[คลิป] วงถก จากเถ้าถ่านสู่การกำเนิดใหม่: ฝ่ายซ้ายและการกลับมาจากซากของเสรีนิยม

วิดีโอเสวนาหัวข้อ "จากเถ้าถ่านสู่การกำเนิดใหม่ : ฝ่ายซ้ายและการกลับมาจากซากของเสรีนิยม" วิทยากร ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) กลุ่ม Third Way Thailand และจักรพล ผลละออ Group of Comrades จัดโดย สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Group of Comrades ส่วนหนึ่งของกิจกรรม สัมมนา Marxism 2018 ณ ห้อง 302 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2561