Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งของหัวหน้า คสช. โดย ม.44 สั่งระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชี้ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศอยู่แล้ว

15 ก.ค. 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่ง ที่ 20 / 2558 เรื่อง ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สืบเนื่องจากการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็น คปก. แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภภาคมที่ผ่านมา

โดยในคำสั่งระบุว่าในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศและหลักการสำคัญส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์หรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอาจจะมีการวางหลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน และยังระบุต่อไปว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2558 ก็มีองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆรวมถึงด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้วย ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้หมดวาระลงไปแล้วจึงควรว่าควรระงับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดใหม่ไว้ก่อน

 โดยการอาศัยตามอำนาจกฎหมายมาตรา 44 จึ่งมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ระงับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็น คปก. ตาม พรบ.คปก. 2553 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

2.ให้ คปก.ที่พ้นตำแหน่งไปแล้วแต่ยังทำหน้าที่ตาม ม. 12 ของ พรบ. คปก. ให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่คำสั่งนี้บังคับใช้

3.ในระหว่างที่ยังไม่มี คปก. ให้สำนักงาน คปก. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยอาศับภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

4. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระบวนการสรรหา คปก. ชุดใหม่ อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย โดยมีผู้เข้ารอบการคัดเลือกจำนวน 22 คน และในวันที่ 19 ก.ค. 2558 จะมีการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 11 คน

โดยรายชื่อ 22 คนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่

1.นายไพโรจน์ พลเพชร

 2.นางสุนี ไชยรส

3.ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

 4.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

5.ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

6.นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

7.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

8.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

9.นางสุภัทรา นาคะผิว 

10.ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 

11.นายคมสัน โพธิ์คง

12.ศ.ธงทอง จันทรางศุ

13.ศ.พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ 

14.นายวินัย ลู่วิโรจน์

15.นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ

16.นายวสันต์ พานิช

17.นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

18.พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด

19.ผศ.เมธี วงศ์สุวรรณ

20.นายพาณิชย์ เจริญเผ่า

21.นายวิชัย โถสุวรรณจินดา

22.นายอนุรักษ์ นิยมเวช
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net