Skip to main content
sharethis

เพนกวิ้น ยืนยัน ศาลต้องยึดโยงประชาชนและวิจารณ์ได้ พร้อมนำ สนท.จาก 3 สถาบัน ยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญ เหตุ ปัดตกปมถวายสัตย์ ชี้ 5 ใน 9 ตุลาการถูก "ประยุทธ์" ต่ออายุราชการ อาจเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์

18 ก.ย.2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วันนี้ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) นำโดย ชลธิศ โชติสวัสดิ์ เลขาธิการ สนท.และ พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิ้น ประธานยุทธศาสตร์ สนท. พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่าน  วรพงษ์ อินต๊ะโมงค์ รองผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ถึงเลขาธิการ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีไม่รับคำร้องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนและกรณีอื่นๆที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกร้องเรียน 

ชลธิศ ระบุว่า สนท.มีความกังวลว่าคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวจะเข้าข่ายการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรฐานจริยธรรมปี 2561 ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระและอื่นๆ ในข้อ 11  เนื่องจากมีตุลาการ  5 คน ที่ได้รับการต่ออายุราชการหลังจากหมดวาระแล้วในปี 2560 จากพลเอกประยุทธ์  ภายใต้คำสั่งของหัวหน้า คสช. จึงเข้ายื่นเรื่องต่อปปชในครั้งนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างสุจริตเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติทางการเมืองต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

พริษฐ์ กล่าวว่า การทำหน้าที่ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 ใน 9 คน ที่พลเอกประยุทธ์ ซึ่งตกเป็นผู้ถูกร้องเรียนในเรื่องต่างๆเป็นผู้แต่งตั้งมานั้น นอกจากไม่สง่างามแล้วยังเกิดข้อกังขาในสังคมมากมาย จึงนำสู่การยื่นให้ ป.ป.ช. เพื่อพิทักษ์มาตรฐานจริยธรรมของตุลาการและองค์กรอิสระ ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของตุลาการ ว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ และหวังว่า ป.ป.ช จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุจริต 

พริษฐ์ กล่าวด้วยว่า สถาบันศาลหรือองค์กรตุลาการใช้อำนาจอธิปไตย ของประชาชน ซึ่งควรให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่หรือคำวินิจฉัยได้ในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย 

ส่วนแนวทางที่จะมีการปฏิรูปศาลหรือยุบรวมศาลรัฐธรรมนูญกับศาลฎีกานั้น พริษฐ์ มองว่า ไม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรหลักการสำคัญคือ สถาบันตุลาการต้องยึดโยงกับประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

รายละเอียดหนังสือของ สนท.

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
อ้างถึง ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๖๒ ว่าด้วยคำสั่งไม่รับคำร้องเรื่องพิจารณาที่ ต.๓๗/๒๕๖๒ ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ตามที่ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้อง เรื่องการพิจารณาที่ ต.๓๗/๒๕๖๒ ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคสามและมาตรา ๔๗ (๑) โดยอธิบายเหตุผลประกอบคำสั่งไม่รับคำร้อง ดังนี้

๑.    การถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมือง (Political Issue) ของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์ อันอยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาล (Act of Government) 
๒.    การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวจะเข้าข่ายการกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ เนื่องจากมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน ๕ ท่านที่ได้รับตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๕๑ ตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดวาระไว้ ๙ ปี แต่เมื่อครบวาระในปี ๒๕๖๐ แล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔ /๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ซึ่งลงนามรับรองคำสั่งดังกล่าวโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งบัดนี้ตกเป็นผู้ถูกร้องในกรณีดังกล่าว

ทางสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงส่งหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างสุจริต เป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติทางการเมืองต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


ลงชื่อ


(นายชลธิศ โชติสวัสดิ์)
เลขาธิการสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net