เครือข่ายนักวิชาการ-ปชช.ภาคเหนือหนุนเรียกร้องเลือกตั้งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพลเมือง

เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ ร่วมกันออกแถลงการณ์ยืนยันว่าการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พลเมืองทุกคนสามารถแสดงออกมาได้ อีกทั้งยังขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ "คนอยากเลือกตั้ง" และประชาชนทุกหนแห่งที่เรียกร้องการเลือกตั้งบนหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

22 พ.ค. 2561 - เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งนิธิ เอียวศรีวงศ์ อานันท์ กาญจนพันธุ์ ธเนศวร์ เจริญเมือง ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ฯลฯ ร่วมกันออกแถลงการณ์ "เสรีภาพเป็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องการเลือกตั้ง" สนับสนุนการเคลื่อนไหวของ "กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง" และชี้ว่าการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พลเมืองทุกคนสามารถแสดงออกมาได้ ทั้งยังประณาม การขัดขวาง การดำเนินคดี และการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่กระทำต่อ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” และประชาชนผู้เรียกร้องการเลือกตั้ง

โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์

เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ

เสรีภาพเป็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องการเลือกตั้ง

เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชน ด้วยคำกล่าวอ้างว่า เข้ามาแก้ไขปัญหาและสร้างความสงบสุข แต่ในทางตรงกันข้าม 4 ปีที่ผ่านมา กลับเป็นช่วงเวลาอันแสนหดหู่และน่าเศร้า ภายใต้บรรยากาศการบริหารงานและปกครองประเทศ ด้วยรูปแบบเผด็จการอำนาจนิยม ของ คสช. ที่มิได้มาจากเจตจำนงของประชาชนโดยทั่วไป 4 ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึง ความล้มเหลวในการบริหารงานในหลายด้านของ คสช. ทั้ง คุณภาพชีวิตประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญ คือ “หลักการประชาธิปไตย” ได้ถูกทำลายลงอย่างเห็นได้ชัด

หลายต่อหลายครั้ง ที่ประชาชนผู้มีความหวังถึง “ประชาธิปไตย” ได้ยืนยันถึงสิทธิความเป็นพลเมือง ด้วยการเรียกร้องถึง “การเลือกตั้ง” แต่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา การจับกุม การดำเนินคดี และการติดตาม ตลอดจนการคุกคามด้วยรูปแบบต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม ผ่านคำสั่ง หัวหน้า คสช. 3/2558 จนทำให้ชีวิตขาดความปกติสุข ไม่สามารถแสดงออกถึงสิทธิ และเสรีภาพ ที่ประชาชนพึงมีบนหลักการประชาธิปไตย

พวกเราในนาม เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ ขอยืนยันว่า การเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง เป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่พลเมืองทุกคนสามารถแสดงออกมาได้

พวกเราขอสนับสนุน การเคลื่อนไหวของ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” และประชาชนทุกหนแห่ง ในการเรียกร้องการเลือกตั้งบนหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

พวกเราขอประณาม การขัดขวาง การดำเนินคดี และการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่กระทำต่อ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” และประชาชนผู้เรียกร้องการเลือกตั้ง

เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ

22 พฤษภาคม 2561

ดังรายชื่อต่อไปนี้

นิธิ เอียวศรีวงศ์

อานันท์ กาญจนพันธุ์

ธเนศวร์ เจริญเมือง

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ชัชวาล ปุญปัน

สุชาดา จักรพิสุทธิ์

นงเยาว์ เนาวรัตน์

ชำนาญ จันทร์เรือง

วรวิทย์ เจริญเลิศ

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

นันท์นภัส แสงฮอง

นัทมน คงเจริญ

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

พลอยแก้ว โปราณานนท์

จณิษฐ์ เฟื่องฟู

พศุตม์ ลาศุขะ

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

รวิพร ดอกไม้

สิงห์ สุวรรณกิจ

วราภรณ์ เรืองศรี

ธิกานต์ ศรีนารา

สิรีธร ถาวรวงศา

ภัควดี วีระภาสพงษ์

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

ธีรมล บัวงาม

อานนท์ ตันติวิวัฒน์

อรภัคค รัฐผาไท

ชนฐิตา ไกรศรีกุล

กัลย์สุดา ปานพรม

พึ่งบุญ ใจเย็น

ภูธน ทองตัน

จิรภัทร ทวีชื่น

ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ

จตุพล คำมี

อภิบาล สมหวัง

พงศ์ภรณ์ พงษ์พันธุ์

ธีระพล คุ้มทรัพย์

ทศพล ศรีนุช

วิธญา คลังนิล

พรพรรณ วรรณา

นิติพงศ์ สำราญคง

ธนพงษ์ หมื่นแสน

กฤตน ชัยแก้ว

พัชรินทร์ ถาปินตา

ดำนาย ประทานัง

หทัยกานต์ สังขชาติ

อธิคม มุกดาประกร

นลธวัช มะชัย

อนุสรณ์ ติปยานนท์

ประวิทย์ มุ่นเชย

อันยา โพธิวัฒน์

ศักดิ์ ไชยดวงสิงห์

แสงดาว ศรัทธามั่น

กิตติศักดิ์ อินต๊ะริน

จำลอง ทองศรี

สุกัญญา ทองศรี

ประเสริฐ ต้นเขียน

นาตยา คงเจริญ

อิสสริยา โนวัค

บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์

ลลิตา เดชเกิด

พรนภัส พูลสมบัติ

สุดารัตน์ พรมเสน

กาญจนา ดีอุด

พรพิศ ผักไหม

สุนทรี ภูมิชัยสุวรรณ์

วีรยุทธ อติมานะ

ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

เฉิดฉันท์ ศรีพาณิชย์

อังสนา วดีศิริศักดิ์

ธนาวุฒิ วดีศิริศักดิ์

สุวิภา จำปาวัลย์

ชญาณิฐ สุนทรพิธ

นิชากร ตัวละมุน

แพร จารุ ทองเกลี้ยง

ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์

พลลดล พลเดชวิสัย

อาทิตยา พลเดชวิสัย

คีตพัฒน์ ประภานนท์

วรญา ประภานนท์

ณจิตรา ประภานนท์

วีระพงษ์ ชินวัตร

วีระเกียรติ ชินวัตร

ธงไชย อาภาวัชรุตม์

วรรณศิริ พุทธิศรี

กีรติกานต์ เดชาวัฒนากุล

ศรยุทร เอี่ยมเอื้อยุทธ

นิตย์ ใจงิ้วคำ

รวิวาร รวิวารสกุล

ชานนท์ ญาณาคร

วรการต์ ปันดวง

ภัทรภูมิ เติงจันต๊ะ

พงษ์กฤษฏิ์ จิโน

อนินท์ญา ขันขาว

พิทักษ์ พิสูจน์

พงษ์ศักดิ์ บุญสม

เยาวเรศ คำปรุงสิทธิ์

จุฑาทิพย์ บุญสม

เขม ชุดทอง

เพ็ญนภา เรืองมาลัย

พนิดา การะบุญ

ปรีญาวัลย์ ใจปินตา

เกรียงไกร จินะโกฎิ

ดิเรก หมานมานะ

ซูไลมาน กูตัยบี

นูรีมะห์ บือราเฮง

สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ

พงศกร สงวนศักดิ์

ชัยพงษ์ สำเนียง

สมพงษ์ อาสากิจ

พนา กันธา

กรวรรณ บัวดอกตูม

รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์

พีรณัฐ พฤกษารัตน์

วรเมธ ชัยมงคล

สุทธิดา มณีกุล

พัชรีพร เทพนำชัย

สุทธิชัย เกษมสุขพูนวัตถุ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์