Skip to main content
sharethis

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

24 ก.ย. 2566 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างการเงิน โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

เนื่องจากการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ยังไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนั้น จึงสมควรแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้มีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของบริการสาธารณะที่ อปท. ต้องจัดทำ และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลังของ อปท. ในการกู้เงินและออกพันธบัตร ยกเลิกการกำหนดเฉพาะเจาะจงอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นจัดระบบการบริการสาธารณะได้ทั้งหมดกำหนดเพียงสิ่งที่ห้ามทำ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของ อปท. เพื่อให้สามารถร้องขอหรือร่วมมือกันดำเนินการให้รัฐ อปท. อื่น หรือเอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ได้ และแก้ไขเพิ่มเติมที่มาของรายได้จากภาษีอากรของ อปท. สามารถออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีเองได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำหรับประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น อาทิ เห็นด้วยหรือไม่ ในการเพิ่มหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของบริการสาธารณะที่ อปท. ต้องจัดทำ และการกำหนดหลักเกณฑ์วินัยการเงิน การคลัง ของ อปท. ในการกู้เงินและออกพันธบัตร เห็นด้วยหรือไม่ เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบท.) อื่น ไว้โดยทั่วไป (ทำได้ทุกเรื่อง) แต่ต้องไม่ใช่ ภารกิจทางทหารและการป้องกันประเทศ การดำเนินงานเกี่ยวกับศาล การทำสัญญาระหว่างประเทศ การดำเนินงานของธนาคารกลางและระบบเงินตรา และบริการสาธารณะอื่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ เห็นด้วยหรือไม่ เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ การกำหนดระยะเริ่มต้นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ และกำหนดให้รัฐต้องจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสมให้ อปท. มีรายได้ของตนเองเพียงพอที่จะจัดทำบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจของตน เห็นว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีปัญหาอย่างไรบ้าง ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th หมวดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net