Skip to main content
sharethis

16 ธ.ค. 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เสนอสาระสำคัญของร่างฯ

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... มีดังนี้

1.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านต่างๆ ตัวแทนคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขตการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใน 5 ด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมีตัวแทนจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมให้ความเห็นในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ

1.2 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการวางนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ด้วยการจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานและปัจจัยที่เอื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Sofe Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge โดยมีคณะกรรมการเฉพาะด้านทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการกลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด

1.3 กำหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน 5 ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Soft Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge ซึ่งมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี และมีตัวแทนคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในคณะกรรมการเฉพาะด้านที่หน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกรรมการหรือเลขานุการของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกชุด

1.4 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลที่มีความเข้มขัน เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานของรัฐสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลตามแผนระดับชาติว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำหนดไว้ รวมทั้งดูแลให้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในแต่ละด้านดำเนินการอย่างเป็นระบบและโครงการแต่ละโครงการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนดำเนินการจะต้องส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน

2. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2.1 กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีมิติของภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม ซึ่งจะช่วยเน้นย้ำให้ภาคส่วนต่างๆ เข้าใจในบทบาทภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้น

2.2 แบ่งส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 5 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการเฉพาะด้านจำนวน 5 ด้าน

 

ที่มา: สรุปข่าวการประชุม ครม. 16 ธ.ค. 2557

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net