Skip to main content
sharethis

นักวิชาการ 105 คน ร่วมกันลงชื่อในแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 หากไม่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว เท่ากับรัฐบาลมีเจตนาทำลายประชาธิปไตยท้องถิ่น

8 ก.ย.2563 เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 โดยมีนักวิชาการร่วมลงชื่อแล้ว 105 คน 

แถลงการณ์ระบุเหตุผลว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ 2557 และยังใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 แต่งตั้งผู้บริหาร ทำให้เกิดปัญหาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประชาชนในท้องถิ่น และยังให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคเข้ามาแทรกแซกแซงการบริหารซึ่งเป็นการทำลายหลักการการปกครองท้องถิ่นและทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกลไกของรัฐบาล

ดังนั้น หากไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ย่อมเท่ากับรัฐบาลมีเจตนาทำลายประชาธิปไตยท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานระบอบประชาธิปไตยของชาติ และเป็นผลประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งประเทศ

แถลงการณ์เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.)

เรื่อง ให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563

นับตั้งแต่รัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ใช้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว รวมทั้งใช้อำนาจ ม.44 แต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปีเต็มที่รัฐบาลได้แช่แข็งการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น  แม้รัฐบาลได้กล่าวอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นและการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น   แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจและรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นที่เป็นองค์กรรากฐานของระบอบประชาธิปไตย

ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลใช้อำนาจแช่แข็งการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้สร้างปัญหาให้กับการปกครองท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียโอกาสในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อชีวิตประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคแทรกแซงกระบวนการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการทำลายหลักการการปกครองท้องถิ่นอย่างเลวร้ายและไม่สมควรเกิดขึ้น

การแช่แข็งการปกครองท้องถิ่นโดยไม่มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมานาน 6 ปีเต็ม ได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นหน่วยกลไกของรัฐบาล จัดทำดำเนินโครงการต่างๆ ตามคำสั่งของรัฐบาล ฝ่ายบริหารท้องถิ่นขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น บุคลากรมีจิตใจทำงานแบบราชการประจำดั้งเดิมที่ขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ เกิดสภาพการบริหารท้องถิ่นที่ไร้ประสิทธิภาพ มีการทุจริตอย่างต่อเนื่องและไร้กระบวนการตรวจสอบที่แท้จริง ผู้นำท้องถิ่นอยู่ในอำนาจนานเกินวาระทำให้เกิดการสร้างอำนาจอิทธิพลในท้องถิ่น ทำลายหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น ทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ทำลายสิทธิอำนาจของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย

ดังนั้น หากไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ย่อมเท่ากับรัฐบาลมีเจตนาทำลายประชาธิปไตยท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานระบอบประชาธิปไตยของชาติ และเป็นผลประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 เพื่อที่จะได้เริ่มต้นฟื้นฟูการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง

อาจารย์และนักวิชาการลงนามในแถลงการณ์เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ สถาบันรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร สิทธิ รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

4. อาจารย์ วิชาญ ฤทธิธรรม รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี รัตนะ รัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต

6. ดร.ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา คณะรัฐศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ

7. อาจารย์ คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

8. อาจารย์ ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สงขลา

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล ฤทธิธรรม รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

11. รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์   การปกครองท้องถิ่น มรภ.พระนครศรีอยุธยา

15. อ.ธีระพงษ์ ทศวัฒน์  การพัฒนาสังคม มรภ.ราชนครินทร์

16. อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาญ  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง

17. อาจารย์ ศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ  การสอนภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์

18. อาจารย์ อรอนงค์ โรงรักษา  ภาษาญี่ปุ่น มรภ.ราชนครินทร์

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร ขุนค้า  รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.ราชนคนินทร์

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูนีเราะฮ์ ยีดำ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

21. อาจารย์ ปราโมทย์ ระวิน  ภาษาไทย มรภ.พระนครศรีอยุธยา

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน  ปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มรภ.มหาสารคาม

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกาศิต เจิมรอด นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

24. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลำปาง

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์  คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน  คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

28. อาจารย์ ศุภกร ชมศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

29. ทศพล กรรณิกา  นักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

30. อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์  รัฐศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม

31. อาจารย์ ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ  นิติศาสตร์  มรภ.พระนครศรีอยุธยา

32. อาจารย์ จรัส ประจันพาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล  คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ต่วนศิริ  คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

35. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ  คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฮัสบุลเลาะ  อาศิสสกุล   รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ฟาฏอนี

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง  คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

38. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด  การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ม.แม่โจ้-ชุมพร

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล แก้วสม  การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ม.แม่โจ้-ชุมพร

40. อาจารย์ เกศศิรินทร์ มัธยทรัพย์  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล

41. อาจารย์ งามศุกร์ รัตนเสถียร  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

42. อุเชนทร์ เชียงเสน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

45. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์

46. อาจารย์ ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ  คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง  คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม

48. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

50. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รัฐศาสตร์ ม.บูรพา

51. อาจารย์ ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ  รัฐศาสตร์ ม.บูรพา

52. อาจารย์ จิรายุทธ์ สีม่วง  รัฐศาสตร์ ม.บูรพา

53. ชัยพงษ์ สำเนียง  ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัช คมพจน์  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

55. ดร.อันธิฌา แสงชัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

56. อาจารย์ สุริยานนท์ พลสิม  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

57. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ  คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

58. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ สุยะ  คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

60. อาจารย์ ธวัชชัย ป้องศรี  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

61. อาจารย์ ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

62. นายอลงกรณ์ ศิลปดอนบม  นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

63. นายกฤดิทัต ฉายไสว นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

64. นายสุนันท์ คำลุน นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

65. นายโสภณวิชญ์ ผ่องลำเจียก นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

66. อาจารย์ จ.ส.ต. ดร.รัฐ กันภัย รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี

67. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี

68. ดร.กรวิทย์ เกาะกลาง  รัฐประศาสนศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

69. สรพจน์ เสวนคุณากร  คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

70. อาจารย์ วรางคณา ปัญญามี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

71. รองศาสตราจารย์ สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ  อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น  เลขาธิการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ คำเป็ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา

75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา

76. อาจารย์ เกรียงไกร ศรีโนนเรือง รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

77. กล่อมศรี สิทธิศักดิ์  นักศึกษาปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม

78. ขวัญชัย เกิดแดน  คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

79. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน  รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต

80. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สุขสง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

81. ศาสตราจารย์ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ อดีต Director of the Southeast Asia Program, Cornell University, USA

82. ดร.พัชราภา ตันตราจิน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

83. ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

84. ทับทิม ทับทิม นักวิจัยสมทบ RCSD คณะสังคมศาสตร์ ม. เชียงใหม่

85. ภัสสรา บุญญฤทธิ์  นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Gender and Development Studies (GDS), Asian Institute of Technology (AIT)

86. พัชรี มณีไพโรจน์ นักศึกษาปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม

87. นพพล แก่งจำปา  ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.มหาสารคาม

88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ขวัญใจ  คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

89. ศักรินทร์ ณ น่าน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์  ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ์  รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต

92. ณัฐกร วิทิตานนท์  รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่

93. ดร.นพพล อัคฮาด  วิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว  รัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์  รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต

96. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง  คณะสังคมศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล  ภาควิชาการจัดการ ม.เทคโนโลยีมหานคร

98. ดร.ประเวศนฺ์ มหารัตน์สกุล  รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

99. อาจารย์ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์  รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

100. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม  คณะครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

101. ดร.วีรวรรณ มานะกุล   อดีต Lecturer, Hokkaido University, Japan

102. อาจารย์ศิวพล ชมภูพันธุ์  รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา  รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

105. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  รัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net