Skip to main content
sharethis

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2560 และจัดทำการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมใหม่ตั้งแต่ต้น 

ภาพประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก แสดงออกคัดค้านผังเมือง EEC. ที่ขาดการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC.) และยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2560 รวมทั้งเรียกร้องให้มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม (EHIA) ใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อความรอบด้านและให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2562 

ขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC.) และยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2560

สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2560 ให้มีการจัดทำผังเมืองใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างรีบด่วนอยู่ในขณะนี้นั้น ทำให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ขณะที่ประชาชนในที่พื้นที่ได้รับผลกระทบถูกละเลยข้อเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเครือข่ายที่มีอิทธิพลในรัฐบาลในลักษณะรัฐซ้อนรัฐ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้ติดตามปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพิษภัยของปัญหาที่จะเกิดจากการอนุญาตให้กลุ่มทุนต่างชาติเช่าที่ดินได้กว่า 99 ปี หรืออนุญาตให้นิติบุคคลต่างชาติถือกรรมสิทธ์ในที่ดินได้ตลอดไปตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน (BOI.) ที่มีโครงการส่งเสริมให้ไม่รู้จบในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังจัดทำผังเมืองใหม่นั้น ครป.มีข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังต่อไป

1. ครป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการดำเนินการโครงการต่างๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งหมด และปรึกษาหารือเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งรัดไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ถิ่นกำเนิดซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้านเกษตรกรรม อันเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงมีความสำคัญในฐานะเป็นพื้นที่มรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลและส่งเสริมพัฒนาจากภาครัฐ อันเป็นความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญและขึ้นชื่อว่าเป็น “แหล่งผลิตอาหารของโลก” ในปัจจุบัน

2. ครป. ขอให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 47/2560 ที่ออกมามิชอบและส่งเสริมผลประโยชน์ของกลุ่มทุนผูกขาดในรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉพาะการเก็งกำไรที่ดินที่มีรัฐมนตรีบางคนเกี่ยวข้อง การดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจในส่วนเกี่ยวข้องกับผังเมือง ชุมชน สิ่งแวดล้อม สามารถบังคับใช้กฎหมายปกติที่มีอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายพิเศษเพื่อใคร

โครงการต่างๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขาดการรับฟังและการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและขาดการศึกษาผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน อันเป็นเหตุให้เครือข่ายประชาชนออกมาคัดค้านจำนวนมาก การจัดทำร่างผังเมืองใหม่ที่มีการขยายพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นการทำลายหลักประกันด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีผลกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและการคุ้มครองดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งการดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการดังกล่าวอาจขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการในลักษณะการจัดทำแผนผังที่มีการเปลี่ยนสีผังเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนซื้อขายที่ดินและกลุ่มอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

3. ครป. ขอเรียกร้องให้มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม (EHIA) ใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อความรอบด้านและให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมุ่งเน้นแผนพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ระบุถึงการพัฒนาการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่สามารถส่งเสริมเกษตรกรรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นดีของโลกอย่างจริงจังได้และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

24 กรกฎาคม 2562

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net