Skip to main content
sharethis

สช. ร่วมดัน เครือข่ายเพื่อนกะเทยฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึก  “ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม” ของคนกลุ่มนี้ ต่อ รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข

1 เม.ย.2567 กลุ่มงานสื่อสารสังคม สช. รายงานต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 13.00 -14.30 น. ณ ห้องการบูรณ์ ชั้น 3 อาคาร 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ นำโดย ณชเล บุญญาภิสมภาร ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (ThaiTGA)  ยื่นจดหมายเปิดผนึก สะท้อนสถานการณ์ปัญหาและข้อเรียกร้องเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนข้ามเพศ ต่อ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับจดหมายเปิดผนึก เนื่องในกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มี.ค. 2567

ภาคีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ ได้รายงานสถานการณ์ และข้อจำกัดด้านบริการสุขภาพในหน่วยบริการของรัฐ ดังนี้

          1. ปัญหาความชัดเจนในมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ และทัศนคติของผู้จัดบริการที่ต้องมีความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

          2. ขาดบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในต่างจังหวัด

          3. ขาดการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การจัดบริการในมิติสุขภาพที่เน้นเพียงบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เท่านั้น

          4. ขาดมิติทางสุขภาพที่เป็นองค์รวมเพื่อการมีสุขภาวะของคนข้ามเพศ

ยื่น 6 ข้อเสนอ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ
ของคนข้ามเพศ สู่การมีสุขภาวะที่ดี ดังนี้

          1. จัดบริการด้านเอชไอวีในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศให้เป็นบริการที่เน้นการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของบุคคล

          2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนข้ามเพศ ในการติดตามและการนําเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบรอบด้าน

          3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับ ให้มีทักษะ มีความรู้ และมีความละเอียดอ่อน
ในการจัดบริการด้านสุขภาพให้กับคนข้ามเพศ

          4. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลวิชาการ การวิจัยในระบบบริการสุขภาพแบบรอบด้าน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนข้ามเพศ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

          5. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับคนข้ามเพศสูงวัย

          6. พัฒนาบริการด้านสุขภาพจิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศ
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฉบับที่ 8 ในการออกหนังสือรับรองแก่ผู้หญิงข้ามเพศในการเกณฑ์ทหาร

ทั้งนี้ เตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง (ศสม.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับทีมเครือข่ายคนข้ามเพศ เสนอให้มีการจัด Pride health assembly หรือ สมัชชาสุขภาพที่เป็นธรรมของคนข้ามเพศ ภายในปี 2567 เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาข้อเสนอนโยบายนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อลดช่องว่างต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net