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภค ได้แก่ พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และก่อนการทำสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรือเป็นภาคี พันธสัญญาระหว่างประเทศ รัฐต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม และวิถีชีวิต วัฒนธรรมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ และต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา” นางสุภาพร กล่าว

ขณะที่ ภญ.ชโลม เกตุจินดา กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้เน้นย้ำถึงการเปิดพื้นที่ในการเสนอความเห็นทั้งบุคคล กลุ่ม องค์กร และสื่อมวลชน ได้อย่างอิสระและเปิดกว้าง พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงกัน

“สิ่งที่พี่น้องทำอยู่ไม่ได้รบกวนบรรยากาศการปฏิรูป ฉะนั้นตั้งแต่การจับกุมที่พื้นที่ภาคใต้ การเคลื่อนไหวเรื่องพลังงานต่างๆ และล่าสุดคือการจับกุมน้องๆ มข. ก็คิดว่าจะมีการจับกุมกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จึงอยากให้ยกเลิกการจับกุมกุล่มบุคคลที่เรียกร้องเรื่องปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนนั้นสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดจากกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่มันสะสมมานาน อยากให้เปิดพื้นที่นี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น กระทั่งทำให้สื่อมวลชนเองก็จะได้ทำงานสื่อสารข่าวสารของพวกเราได้อย่างอิสระ สื่อต้องทำให้ข้างล่างและข้างบนสื่อสารเชื่อมต่อกันอย่างอิสระและเปิดกว้างจริงๆ การที่เราเน้นเรื่องนโยบายแห่งรัฐไม่ว่ารัฐจะมาจากไหนเราเชื่อว่าสิ่งนี้นั้นรัฐต้องดำเนินการให้เปิดกว้างอย่างแท้จริง” ภญ.ชโลมกล่าวทิ้งท้าย

 

ข้อเสนอของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคต่อการร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

พฤศจิกายน 2557

 

1.  ข้อเสนอต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ

เสนอให้การร่างรัฐธรรมนูญควรต้องยึดหลักการ  “ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยต้องลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน มีกลไกที่ดีในการตรวจสอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและการคอรัปชั่น และมีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทำ เป็นประชาพิจารณ์รวมถึงต้องมีการลงประชามติ

2.  ข้อเสนอในเชิงเนื้อหาต่อร่างรัฐธรรมนูญ

            2.1.     รัฐธรรมนูญควรต้องยึดหลักการ  “ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยต้องลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน มีกลไกที่ดีในการตรวจสอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและการคอรัปชั่น ”  ในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

2.1.1.  การรับรองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภค  เนื่อง จากพลเมืองไทยทุกคนเป็นผู้บริโภค จึงควรกำหนดสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองในสิทธิผู้ บริโภคในระดับสากล ที่ประกอบด้วย สิทธิ 8 ประการ คือ

 1. สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

2. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการหลอกลวงของโฆษณา หรือการแจ้งประกาศที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

4. สิทธิที่จะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคายุติธรรม

5. สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้

6. สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชย ในกรณีที่ถูกละเมิด หลอกลวงให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ

7. สิทธิที่จะได้รับความรู้และไหวพริบอันจำเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน

8. สิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังชีพได้อย่างปลอดภัย

            เพื่อให้สามารถรับรองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภคดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภค ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้ บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าว

  2.1.2 การรับรองสิทธิชุมชน

เพื่อเป็นการรับรองสิทธิผู้บริโภคในฐานะพลเมืองที่จะได้รับสิทธิ ที่จะได้รับการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างปลอดภัย  ด้วยการรับรองสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ให้มีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้วยการระบุอย่างชัดเจน เรื่องการรับฟังความเห็นประชาชน การจัดทำประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านผู้บริโภค เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรม โครงการที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องยึดหลักการยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็นอิสระในการตัดสินใจ (Free, Prior and Informed Consent: FPIC) ของชุมชน

3.     กรอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

เพื่อ เป็นการรับรองสิทธิผู้บริโภคในฐานะพลเมืองที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จำ เป็นต่อการดำรงชีวิต อันสำคัญ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงบริการสุขภาพ การสาธารณสุข การศึกษา การเลี้ยงดูบุตรกรณีที่เป็นครอบครัวเดี่ยว การมีงานทำ”การยังชีพอย่างมีคุณภาพของผู้พิการ/ทุพพลภาพ ผู้มีอายุเกินหกสิบปีมีระบบบำนาญประชาชน  การจัดสรรที่ดินทำกิน ทั้งนี้รวมถึงการบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เด็ก เยาวชน  ผู้พิการ และผู้สูงอายุซึ่งไม่มีผู้ดูแล มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการดำเนินการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา

รัฐธรรมนูญควรต้องยึดหลักการ  “กำหนดหน้าที่ของรัฐ” ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

3.1 รัฐต้องออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภค ได้แก่ พรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

3.2 รัฐต้องให้หลักประกันแก่ประชาชนในด้านศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และคุณภาพแห่งชีวิต โดยทั่วถึงและเสมอภาคกัน หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมถึง การมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับวิถีการดำรงชีวิต  การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  บำนาญพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับคนสูงอายุ  สวัสดิการการเลี้ยงดูบุตร สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนสูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพที่เน้นโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงหรือเสมอภาค กับบุคคลทั่วไป

3.3 รัฐต้องคุ้มครองให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณูปโภค ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

3.4  ก่อน การทำสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรือเป็นภาคี พันธสัญญาระหว่างประเทศ รัฐต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม และวิถีชีวิต วัฒนธรรมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

3.5  รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรมีงานทำ คุ้มครองแรงงานที่อยู่ในวิถีการผลิต ทุกประเภท โดยเฉพาะแรงงานเด็ก และแรงงานหญิง  จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม  รวมทั้งคุ้มครองค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม

3.6 รัฐต้องกระจายอำนาจในการจัดบริการการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาสังคม ชุมชน  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชน  หรือองค์กรเอกชน ทั้งนี้ รัฐต้องควบคุมให้เป็นการจัดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพ โดยไม่หวังผลกำไร

 

4. ข้อเสนอเชิงระบบการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค

 

4.1 การปรับโครงสร้างคณะกรรมการทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีสัดส่วนของตัวแทนผู้บริโภคอย่างน้อยหนึ่งในสาม

4.2 รัฐต้องพัฒนาระบบโครงสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ ( พัฒนากลไกอัตโนมัติ ในการยกเลิกการใช้ยา สารเคมีอันตราย สินค้าหรือบริการที่พบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิเช่น กรณียาที่ปรากฎเป็นข่าวอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีผลข้างเคียงจนนำมาซึ่งถูกยกเลิกการใช้ในต่างประเทศ หรือประเทศผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือภูมิภาคอาเซียน อาจกำหนดไว้ในคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา สารเคมีอันตราย ที่ถูกยกเลิกการใช้ในประเทศผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือภูมิภาคอาเซียนอาจกำหนดไว้ในคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการปัญหาสาร เคมี )

4.3 การปรับปรุงมาตรการเชิงลงโทษให้เข้มงวดมากขึ้น หรือการเยียวยาผู้เสียหายเชิงลงโทษ เช่น

-           การลงโทษผู้ผลิตที่โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโฆษณาเกินจริง หลอกลวง อีกทั้งเพิ่มบทลงโทษในฐานความผิดจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้หนักขึ้น รวมถึงให้มีบทลงโทษเจ้าของสื่อหรือเจ้าของสถานี โดยต้องรับผิดชอบในความผิดทุกกรณีของการโฆษณา โดยอาจตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

-           การชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารสาธารณะเทียบเท่ากับผู้เสียชีวิตจาก การชุมนุมทางการเมือง  และควรมีการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครอง โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด

-           สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้ประกอบการ (ทั้งที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการ)

-           เรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการกรณีความชำรุดบกพร่องแล้ว  แก้ไขไม่ได้ แก้แล้วแก้อีก หรือกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน ให้เพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค เช่น ให้ซื้อห้องคืนทันทีเป็นต้น

-           ให้มีการสร้างหลักประกันให้กับผู้ซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้าน เช่น กลไกการประกันเงินดาวน์ รวมถึงกองทุนชดเชยความเสียหายให้กับผู้ซื้อบ้านที่ไม่ได้บ้าน ต้องได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยเงินอาจมาจากทั้งผู้ประกอบการและการนำเงินของผู้บริโภคบางส่วนที่จ่ายไป ในการดาวน์บ้านหรือทำระบบการรับประกันการดาวน์ที่ชัดเจน

4.4 การสนับสนุน องค์กรผู้บริโภค ให้มีส่วนร่วมและติดตามกำกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนผู้บริโภค

การ คุ้มครองผู้บริโภคมีหลายหน่วยงานมากที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่พบว่า ปัจจุบัน รัฐยังไม่สามารถให้การคุ้มครองผู้บริโภคได้จริง ดังนั้นรัฐจะต้องสนับสนุน ศูนย์ประสานงานหรือศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชน องค์กรผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน ให้มีความสามารถกลั่นกรอง ช่วยเหลือ และที่สำคัญสนับสนุนในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคที่สามารถใช้ประกอบการตัดสิน เลือกแบบแผนการผลิตและการบริโภค รวมถึงให้ผู้บริโภคตระหนักและเท่าทันปัญหาในยุคบริโภคนิยม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิของตนเอง รวมถึง ในการออกประกาศหรือกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทางการเงินต่างๆ ขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และขอให้มีการเพิ่ม สัดส่วนผู้แทนผู้บริโภค เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์