Skip to main content
sharethis

ภาคีเครือข่ายประชาชนภาคใต้กว่า 40 กลุ่ม เรียกร้องพรรคภูมิใจไทย ถอนร่าง พ.ร.บ. ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. .. ชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนท้องถิ่น และจะนำไปสู่การแย่งยึดฐานทรัพยากรในพื้นที่อย่างรุนแรง การสร้างกฎเกณฑ์และกลไกให้มีอำนาจพิเศษโดยคนเฉพาะกลุ่ม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 

27 ก.พ.2567 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่ายประชาชนภาคใต้กว่า 40 กลุ่มองค์กร ส่งตัวแทนร่วมจัดเวทีวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. …………… หรือกฎหมาย SEC โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเกือบ 300 คน จากทุกจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งร่วมจัดโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม อาทิ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) มูลนิธิภาคใต้สีเขียว มูลนิธิอันดามัน สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ภาควิชาการ และสื่อมวลชนท้องถิ่น 

เวทีมีการชำแหละร่างกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยจำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่เสนอโดยอนุทิน ชาญวีรกูล และฉบับที่เสนอโดยสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง โดยเวทีมีประสิทธิ์ชัย หนูนวล วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี สุภาภรณ์ มาลัยลอย ศุภวรรณ ชนะสงคราม สมบูรณ์ คำแหง เจกพันธ์ พรหมมงคล และตัวแทนภาคีอีกหลายท่านร่วมกันชำแหละและวิพากษ์ให้เห็นถึงวาระซ่อนเร้นของพรรคการเมืองดังกล่าวที่กำลังรวมหัวกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ทำการบัญญัติกฏหมายที่มีลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนท้องถิ่น และจะนำไปสู่การแย่งยึดฐานทรัพยากรในพื้นที่ภาคใต้อย่างรุนแรงในอนาคต ทั้งยังมองว่าเป็นการสร้างกฎเกณฑ์และกลไกให้มีอำนาจพิเศษโดยคนเฉพาะกลุ่ม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกับทุนต่างชาติเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะต้องยับยั้งไม่ให้กฏหมายฉบับนี้ถูกบัญญัติในกระบวนการรัฐสภา พร้อมกับได้มีการอ่านคำประกาศภาคีเครือข่ายประชาชนภาคใต้ เพื่อแสดงถึงจุดยืนดังกล่าว ดังนี้

บัดนี้ได้มีกฎหมายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 ฉบับชื่อว่า ร่าง พระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โดยมีสาระสำคัญที่พรรคการเมืองได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเมื่อสรุปใจความแล้วร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่ากับเป็นการซื้อ-ขายภาคใต้ เพราะในท้ายที่สุดแล้วทั้ง 67 มาตราที่ท่านได้เขียนขึ้นนั้นคือการใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงที่ดินของประชาชน ใช้อำนาจในการเปลี่บยแปลงผังเมือง ใช้อำนาจในการยกเลิกที่ดิน สปก. ใช้อำนาจในการยกเลิกที่ดินราชพัสดุ ใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของประชาชน 10 ล้านคนในภาคใต้

ประการที่ 2 อำนาจใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้อำนาจในการแก้กฎหมายและบัญญัติกฎหมายใหม่ได้ ความหมายของมันก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามที่พื้นที่หนึ่งสามารถบัญญัติกฎหมายเองได้โดยไม่ต้องผ่านกลไกนิติบัญญัติของประเทศไทยเท่ากับว่าคุณกำลังสถาปนารัฐอิสระขึ้นมาบนแผ่นดินภาคใต้ การทำเช่นนี้เป็นหลักการเหยียบคนใต้ให้จมดิน

ประการที่ 3 การบัญญัติว่าไม่ต้องทำตามกฎหมายไทยทุกฉบับ ไม่ว่ามีกฎหมายใดก็สามารถแก้ได้ทุกฉบับ

ประการที่ 4 อำนาจในการให้สิทธิพิเศษพวกท่านหยิบยื่นกฎหมายทุกฉบับในประเทศนี้ซึ่งระบุอยู่ในมาตรา 8 และยังหยิบยื่นกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้โดยมิต้องปฎิบติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดารรที่ดิน ในขณะที่ประชาชนคนไทย ยากลำบากสาหัสสากัญในเรื่องการไม่มีที่ดินพวกท่ากลับบเขียนกฎหมายฉบับนี้ยกที่ดินไปให้กับต่างชาติ

ประการที่ 5 อำนาจในการกำหนดการพัฒนา ภาคใต้มีประชากร 10 ล้านคนอาศัยอยู่นั้นมีกระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีความสมดุลระหว่างการเกษตร การท่องเที่ยว การประมง และภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หลังจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะแปรพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดไปเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกชนิด และมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ชนิดที่จะต้องพลักดันให้ได้

โดยรายละเอียดกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวมานั้น คือการพรากอำนาจอธิปไตยของประชาชนคนใต้ เป็นการหยิบยื่นและประเคนทรัพยากรทุกอย่างที่ประชาชนภาคใต้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไปให้นายทุนเพียงไม่กี่คน ท่านสามารถที่จะยกที่ดินให้กับนักลงทุนต่างชาติ ท่านสามารถที่จะเขียนกฎหมายว่านักลงทุนต่างชาติสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ โดยไม่จำกัดจำนวนและเวลา ท่านยังจะยกเลิกกฎหมายอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ท่านทำลายอาชีพคนไทยโดยให้ต่างชาติสามารถทำทุกอาชีพได้ และยังยกเว้นภาษีอนุญาติให้มีการเข้าออกประเทศไทยอย่างมีอิสระภาพสำหรับนักลงทุน นักลงทุนที่มาไม่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมเงินตรา อนุญาติให้มีการใช้เงินตราต่างประเทศซื้อขายกันได้

สิ่งที่บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ จำนวน 8 หมวด 67 มาตรา มันคือสัญญาซื้อ-ขายภาคใต้ ทุกข้อที่อยู่ในสัญญาซื้อ-ขายฉบับนี้เป็นการกระทำระหว่างรัฐบาลไทย พรรคการเมืองในรัฐบาลไทย กับนักลงทุนทั่วโลก มันคือการยกทรัพยากรของภาคใต้ไปให้กับนักลงทุนทั้งหมด

ขอเรียนไปยังทุกท่านว่านี่คือภัยคุกคามครั้งใหญ่และสำคัญที่สุดตั้งแต่มีการสถาปนาแผ่นดินภาคใต้มา และหากพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา มันจะทำหน้าที่แปรสภาพภาคใต้ไปสู่การเป็นพื้นที่การสร้างอุตสาหกรรมทุกชนิด อย่างไรก็ตามแผ่นดินภาคใต้ผ่านการต่อสู้มาหลายชั่วอายุ บรรพบุรุษของเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วกี่ศพ ไม่รู้ว่าต้องมีความยากลำบากในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาแล้วเท่าไหร่ เป้าหมายเดียวก็เพื่อรักษาแผ่นดิน ทรัพยากรไว้ให้คนทั้งประเทศ ให้ลูกหลานในภาคใต้ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เราไม่เคยไปเรียกร้อง ขูดรีด กระทำการใดใดต่อพรรคการเมือง เราไม่เคยไปขูดรีดต่อผู้มีอำนาจในประเทศนี้ แต่พวกท่านอาศัยอำนาจ สิทธิ อะไร จึงเขียนกฎหมายมาเพื่อยกทรัพยากรทุกอย่างให้ต่างชาติ ขอถามย้ำว่าพวกท่านมีสิทธออะไรจะมาเขียนกฎหมายยกแผ่นดินภาคใต้ให้ต่างชาติ

ร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 ฉบับและทั้ง 2 ฉบับนั้นเสนอโดย สส.พรรคภูมิใจไทย จึงขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่า พรรคภูมิใจไทย และพรรคการเมืองทุกพรรคที่สนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภา ประชาชนภาคใต้จะไม่ให้เหลือ สส.พรรคนั้นแม้แต่คนเดียว เพราะสิ่งที่เราต้องสูญเสียคือแผ่นดินทั้งหมดที่สืบกันมาหลายชั่วอายุคน พวกคุณไม่มีสิทธิใช้อำนาจอะไรทั้งนั้นที่จะมาเหยียบย่ำยึดครองให้สิทธิพิเศษ ดึงทรัพยากร ทุกอย่างของคนภาคใต้ไปเอื้อให้กับพวกพ้องของคุณได้รับประโยชน์ร่วมกัน และไม่ว่าพวกท่านจะยิ่งใหญ่ปานใดก็ตาม ประชาชนทุกคนในภาคใต้ล้วนมีชีวิต มีความรู้สึก และจะไม่มีใครยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้มีอำนาจมาเหยียบย่ำด้วยกฎหมายฉบับนี้ ที่มีสภาพยึดครองภาคใต้ทั้งหมด

หลังจากนี้อีก 2 เดือน หากพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคภูมิใจไทยไม่ถอนร่างฎหมาย 2 ฉบับออกจากสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนภาคใต้จะมีปฎิบัติการเด็ดขาดกับพรรคการเมืองหล่านี้ เรียนไปยังคณะรัฐมรตรีที่กำลังทำกฎหมายอีก 1 ฉบับเพื่อมาสนับสนุนกฏหมาย 2 ฉบับของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพวกท่านจะยิ่งใหญ่ปานใดก็ตามในคณะรัฐมนตรี คนภาคใต้ 10 ล้านคนมีความรู้สึก มีชีวิต พร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ ไม่ให้กฎหมายฉบับนี้มาครอบครอง ควบคุม และยึดทรัพยากรของคนใต้ทั้งหมดและไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนก็ตาม ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม เราขอสัญญาร่วมกันกับผืนดินแห่งนี้ ท้องฟ้าแห่งนี้ สายน้ำ ทะเล ภูเขาและสรรพสัตว์ทั้งมวลที่จะถูกทำลาย จากกฎหมายฉบับนี้ว่า เราจะใช้ชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินภาคใต้

และใครก็ตามที่มุ่งมั่นในการทำลายแผ่นดินภาคใต้ด้วยกฎหมายฉบับนี้ เราจะไม่มีวันยินยอมโดยเด็ดขาด และขอให้มันผู้นั้นจงประสบกับความวิบัติ หลังจากนี้อีกไม่เกิน 2 เดือน เราจะลุกขึ้นมาชูธงการพัฒนาของตนเอง

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net