Skip to main content
sharethis

ยงยุทธ ยุทธวงศ์ แถลงข่าว โครงการจัดทำ Line Sticker เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นของขวัญปีใหม่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด 6.6 ล้านบาท เริ่มดาวน์โหลด 30 ธ.ค.นี้

ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี

22 ธ.ค.2557 จากกณี เว็บไซต์กระทรวงไอซีที ระบุถึงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในชื่อโครงการ "จ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,117,400 บาท วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 ธ.ค. 2557 เป็นเงิน 7,117,353.24 บาท ขณะที่แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใบเสนอราคาของ Line Company (Thailand) Limited จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงคามเหมาะสมของงบประมาณดังกล่าว

ล่าสุดวันนี้(22 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าว โครงการจัดทำ Line Sticker เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ยงยุทธ ได้แถลงข่าวโครงการฯ มีสาระสำคัญสรุปความว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่คนไทยทุกคน เป็นการรวบรวมมาจากพระราชดำริ พระราชดำรัสและค่านิยมที่ของคนไทย ซึ่งมีมาแต่อดีตกาล เพื่อนำไปสร้างมาตรฐานในการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีด้วยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำ ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สื่อความหมายที่ง่ายต่อความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนไทยทุกคนในวาระแห่งความสุขขึ้นปีใหม่ 2558

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า มีคนใช้ไลน์ในการสื่อสารแต่ละวันถึง13 ล้านคน จึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์ขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้ประชาชนได้รับความรู้และปรับทัศนคติในการใช้ชีวิต เพื่อสำรวจการรับรู้ของประชาชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด 6.6 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู้ดาวน์โหลดประมาณ 3-4 ล้านคน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคมเป็นต้นไป มีระยะเวลาโหลดภายใน 30 วัน และสามารถใช้งานได้นาน 3 เดือน

สำหรับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วย

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

เรียบเรียงจาก ทำเนียบรัฐบาล, มติชนออนไลน์

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net