Skip to main content
sharethis

สำนักงาน กตต. เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ค.นี้ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต พร้อมเปิด 11 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง

20 พ.ค.2567  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง. กกต.) รายงานว่า สนง.เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ดังนี้

(1) แบบใบสมัคร (สว. 2)

(2) แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3)

(3) แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) โดยต้องมีผู้รับรองและพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริงและต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองและพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วย ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น ตามมาตรา 11 (14) และ (15) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(5) สำเนาทะเบียนบ้าน

(6) ใบรับรองแพทย์

(7) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนคนละ 2 รูป สำหรับปิดแบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3)

(8) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

        (ก) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก เช่น สำเนาสูติบัตร เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        (ข) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        (ค) หลักฐานซึ่งแสดงว่าทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เช่น หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        (ง) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี เช่น หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        (จ) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถานศึกษา เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(9) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค แล้วแต่กรณี

(10) สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามบันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ สว. 2

(11) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น

        (ก) หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณีเป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ลาออกจากราชการ เป็นต้น

        (ข) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครเป็นเท็จ กฎหมายได้กำหนดบทลงโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร หรือสายด่วน 1444

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net