Skip to main content
sharethis

ครม.เห็นชอบจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง และร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ เสนอสนช.พิจารณาต่อ ตั้ง บอร์ดขนส่งทางราง โดยมีนายกฯเป็นประธาน ดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง ด้าน 'คมนาคม' เตรียมอำนวยความสะดวกการบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก – น้ำ –อากาศ มอบเป็นของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ อนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (กค.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ   ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 3. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลา และแผนการขนส่งทางราง  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง และ 4. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่รวม 3 บริษัท โดยเร็ว

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ มีดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อยกฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  ขึ้นเป็นกรมการขนส่งทางราง 

2. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 2.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการขนส่งทางราง เสนอความเห็นและให้คำแนะนำต่อคณะรัฐมนตรี  2.2 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง มีปลัดกระทรวงคมนาคมหรือรองปลัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใช้อำนาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง กำกับดูแล การประกอบการเดินทางรถขนส่งทางราง กำกับดูแลกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าโดยสาร ค่าระวาง ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง 2.3 กำหนดให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอของอธิบดีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านรถขนส่งทางรางและด้านบุคลากร รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำกับดูแลความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมของการขนส่งทางรางครอบคลุมถึงการดำเนินการ 2.4 กำหนดให้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ อธิบดีอาจเข้าควบคุมดูแลกิจการขนส่งทางรางของผู้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ และให้สิทธิหน้าที่และอำนาจสั่งการของผู้รับอนุญาตตกมาเป็นของกรมการขนส่งทางรางจนกว่าเหตุจำเป็นจะหมดไป  

2.5 กำหนดให้อธิบดีกำหนดเขตระบบการขนส่งทางรางเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบการขนส่งทางราง ตลอดจนความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในระบบการขนส่งทางราง กำหนดบริเวณใกล้เคียงกับระบบการขนส่งทางรางเป็นเขตปลอดภัยระบบการขนส่งทางราง และมีอำนาจประกาศกำหนดเงื่อนไขในการก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งทางราง ภายในเขตปลอดภัยระบบการขนส่งทางรางดังกล่าว 2.6 กำหนดให้ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าภายในเขตปลอดภัยระบบการขนส่งทางรางมีความจำเป็นต้องประกาศกำหนดให้การกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบการขนส่งทางรางเป็นการกระทำที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อธิบดีมีอำนาจออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ได้

2.7 กำหนดให้อธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจการขนส่งทางราง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการประกอบกิจการการขนส่งทางรางให้เป็นตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายแก่ระบบการขนส่งทางรางให้ผู้ตรวจการขนส่งทางราง อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี   มีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ของบุคคลใด ๆ ในเวลาใด เพื่อตรวจ ซ่อมแซ่ม หรือแก้ไขระบบการขนส่งทาง รางหรือปฏิบัติการป้องกันอันตรายแก่ระบบการขนส่งทางรางหรือสาธาณชนได้

2.8 กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและบริการต่าง ๆ เกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารตามที่กำหนด และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้มีความเหมาะสมแก่การใช้บริการของการประกอบกิจการขนส่งทางราง  2.9 กำหนดให้อธิบดีอาจมอบให้เอกชนรายใดหรือหลายรายเป็นผู้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการการขนส่งทางรางได้ แต่ต้องไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางรายเดิม โดยการให้อนุญาตให้เป็นตามกฎกระทรวง 2.10 กำหนดให้ในกรณีที่สภาพการดำเนินงานของผู้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรืออันตรายแก่ผู้ใช้บริการหรือสาธารณชนให้อธิบดีมีอำนาจสั่งการให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขได้ และในกรณีจำเป็นจะสั่งให้ระงับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก็ได้จนกว่าผู้รับอนุญาตจะแก้ไขตามคำสั่งของอธิบดี ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี ให้กรมการขนส่งทางรางหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเข้าดำเนินการแก้ไขโดยผู้รับอนุญาตเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าว

2.11 กำหนดให้อธิบดีอาจเพิกถอนอนุญาตได้ เมื่อผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการประกอบกิจการที่ดีจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือดำเนินการหรือให้บริการที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง 2.12 กำหนดให้เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของอธิบดีมีอำนาจยกเลิกอนุญาตและอาจมอบหมาย  ให้กรมการขนส่งทางรางเข้าครองครองกิจการที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ และ 2.13 กำหนดบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ตามที่กฎหมายนี้กำหนด          

'คมนาคม' จัดอำนวยความสะดวกขนส่งสาธารณะเป็นของขวัญปีใหม่

วานนี้ (27 ธ.ค.59) ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการเตรียมการโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน จำนวน 56 โครงการ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แบ่งเป็นด้านการขนส่งทางบก จำนวน 25 โครงการ เช่น โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมไว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยจะจัดให้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์ฟรี ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2559 – 3 ม.ค. 2560 รวมถึงการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี ด้านการขนส่งทางราง จำนวน 9 โครงการ เช่น การเพิ่มจำนวนและความถี่ของขบวนรถเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสาร การอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการในระบบรางได้และมีการอบรมการปฐมพยาบาลขั้นต้น ด้านการขนส่งทางน้ำ จำนวน 10 โครงการ เช่น กิจกรรมเจ้าท่าพาร่องนาวา สวดมนต์ภาวนาข้ามปี และโครงการเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ รวมถึงโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารจากอ่าวไทย เส้นทางพัทยา – หัวหิน ด้านการขนส่งทางอากาศ จำนวน 11 โครงการ เช่น การทำโปรโมชั่นโดยสารราคาพิเศษ และโครงการพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการดังกล่าวได้

 
 
ที่มา เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล 1, 2
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net