Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนอู่ทองใน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรฯ ยกเหตุเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

2 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. 2565 ระบุว่าด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การคมนาคมและการขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้า ทำให้ในถนนบางสายมีความหนาแน่นของการจราจรลดลงและมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่มีผลทำให้รถที่สัญจรในทางใช้ความเร็วสูงและขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางบ่อยครั้ง ต่อผู้ขับขี่ด้วยกันและผู้เดินเท้าในบริเวณนั้น ส่งผลต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับดังต่อไปนี้ ทั้งฉบับ

3.2 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเปลี่ยนแปลง แก้ไขการห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. 2545

ข้อ 4 ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนอู่ทองใน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร

3.1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถและห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. 2545

ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565

พลตำรวจโท สำราญ นวลมา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net