'ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน' รายงานตีแผ่การละเมิดสิทธิด้านสุขภาพแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรอิสราเอล

เผยรายงาน 'ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน' พบการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานต่างชาติที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภาคการเกษตรของอิสราเอล มีแรงงานไทยเพียง 50% เท่านั้นที่ได้บัตรประกันสุขภาพมาเก็บไว้ที่ตนเอง และสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเองตามที่ต้องการ


องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างชาติและแพทย์เพื่อสิทธิมนุษยชนอิสราเอลเผยรายงาน 'ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน' พบการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานต่างชาติที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภาคการเกษตรของอิสราเอล | ที่มาภาพ: Kavlaoved Agriculture - องค์กร คาฟลาโอเวด

เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ย. 2564 คาฟลาโอเวด (Kavlaoved Agriculture) องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในอิสราเอล และแพทย์เพื่อสิทธิมนุษยชนอิสราเอล (Physicians for Human Rights Israel) ได้เปิดเผยรายงาน A Land Devouring its Workers: Neglect and Violations of Migrant Agricultural Workers’ Right to Health in Israel (ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน: การละเลยและละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรของอิสราเอล) ซึ่งเป็นการศึกษาฉบับใหม่ว่าด้วยการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานต่างชาติที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภาคการเกษตรของอิสราเอล

ในรายงานระบุว่าภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจ้างแรงงานประมาณ 23,000 คน มาจากประเทศไทย และอีกประมาณ 4,000 คน จากประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ งานของแรงงานภาคเกษตรเหล่านี้หนักมาก ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาอาศัยอยู่ในฟาร์มที่ห่างไกลออกไป และมักจะทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงในสภาพอากาศร้อนจัด บางครั้งแรงงานมักจะได้รับอันตราย และพวกเขามักจะพักอาศัยในที่พักที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 

ในรายงานยังได้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- มีแรงงานไทยเพียง ร้อยละ 50 ในอิสราเอลเท่านั้นที่ได้บัตรประกันสุขภาพมาเก็บไว้ที่ตนเอง และสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเองตามที่ต้องการ
- ในบรรดาแรงงานที่เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลในอิสราเอล พบว่ามีแรงงานถึง ร้อยละ 44 ไม่เข้าใจสิ่งที่แพทย์และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์พูดเนื่องจากไม่มีคนแปลให้
- แรงงานเกือบ ร้อยละ 90 ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่จัดอยู่ในประเภทงานอันตราย แต่มีเพียง ร้อยละ 33 ของแรงงานเหล่านี้เท่านั้นที่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันขั้นพื้นฐานจากนายจ้าง
- แรงงานเกือบ ร้อยละ 60 ได้รับบาดเจ็บขณะทำงาน และ ร้อยละ 93 ประสบปัญหาทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
- แรงงานเกือบ ร้อยละ 46 ประสบกับสภาวะเครียดและเศร้าซึม
- แรงงานเกือบ ร้อยละ 50 ยังทำงานต่อแม้ในเวลาเจ็บป่วย แรงงานมากถึง ร้อยละ 70 ไม่ได้รับเงินค่าแรงในวันที่ตนเองลาป่วย

สำหรับประเด็นหลักซึ่งเป็นข้อกังวลและข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนแปลง รายงานฉบับนี้ระบุประเด็นปัญหาต่าง ๆ มากมายที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานภาคการเกษตร และลดระดับความรุนแรงของอันตรายที่แรงงานต้องเผชิญ

1. แรงงานไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพูดแต่ภาษาไทยเท่านั้น ไม่ได้รับบริการแปลเมื่อเข้ารับการรักษา ทำให้คุณภาพของบริการด้านสุขภาพที่ได้รับลดน้อยลง รายงานฉบับนี้จึงเรียกร้องให้มีบริการแปลสำหรับแรงงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงมีคำแปลภาษาไทยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพและแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค

2. แรงงานต้องประสบอันตรายมากมายทั้งในด้านของความปลอดภัยและสุขภาพ ตัวอย่างเช่น ต้องใช้ยาฆ่าแมลง/ยาปราบศัตรูพืช ทำงานบนที่สูง ทำงานกับปศุสัตว์ ทำงานกับยานพาหนะ และเครื่องมือหนัก บ่อยครั้งที่แรงงานไม่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด รายงานฉบับนี้ขอเสนอแนะให้มีการตรวจสุขภาพของแรงงานเป็นระยะเพื่อเฝ้าติดตามผลกระทบจากการทำงานกับวัสดุ/สารอันตรายที่เกิดขึ้นกับแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตร

3. ภาวะเครียดเศร้าซึม คิดอยากฆ่าตัวตาย และการใช้สารเสพติดเป็นสิ่งที่พบได้อย่างแพร่หลาย แต่แรงงานยังคงไม่มีสิทธิ์ขอรับบริการทางสุขภาพจิต รายงานฉบับนี้ขอผลักดันให้ประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติรวมบริการทางสุขภาพจิตไว้ในกรมธรรม์ความคุ้มครอง นอกจากนี้ หน่วยงานให้บริการทางด้านสังคมควรตรวจดูแลสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานและพร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบเหตุรุนแรง รวมถึงการใช้ความรุนแรงทางเพศ

4. ในพื้นที่ซึ่งถูกโจมตีด้วยจรวดในช่วงที่เหตุขัดแย้งทวีความรุนแรง อย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้ในพื้นที่ใกล้กาซา นายจ้างสั่งให้แรงงานออกไปทำงานในทุ่งโล่งหรือในฟาร์มอยู่บ่อยครั้ง โดยที่ไม่มีที่หลบภัยให้ แม้ในเวลาที่กองบัญชาการความมั่นคงส่วนหน้าของอิสราเอล (Israeli Home Front Command) ได้มีคำสั่งห้ามแล้วก็ตาม จนทำให้มีแรงงานถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคน รายงานฉบับนี้ขอเรียกร้องให้สร้างสถานที่หลบภัยสำหรับแรงงานทั้งหมดในบริเวณใกล้เขตสู้รบ

5. หน่วยงานภาครัฐได้มอบหมายให้นายจ้างและบริษัทประกันสุขภาพเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบสุขภาพของแรงงาน ในขณะที่ไม่มีการกำกับดูแลหรือการบังคับใช้กฎหมายในความเป็นจริง รายงานฉบับนี้ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐใช้ความพยายามในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในภาคการเกษตรให้เด็ดขาดจริงจังขึ้น โดยเฉพาะในด้านกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดจนมาตรฐานขั้นต่ำของที่พักอาศัย นอกจากนี้ เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิของแรงงานอย่างกว้างขวางและมีผลกระทบมากมายเกิดขึ้นกับแรงงาน รายงานฉบับนี้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายป้องกันปัญหาด้วยการกำหนดบทลงโทษนายจ้างที่ละเมิดสิทธิ รวมถึงเพิกถอนใบอนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติ

 

ที่มาเรียบเรียงจาก
เพจคาฟลาโอเวด (Kavlaoved Agriculture)
Kav LaOved and Physicians for Human Rights Israel release a new study uncovering widespread violations to migrant agricultural workers’ right to health in Israel (Kavlaoved Agriculture, November 2021)

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์