'ประยุทธ์' สั่งทุกหน่วยงานเร่งสร้าง 'คนไทย 4.0'

เผย 'ประยุทธ์' สั่งการทุกหน่วยงานเร่งสร้าง 'คนไทย 4.0' รองรับโลกในศตวรรษที่ 21 ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม 'มีความรับผิดชอบต่อสังคม-มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย-รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่' ตั้งเป้า 6 เดือนการรับรู้ดีขึ้น ผลักดันใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพสร้างรายได้ขับเคลื่อนประเทศ
 
 
ที่มาภาพประกอบ Peter Rowley (CC BY 2.0)
 
1 ม.ค. 2560 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่าพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ รัฐบาลจะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา และเทคโนโลยี ยกระดับให้ประเทศไทยมีรายได้สูง โดยการสร้าง “คนไทย 4.0” ให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือ คนไทย 4.0 ที่ต้องมีความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เรื่องคนไทย 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นวาระสำคัญในทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ตั้งเป้า 6 เดือนการรับรู้ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะต่อไป
 
พลโท สรรเสริญ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี คนไทย 4.0 คือ ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปสู่การผลิต แล้วทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะต้องยกระดับคนส่วนใหญ่ที่ยังเป็นคนไทย 1.0 และ 2.0 คือ กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่ม SMEs โอท็อป แรงงานระดับต่ำ คนด้อยโอกาส คนพิการ คนจนในเมือง ให้เข้าถึงทรัพยากร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีโอกาสที่เป็นธรรม ซึ่งเมื่อสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และติดต่อกับคนทั่วโลกได้ ก็จะก้าวสู่การเป็นคนไทย 4.0 ด้วยกัน คือ การเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิม ๆ เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เปลี่ยนจาก SMEs โอท็อป เป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์หรือสตาร์ทอัพ เปลี่ยนภาคบริการทั่วไปให้เป็นบริการมูลค่าสูง และเปลี่ยนแรงงานระดับต่ำเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น