รัฐศาสตร์เสวนา: บ้านพี่เมืองน้องแบบอำนาจนิยม: ทุนไทยในพม่าและลาว

9 พ.ย. 2560 ที่ห้อง 103 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการประชุมวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา: ชุดไทยศึกษากับการเมืองและสังคมไทย" ครั้งที่ 5 หัวข้อ Authoritarian brotherhood บ้านพี่เมืองน้องแบบอำนาจนิยม: ทุนไทยในพม่าและลาว

โดยมีการนำเสนอ 2 บทความได้แก่ (1) Public Spheres and Thai Hydropower Dams in Laos นำเสนอโดย Carl Middleton คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (2) รัฐอำนาจนิยมแบบรวมศูนย์และการเมืองของความไม่แน่นอน (แบบไทยๆ) นำเสนอโดย นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย