Skip to main content
sharethis

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 1,310 คน เรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ 10 นโยบายเพื่อไทย 'เชื่อว่าทำได้' สูงสุดคือ 'นโยบายพักหนี้เกษตรกร' (68.32%) 'ไม่เชื่อว่าทำได้' สูงสุดคือ 'แก้ไขกฎหมาย เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร' (43.74%)

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้ พบว่า

1. พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที ตัวอย่าง ร้อยละ 87.25 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 7.33 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 4.89 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ

2. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ตัวอย่าง ร้อยละ 86.18 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 7.94 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 5.42 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

3. กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 83.36 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 4.65 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ตอบ

4. เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570 ตัวอย่าง ร้อยละ 80.08 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 6.79 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

5. จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ตัวอย่าง ร้อยละ 78.70 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 8.86 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ตอบ

6. กทม. ทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต ตัวอย่าง ร้อยละ 78.17 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 10.76 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 10.46 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ

7. ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570 ตัวอย่าง ร้อยละ 78.09 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 13.51 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 8.09 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ตอบ

8. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ ในจังหวัดนำร่อง ตัวอย่าง ร้อยละ 73.51 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 8.47 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ตอบ

9. รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ตัวอย่าง ร้อยละ 72.90 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 13.97 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 11.37 ระบุว่า ไม่อยากได้ และร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ตอบ

10. แก้ไขกฎหมาย เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ตัวอย่าง ร้อยละ 58.32 ระบุว่า อยากได้ รองลงมา ร้อยละ 34.66 ระบุว่า ไม่อยากได้ ร้อยละ 6.56 ระบุว่า เฉย ๆ และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะสามารถทำได้สำเร็จ พบว่า

1. พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที
ร้อยละ 68.32 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 18.63 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 12.75 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

2. กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 53.82 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 29.01 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

3. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ ในจังหวัดนำร่อง
ร้อยละ 52.98 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 27.86 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 16.18 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ตอบ

4. กทม. ทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต
ร้อยละ 50.15 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 28.63 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 17.86 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่ตอบ

5. รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย
ร้อยละ 48.09 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 30.15 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 18.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ตอบ

6. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ 40.31 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ และไม่เชื่อว่าทำได้ ในสัดส่วน ที่เท่ากัน
ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

7. แก้ไขกฎหมาย เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
ร้อยละ 43.74 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 39.69 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 15.73 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.84 ระบุว่า ไม่ตอบ

8. จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ร้อยละ 39.01 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 23.51 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ตอบ

9. ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570
ร้อยละ 41.98 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 37.18 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ

10. เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570
ร้อยละ 41.14 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 36.64 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 21.76 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net