Skip to main content
sharethis

เซ็นตั้ง ‘วิษณุ เครืองาม’ เป็นที่ปรึกษาของนายกฯ ด้านกฎหมาย กลั่นกรองเรื่องเข้า ครม. 'เศรษฐา' ชมเปาะ เป็นคนมีความสามารถ เชื่อสื่อสารกันได้ ทำงานเพื่อผลประโยชน์ประชาชน และบ้านเมือง

 

30 พ.ค. 2567 สื่อหลายสำนัก อาทิ เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ รายงานวันนี้ (30 พ.ค.) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2567 เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษา เสนอความเห็น และประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

จึงสมควรแต่งตั้ง นายวิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 1. ตรวจสอบและกลั่นกรองร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ 2. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรี ตามที่มอบหมาย 3. เชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร 4. ให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

5.แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการดำเนินการของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ และคณะทำงาน หรืออนุกรรมการ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วานนี้ (29 พ.ค.) เว็บไซต์ ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากเดินทางกลับจากการเข้าร่วมงาน UBS AIC 2024 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

นายกรัฐมนตรีตอบคำถามกรณีการแต่งตั้ง วิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะส่วนตัวมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้าง และมีความชื่นชมในตัวของวิษณุ หลายเรื่อง  ซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยบางเรื่อง แต่ถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย วิษณุเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าสามารถสื่อสารกันได้ ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติได้

ทั้งนี้ ในส่วนหน้าที่ของวิษณุ ขอดูที่ตัวเอกสารอีกครั้งโดยเป็นการแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีงานในอำนาจหน้าที่หลากหลายเรื่อง ไม่ได้เป็นการแต่งตั้ง เพื่อนำมาช่วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เมื่อ 28 พ.ค. 2567 เว็บไซต์มติชน ออนไลน์ รายงานว่า อนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ว่าการได้วิษณุ มาช่วยเรื่องกฎหมาย ตนก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดี และเขากับวิษณุ รักกันมาก

อนุทิน กล่าวต่อว่า  เราดูเจตนาเพราะไม่ใช่ว่าการที่เรามีนักกฎหมายดีๆ แล้วจะทำอะไรได้ตามใจชอบ ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และถูกต้องต่อบ้านเมือง หากทำสิ่งเหล่านี้แล้วมีนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้มากมายเข้ามายืนยัน ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจ และเร่งผลักดันงานต่างๆ ให้สำเร็จรวดเร็ว

“ถือเป็นปัจจัยบวก ผมว่าการที่นายกฯ ไปเชิญนายวิษณุมาเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับผมถือเป็นสิ่งที่ดี” อนุทิน กล่าว 

ทำไมต้องที่ปรึกษา "ของ" นายกฯ

รายการพอดแคสต์ End Game ของช่อง Standard Podcast โดยมีธนกร วงษ์ปัญญา และพลวุฒิ สงสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ธนกร ระบุว่า เหตุผลที่เศรษฐา ต้องตั้งให้ วิษณุ เป็น "ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" ซึ่งต่างจากการเป็น "ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี" เนื่องจากจะไม่ต้องเป็นข้าราชการการเมือง และยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

"คำว่าที่ปรึกษา "ของ" คำว่า "ของ" คำนี้ไม่ได้หมายความว่าแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมือง ซึ่งมีระเบียบแต่งตั้งได้อยู่ เพียงแต่ว่าในทางกฎหมาย ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน หรือเป็นข้าราชการทางการเมือง มันจะมีผลกับเรื่องอื่น แต่ถ้าไปบอกว่าเป็นที่ปรึกษานายกฯ แบบที่คุณพิชัย เป็น อันนี้มีผลในทางกฎหมายอีกแบบ ได้เงินเดือนจากรัฐ" ธนกร กล่าว

อำนาจเท่ารองนายกฯ

ผู้ดำเนินรายการ End Game ชี้ว่าอำนาจหน้าที่ของวิษณุ นั้นเทียบเท่าระดับรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเพราะ ได้ทั้งงบประมาณ อำนาจในการทำงานและแต่งตั้ง ส่วนเหตุที่เขียนคำสั่งแบบนี้เพราะว่าการเป็นรองนายกฯ ก็กระอักกระอ่วนใจ แต่อยากใช้วิษณุ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย จึงร่างระเบียบเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี และร่างอำนาจหน้าที่เทียบเท่ากับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย โดยไม่ต้องผูกพันกฎหมายในการเป็นข้าราชการการเมือง และไม่ต้องส่งบัญชีทรัพย์สิน 

ผู้ดำเนินรายการ End Game วิเคราะห์ว่า เหตุที่ให้วิษณุ เครืองาม มาช่วยเรื่องกฎหมาย เนื่องจาก ขณะนี้เศรษฐา ทวีสิน กำลังถูกร้องเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี จากกรณีแต่งตั้ง พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน เมื่อ 29 พ.ค. 2567 อัยการสูงสุด มีคำสั่งสั่งฟ้อง อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร คดีมาตรา 112 จากการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ เมื่อปี 2558

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net