Skip to main content
sharethis
  • สำนักเลขาฯ ครม. แจง 'ประชาไท' ปมประกาศพระราชทานเครื่องราชฯให้แก่ชาวต่างประเทศ ไม่ปรากฎชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการเหมือนก่อนหน้านั้น ถูกต้องแล้ว ย้ำเป็นพระราชอํานาจ ตามรัฐธรรมนูญ ม.9 
  • พร้อมย้อนดูการเปลี่ยนจากประกาศสำนักนายกฯ โดยมีนายกฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนาม เป็นพระบรมราชโองการ 3 ฉบับล่าสุด ที่ไม่ปรากฎชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


จากกรณีตัวแทนกองบรรณาธิการข่าวประชาไท ยื่นหนังสือถึง เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ปรากฏชื่อนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 2 ฉบับล่าสุด รวมทั้งเหตุใด 2 ฉบับดังกล่าวถึงไม่ออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนฉบับก่อนหน้านี้ นั้น

ล่าสุด วันนี้ (1 เม.ย.67) สารบรรรณกลาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งหนังสือ  เลขที่ นร0508/ท1747 ผ่านอีเมล saraban@soc.go.th ถึง เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารประชาไท เรื่อง ขอทราบหลักเกณฑ์การลงประกาศในราชกิจจานุเบกษากรณีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ลงวันที่ 29 มี.ค. 2567 ลงชื่อ นรุตม์ ธัญวงษ์ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุว่า การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศดังกล่าวเป็นไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 9 ซึ่งบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 ข้อ 7 ซึ่งกําหนดให้เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

พร้อมยืนยันว่า ในการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566 ข้อ 9 และข้อ 12 รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย 2 ซึ่งเห็นว่า ถูกต้องแล้ว

ซึ่งหนังสือดังกล่าวยังแนบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจา นุเบกษา พ.ศ. 2566 มาด้วย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 ข้อ 7 บัญญัติไว้ว่า

ข้อ 7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำควำมดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชู เกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใด ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566 ข้อ 9 และข้อ 12 บัญญัติว่า

ข้อ 9 หน่วยงานเจ้าของเรื่องหน่วยงานใดมีเรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ส่งเรื่องพร้อมทั้งเอกสารแนบ (ถ้ามี) ที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประสงค์ จะให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจส่งล่วงหน้าได้ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป

ในกรณีเรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเรื่องที่ต้องมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ ในการทำเรื่องนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเอกสารที่เป็นต้นฉบับที่มีลายมือชื่อของผู้มีอานาจดังกล่าว ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งด้วย

การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามลักษณะ รูปแบบ ขนาด วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด

ข้อ 12 เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ให้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เว้นแต่เลขำธิการคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศ ภายหลังกำหนดเวลาดังกล่าวหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีระบบในการสืบค้นจากประเภท ลักษณะ ชื่อของข้อมูล เนื้อเรื่อง ความเกี่ยวข้อง หรือเรื่องอื่นๆ ที่จะทำให้สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาด้วย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2566 ตัวแทนกองบรรณาธิการข่าวประชาไทเข้ายื่นหนังสือถึง เศรษฐา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ปรากฏชื่อนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 2 ฉบับล่าสุด รวมทั้งเหตุใด 2 ฉบับดังกล่าวถึงไม่ออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนฉบับก่อนหน้านี้ โดยการยื่นหนังสือดังกล่าว ได้รับหมายเลขรับเรื่อง นร01660004370 จนต่อมา นลินี มหาขันธ์ ผอ.ศูนย์บริการประชาชน ปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกฯ ลงวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่าทางสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบกรณีที่ กองบรรณาธิการข่าวประชาไท ได้มีหนังสือคำร้องมาเพื่อพิจารณา โดยขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรงด้วยแล้ว นั้น

ย้อนดูการเปลี่ยนจากประกาศสำนักนายกฯ โดยมีนายกฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองฯ มาเป็น 3 ฉบับล่าสุด

ก่อนหน้านั้น 13 พ.ย. 2566 ประชาไท พบว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ [1. นางทาเลีย เจรัลดีน ลิน (Mrs. Thalia Geraldine Lyn) 1. นายโฮเซ กิเยร์โม โรโม โรเมโร (Mr. José Guillermo Romo Romero)] ซึ่งเปลี่ยนจากประกาศสำนักนายกฯ โดยมีนายกฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนาม เป็นพระบรมราชโองการ และไม่ปรากาฎชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการเหมือนก่อนหน้า 

เปรียบเทียบประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ จาก 21 เม.ย.2566 และก่อนหน้านั้น ที่ออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และมีนายกฯ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กับประกาศเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2566 ออกเป็นพระบรมราชโองการ และไม่ปรากาฎชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการเหมือนก่อนหน้า

และจากการสืบค้นในเว็บไซต์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พบว่า ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ พบ 3 ครั้งล่าสุดนี้ ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยครั้งก่อนหน้าคือวันที่ 10 ต.ค.2566 ในพระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ [1. นางทาเลีย เจรัลดีน ลิน (Mrs. Thalia Geraldine Lyn) 2. นายโฮเซ กิเยร์โม โรโม โรเมโร (Mr. José Guillermo Romo Romero)] และล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มี.ค.2567 พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ [นายตีแยรี มาตู (Mr. Thierry Mathou) ก็ไม่ปรากฏชื่อผู้ลงนามรับสนองฯ

ภาพตัวอย่างการสืบค้น ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ย้อนหลัง

ทั้งที่ก่อนหน้านั้นออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และมีนายกฯ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เช่น เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ [จำนวน 4 ราย 1.นายว็อล์ฟกัง คีสลิง (Mr. Wolfgang Kiessling) ฯลฯ] 19 ม.ค.2566 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ [จำนวน 3 ราย 1. นายอาคิลเล เบนัซโซ (Mr. Achille Benazzo) ฯลฯ] หรือ 31 พ.ค.2565 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ [จำนวน 5 ราย 1. นายโยะชิฮิโระ มิวะ (Mr. Yoshihiro Miwa) ฯลฯ] เป็นต้น

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net