ชวนแรงงานร่วมชุมนุมใหญ่หน้าทำเนียบล้ม 'ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการร่วมกลุ่ม' 23 พ.ค. นี้

'ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน' ประกาศดีเดย์เนื่องในวันแรงงานสากลชวนกรรมกร แรงงาน คนทำงาน และประชาชนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่หน้าทำเนียบล้มร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการร่วมกลุ่ม 23 พ.ค. นี้ 'เลิศศักดิ์' ย้ำ สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของขบวนแรงงาน


เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหัวหน้าพรรคสามัญชนและตัวแทนขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน

1 พ.ค. 2565 ในการชุมนุมของสหภาพคนทำงานเนื่องในวันแรงงานสากลที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหัวหน้าพรรคสามัญชนและตัวแทนขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนได้ขึ้นกล่าวในเวทีปราศรัยโดยมีรายละเอียดว่า  ประวัติศาสตร์โลกบอกเราว่าประเทศที่มีความก้าวหน้าของขบวนแรงงานคือประเทศที่สามารถโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ลงได้  หรืออย่างน้อยที่สุดก็สามารถจำกัดสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้  แต่ทุกวันนี้การรวมกลุ่มของพี่น้องกรรมกร  พี่น้องแรงงาน  พี่น้องคนทำงาน  เพื่อเป็นธงนำต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับอ่อนแอมาก เป็นความอ่อนแอจากทั้งการกระทำของรัฐที่ต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อยที่สุดก็นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เริ่มประกาศใช้กฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แยกออกจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  และเป็นความอ่อนแอจากการกระทำในขบวนแรงงานเองที่นำพาขบวนแรงงานไปสนับสนุนเผด็จการทหารจากการรัฐประหารสองครั้งล่าสุด

สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของขบวนแรงงาน  การรวมกลุ่มคือการสร้างอำนาจต่อรองของคนงานเพื่อความมั่นคงในชีวิต  และต่อสู้รวมกันเพื่อไปสู่ความยุติธรรมในสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและการเมือง  สิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองเป็นเสรีภาพที่คนงานทุกคนต้องทำได้  เพราะอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  หรือ ILO รับรองไว้ 

สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพี่น้องคนงานคืออำนาจต่อรองเพื่อเรียกร้องสภาพการจ้างงาน,  เรียกร้อง ‘ค่าจ้างเพื่อชีวิต’ ที่ไม่ใช่ ‘ค่าจ้างขั้นต่ำ’  ซึ่งมาตรฐานแรงงานของ ILO กำหนดให้ประเทศสมาชิก  รวมถึงไทยด้วย  ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมทางสังคมโดยต้องเคารพในสิทธิพื้นฐานของคนงานที่คนงานต้องมีเสรีภาพในการสมาคม  การเจรจาต่อรอง  และสมานฉันท์แรงงานหลากหลายโดยข้ามโรงงาน/สถานประกอบการ  และข้ามกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/ขบวนเพื่อรวมกันเป็นหนึ่ง

สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองถือเป็นหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดหลักการหนึ่งของ ILO ที่จะเป็นการสร้างหลักประกันสำคัญให้กับคนงาน  และจะนำมาซึ่งสังคมที่เป็นธรรม  ประเทศสมาชิก ILO ส่วนใหญ่จึงให้การสนับสนุนโดยการให้สัตยาบัน  เคารพและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ILO ยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้  ทั้ง ๆ ที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยตัดสินใจลงนามให้สัตยาบันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี  แต่รัฐบาลไทยก็ไม่ลงนาม  เพราะกลัวอำนาจต่อรองจากการรวมกลุ่มของพี่น้องคนงานที่จะเป็นพลังมหาศาลในการทำให้อำนาจรัฐและทุนสั่นคลอน  โดยเฉพาะรัฐบาลเผด็จการทหารประยุทธ์ที่สืบทอดอำนาจมาตั้งแต่รัฐประหาร 2557  ไม่เพียงแค่ไม่ลงนาม  กลับยิ่งทำให้การรวมกลุ่มของพี่น้องคนงานอ่อนแอยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการผลักดันกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของคนงานและพี่น้องประชาชนทั้งหลายด้วยการประกาศใช้กฎหมายชุมนุมสาธารณะและ ‘ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร’

แต่ในขณะที่พี่น้องคนงานถูกบีบทุกทางเพื่อสลายอำนาจต่อรองจากการรวมกลุ่ม  จำนนต่อสภาพการจ้างงานที่ถูกกดให้ยากจนและฝืดเคือง  และต้องปะทะขัดแย้งกับพวกขบวนแรงงานที่ขายตัวขายวิญญาณให้กับรัฐบาลเผด็จการทหารและชนชั้นศักดินา  เช่น  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ขบวนแรงงานที่ยึดถือประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนยังคงมีความฝันอันงดงาม  ไม่จำนนต่อสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่สร้างภาวะเหนือรัฐธรรมนูญของสถาบันกษัตริย์มากจนเกินกว่าสถาบันประชาชนจะยอมรับได้  ด้วยการสร้าง ‘สหภาพคนทำงาน’ ขึ้นมา  เพื่อสามัคคีทุกหมู่เหล่าโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งยึดโยง  และนิยามแรงงานใหม่ที่ประชาชน 99 เปอร์เซ็นต์ล้วนคือแรงงานที่จะต้องมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการเรียกร้องสภาพการจ้างงานและค่าจ้างเพื่อชีวิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  อาทิเช่น  พี่น้องแรงงานข้ามชาติ  พี่น้องไรเดอร์  พี่น้องชาวไร่  ชาวนา  ชาวสวน  ชาวประมง  พี่น้องแท็กซี่  พี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  พี่น้องรถเข็นขายของขายอาหาร  พี่น้องรถขายกับข้าวขายผักผลไม้  พี่น้องเดินเข็นรถและมอเตอร์ไซค์ขายไอติม  พี่น้องขายหวยล็อตเตอรี่  พี่น้องเด็กเสิร์ฟ  พี่น้องครูอาจารย์  พี่น้องพนักงานออฟฟิศ  พี่น้องทำงานบ้านและในครัวเรือน  พี่น้อง Try Arm  และพี่น้องอื่น ๆ  เพื่อร่วมกันสร้าง  ผลักดัน  ขับเคลื่อนให้บ้านเมืองเราเป็นรัฐและสังคมสวัสดิการให้จงได้ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจะไปให้ถึงสังคมที่พี่น้องกรรมกร  พี่น้องแรงงาน  พี่น้องคนทำงานใฝ่ฝันถึง  ต้องปรับทัศนคติเสียใหม่ว่าการเรียกร้องสภาพการจ้างงานและค่าจ้างที่เป็นธรรมเพื่อปากท้องของตนเองและหมู่พวกกับอุดมคติและอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน  ไม่เคยมีเศษเสี้ยวใดในประวัติศาสตร์โลกของขบวนแรงงานแยกเรื่องนี้ออกจากกัน  บทเรียนที่แสนเจ็บปวดต่อการแยกเรื่องนี้ออกจากกันก็มีให้เห็นอย่างชัดเจนในสังคมและการเมืองไทย  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขบวนแรงงานเกิดความแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรงมาจนกระทั่งวันนี้  คือ  ขบวนแรงงานขบวนใหญ่หลายขบวนหันไปสนับสนุนเผด็จการทหารจากการรัฐประหารสองครั้งล่าสุด  และไม่อินังขังขอบใด ๆ ต่อชนชั้นศักดินาที่ขูดรีดหยาดเหงื่อแรงงานหรือมูลค่าส่วนเกินจากพี่น้องกรรมกร  พี่น้องแรงงาน  พี่น้องคนทำงานเอาไปเป็นความมั่งคั่งในชนชั้น  ดังนั้นแล้ว  เมื่อปากท้องและอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน  ขบวนแรงงานยุคใหม่ในนามสหภาพคนทำงานควรเรียกร้องเพื่อให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่รับรองสภาพการจ้างงานและค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อประชาชน 99 เปอร์เซ็นต์ที่ล้วนคือแรงงานไปพร้อม ๆ กับการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์  เพื่อทำลายโครงสร้างที่เป็นยอดปีรามิดในการขูดรีดหยาดเหงื่อแรงงานหรือมูลค่าส่วนเกินของประชาชน 99 เปอร์เซ็นต์

หัวใจของการเรียกร้องทั้งหมดตามที่กล่าวไปนั้น  คือ  เรียกร้องถึงสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม  ซึ่งเป็นอำนาจต่อรองที่สำคัญยิ่งของพี่น้องกรรมกร  พี่น้องแรงงาน  พี่น้องคนทำงาน  และพี่น้องประชาชนทั้งหลาย

23 พ.ค. นี้  ‘ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน’ นัดชุมนุมเพื่อต่อต้านคัดค้าน ‘ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร’  เราจะปักหลักอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลจนกว่าจะได้รับคำตอบที่พึงพอใจ  จึงขอเชิญชวนพี่น้องกรรมกร  พี่น้องแรงงาน  พี่น้องคนทำงาน  และพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมการชุมนุมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อล้มร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนให้จงได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์