Skip to main content
sharethis

รัฐสภาไทยร่วมกับ UNDP จัดกิจกรรมวันรัฐสภาสากล หวังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มจะยังคงมีการดำเนินและขยายบริบทต่อไป เพื่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมการสร้างกลไกที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในนานาประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงภาคเอกชน CSO และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

 

1 ก.ค.2565 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย รายงานข่าวต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องในวันดังกลาวของทุกปีเป็นวันรัฐสภาสากล เพื่อเฉลิมฉลองโดยความร่วมมือของสหภาพรัฐสภา (IPU) , UNDP และรัฐสภาไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม  ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของรัฐสภา” ที่ รัฐสภาไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญของ UNDP ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่ม LGBTI และกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและช่องทางการเข้าถึงของประชาชนทุกกลุ่มต่อภารกิจของของรัฐสภาไทย

พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวันนี้ว่า ตามข้อมติสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจากการนำเสนอ Global Parliamentary Report ฉบับที่ 3 ของ IPU และ UNDP ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของรัฐสภา” ผ่าน Webinar เมื่อวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความพยายามที่จะร่วมสร้างแนวทางให้กลไกของสถาบันนิติบัญญัติยืนหยัดเคียงข้างประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นวิกฤติท้าทายของโลกในขณะนี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ก่อให้เกิดความรุนแรงของวิกฤติในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และความไม่มั่นคงทางอาหาร ตลอดจนวิกฤติต่อความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายที่ 16 ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง

เรอโน เมแยร์ ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มจะยังคงมีการดำเนินและขยายบริบทต่อไป ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของรัฐสภานั้นเป็นสิ่งสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมการสร้างกลไกที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในนานาประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงภาคเอกชน CSO และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา UNDP ร่วมกับ IPU ได้เปิดตัว Third Global Paliamentary Report ซึ่งรายงานนี้จะนำเสนอภาพของการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในภารกิจของรัฐสภา โดยรัฐสภาตระหนักดีว่าตนมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย การกำหนดนโยบาย และกระบวนการกำกับดูแลที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผู้แทน UNDP ยังระบุว่า การเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจอีกด้วย รัฐสภาไทยมีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เช่น กลไกของคณะกรรมาธิการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีระบบ e-initiative คือการนำ Digital Technology เข้ามาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของประชาชนผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันท่วงทีและยืนยันความถูกต้องได้ถึงร้อยละ 100 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

Charles Chauvel, UNDP Global Lead on Inclusive Processes and Institutions กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของรัฐสภานั้นถือเป็นข้อกำหนดพื้นฐาน มิใช่ทางเลือก  และไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังช่วยให้รัฐสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวคิดในวงกว้างและเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้แทนประชาชน การออกกฎหมาย การกำหนดนโยบายสาธารณะ และการกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังและปณิธานของชุมชน

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะ กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าว รัฐสภาไทยและ UNDP จะร่วมกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ได้แก่ ความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิการมีส่วนร่วมสาธารณะ ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการมุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

สำหรับวันรัฐสภาสากลนั้น เป็นวันที่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาได้คำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐสภา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งหมายรวมถึง  สตรีและเยาวชน  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการทบทวนบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net