ประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทยครั้งที่ 2: 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน

Event Date: 
Wednesday, 25 November, 2009 - 09:00

 

กำหนดการประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 2
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 
เวลา
วันที่ 1: 25 พ.ย. 52
 
09.00-10.00
จุดประกาย“การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษากับเพศวิถีปฏิบัติในสังคมไทย”
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และคุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน
ห้องภานุรังสี
ชั้น G
 
 
10.00-10.30
รับประทานอาหารว่าง
 
10.30-12.30
ห้องย่อยที่ 1
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องย่อยที่ 2
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องที่ 3
ห้องบุษบงกช A ชั้น 1
 
 
หัวข้อที่ 1 เพศวิถีกับรัฐ
Facilitator 1: รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี
Facilitator 2: คุณณัฐยา บุญภักดี
บทความที่ 1 มโนทัศน์เรื่องเมียในกฎหมายไทย: การศึกษาจากกฎหมายก่อน พ.ศ. 2478 โดย คุณอิรภัทร สุริยพันธุ์
หัวข้อที่ 2 เรื่องเพศพิศวาส (Erotic) และความรื่นรมย์
Facilitator 1: รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
Facilitator 2: คุณวิทยา แสงอรุณ
บทความที่ 5 สังวาสในพระไตรปิฎก: หฤหรรษ์และพรหมจรรย์ โดย พุทธิสาโร
 
ลานกิจกรรม “ความรื่นรมย์ทางเพศ กับวัฒนธรรมพื้นบ้าน”
การแสดงลำตัดจากพ่อเพลงแม่เพลง และการเสวนา
ผู้เสวนา 1: อ.อานันท์ นาคคง
ผู้เสวนา 2: คุณสัจภูมิ ลออ
ผู้ดำเนินรายการ: คุณรณภูมิ
สามัคคีคารมย์
 
 
บทความที่ 2 ผู้หญิงไทยชนชั้นกลางกับเรื่องเพศนอกการแต่งงาน:การให้ความหมายและการต่อรองกับกรอบเพศที่ชอบธรรมของสังคม โดย คุณปลินดา ระมิงค์วงศ์
บทความที่ 6 กามารมณ์ของผู้หญิงไทย: จากวรรณกรรมสู่แคมฟอร์ก โดย รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
 
บทความที่ 3 การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ปัจเจกชนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ โดย คุณวราภรณ์ อินทนนท์
บทความที่ 7 ไม่มั่วแต่ทั่วถึง: เซ็กแฟนตาซีของเกย์ไทยยุค 2000 โดย คุณนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
 
บทความที่ 4 สิทธิความหลากหลายทางเพศคือสิทธิมนุษยชน โดย คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร
บทความที่ 8 ชีวิตผู้ชายขายน้ำ
โดย คุณกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล
 
12.30-13.30
รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.30-15.00
ห้องย่อยที่ 1
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องย่อยที่ 2
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องที่ 3
ห้องบุษบงกช A ชั้น 1
 
 
หัวข้อที่ 3 เพศวิถีกับสื่อ
Facilitator 1: อ.วิภา ดาวมณี
Facilitator 2: คุณกันทิมา เพชรคง
บทความที่ 9 ภาพของแฟนบอลสาวสวยกับความเป็นหญิงและความเป็นชายในสังคมไทย
โดย คุณพิสิษฐิกุล แก้วงาม
หัวข้อที่ 4 เพศวิถีกับอำนาจและความรุนแรงในชีวิตประจำวัน
Facilitator 1: รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
Facilitator 2: คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์
บทความที่ 13 ความรุนแรงเชิงบรรทัดฐาน ความเป็นการเมือง พื้นที่ และอัตลักษณ์ของชายขายบริการอิสระในเมืองเชียงใหม่ โดย คุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน
ลานกิจกรรม “สื่อเพื่อความรื่นรมย์ทางเพศ” จัดแสดงนิทรรศการสื่อทางเพศ 4 มุม
มุมที่ 1 สื่อภาพและเสียง
มุมที่ 2 สื่อออนไลน์
มุมที่ 3 สื่ออุปกรณ์
มุมที่ 4 สื่อสิ่งพิมพ์
ผู้เสวนา1: อ.นิวัต กองเพียร
ผู้เสวนา2: คุณธัญสก พันสิทธิวรกุล
ผู้เสวนา3: คุณฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
ผู้ดำเนินรายการ: คุณอุษาสินี ริ้วทอง
 
บทความที่ 10 คืนบาปพรหมพิราม: ภาพสะท้อนมายาคติเรื่องการข่มขืนในสังคมไทย โดย คุณชาลินี สนพลาย
บทความที่ 14 ผู้หญิงกับความรุนแรง : กรณีศึกษาผ่านวรรณกรรมกอทิกไทยร่วมสมัย โดย คุณวีรี เกวกุล
 
บทความที่ 15 ผู้หญิงมอแกลนบทเส้นทางการก้าวข้ามต่อปัญหาความรุนแรง โดย คุณพิศราภรณ์ อุปมา
 
15.00-15.30
รับประทานอาหารว่าง
 
15.30-16.30
บทความที่ 11 เสรีภาพเสรีเพศ : การเมืองเรื่องเพศภาวะของสื่อ โดย คุณเธียรชัย อิศรเดช
บทความที่ 16 เมื่อฉันโดนข่มขืน : ความรุนแรงทางเพศที่มากกว่าการเยียวยาทางกฎหมาย โดย คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ
 
 
 
บทความที่ 12 โต้คลื่นกระแสความนิยมเกาหลี: วันเดอร์เกย์เป็นความภูมิใจหรือความอับอายแห่งชาติ
โดย คุณธีรเดช ประมวลกลาง
บทความที่ 17 บทความจากภาคปฏิบัติสู่กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
โดย คุณช่อทิพย์ ชัยชาญ
เวลา
วันที่ 2: 26 พ.ย. 52
 
09.00-10.00
จุดประกายเรื่อง “เพศวิถีมีชีวิต....การเปลี่ยนแปลงจากภายใน”
โดย ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ และคุณกิตติพันธ์ กันจินะ
ห้องภานุรังสี ชั้น G
 
10.00-10.30
รับประทานอาหารว่าง
 
10.30-12.30
ห้องย่อยที่ 1
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องย่อยที่ 2
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องที่ 3
ห้องบุษบงกช A ชั้น 1
 
 
หัวข้อที่ 5 เพศวิถีท้องถิ่น เพศวิถีเมืองและเพศวิถีข้ามพรมแดน
Facilitator 1: อ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
Facilitator 2: คุณมีนา ดวงราษี
บทความที่ 18 นอนใต้ละอองดาว: การร่วมรักของมนุษย์เพื่อแสวงหาตัวตนที่สูญหาย
โดย คุณกฤษฎา ขำยัง
หัวข้อที่ 6 ประสบการณ์จากคนทำงานเรื่องเพศวิถี
Facilitator 1:คุณอวยพร เขื่อนแก้ว
Facilitator 2: คุณจิตติมา ภานุเตชะ
บทความที่ 22 หญิงรักหญิงในสังคมไทย ภาษา ตัวตน และอัตลักษณ์ทางเพศ
โดย คุณกานต์ กานต์พรรณพงศ์
ลานกิจกรรม หัวข้อ “ละครเพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศ” จัดแสดงละครที่นำเสนอในประเด็นเพศวิถี 3 ชุด คือ
o    กลุ่มละครคุณวรรณศักดิ์ ศิริรา
o    คณะละครเยาวชนกรุงเทพฯ
o    กลุ่มเสาร์ซาวด์เอ็ด
ผู้ดำเนินรายการ:
คุณสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน
บทความที่ 19 เพศสัมพันธ์ในสตรีมุสลิมวัยทองในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งของภาคใต้
โดย คุณวรัญญา จิตรบรรทัด
บทความที่ 23 Reflexivity and Sexuality Counseling: A discussion of life and work history and its potential use for Sexuality counseling
โดย คุณผัด เทพสาย
บทความที่ 20 การสร้างความเป็นหญิงในสังคม
ชาติพันธุ์: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ม้งในประเทศไทย
โดย คุณกัลยา จุฬารัฐกร
บทความที่ 24 กฎหมายอุ้มบุญทางแพร่งที่ต้องเลือกเดิน โดย คุณชาญณรงค์ วงค์วิชัย
บทความที่ 25 กะเทยไทย : สื่อ สุขภาพ สิทธิ์ และวิถีชีวิต โดย คุณเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
บทความที่ 21 เพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาการย้ายถิ่นและการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงไทยกับสามีชาวตะวันตกในสังคมปัจจุบัน โดย คุณปณิธี สุขสมบูรณ์
บทความที่ 26 ประวัติของสาวประเภทสองที่ชื่ออมรศา จารุพันธ์ (แบบกึ่งชีวประวัติ)
โดย คุณอมรศา จารุพันธ์
 
12.30-13.30
รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.30-15.00
ห้องย่อยที่ 1
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องย่อยที่ 2
ห้องภานุรังสี ชั้น G
ห้องที่ 3
ห้องบุษบงกช A ชั้น 1
 
 
หัวข้อที่ 6 ประสบการณ์จากคนทำงานเรื่องเพศวิถี
Facilitator 1:คุณอวยพร เขื่อนแก้ว
Facilitator 2: คุณจิตติมา ภานุเตชะ
บทความที่ 27 เส้นทางเอชไอวีของวิถีทางเพศ
โดย คุณสมชัย พรหมสมบัติ
หัวข้อที่ 7 เพศวิถีของคนโสดและเยาวชน
Facilitator 1: คุณนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
Facilitator 2: คุณสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
บทความที่ 31 เล่นกับกรอบ ครอบไม่ครอบค่อยว่ากัน โดย อ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ลานกิจกรรมหัวข้อ “ความสุขในแบบของฉัน” การนำเสนอชีวิตตัวตนของ LGBT ในมุมมองที่หลากหลายในเชิงบวก
ผู้เสวนา1: คุณสิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ
ผู้เสวนา2: คุณประดับ ผิวงาม
ผู้เสวนา3: คุณมัณฑณี เหล็กกล้า
ผู้เสวนา4: คุณชูชาติ ดุลยประภัทศร
ผู้ดำเนินรายการ: คุณพงศ์ธร
จันทร์เลื่อน
 
บทความที่ 28 ความเชื่อและความเข้าใจเรื่องเพศวิถีของผู้ชายติดเชื้อในสังคมไทย โดย คุณอภิชัยไมอักรี
บทความที่ 32 “เห็นแล้ว...อยากมีลูกไหม?”: เพศศึกษาในระบบการศึกษาไทย โดย คุณธวัชชัย พาชื่น
 
 
15.00-15.30
รับประทานอาหารว่าง
 
15.30-16.30
บทความที่ 29 คุยเรื่องเพศเพื่อการเปลี่ยนแปลง
โดย คุณมีนา ดวงราษี
บทความที่ 33 รักอย่างไรที่วัยรุ่นต้องการ
โดย คุณแววรุ้ง สุบงกฎ
 
 
บทความที่ 30 รายงานสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศของหญิงข้ามเพศในประเทศไทย
โดย คุณนาดา ไชยจิตต์
บทความที่ 34 กล้าเลือกกล้ารับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่าย ตอน ทุกคนเสี่ยงถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงในการรับเชื้อ HIV/AIDS และอยู่ในช่วงเปราะบางของชีวิต โดย คุณอุไรรัตน์ หน้าใหญ่
 
เวลา
วันที่ 3: 27 พ.ย. 52
 
09.00-10.30
เวทีเสวนา“ทิศทางการแก้ไขกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ”
จัดโดย ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ (Consortium)
ผู้เสวนาคุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร และคุณนัยนา สุภาพึ่ง
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
ห้องภานุรังสี ชั้น G
 
10.30-11.00
รับประทานอาหารว่าง
 
 
11.00-12.30
เวทีเสวนา“ผลสะเทือนจากการทำงานเรื่องเพศวิถี”
จัดโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
ผู้เสวนาคุณวรานุช ชินวรโสภาค คุณอุไรรัตน์ หน้าใหญ่ และคุณณัฐยา บุญภักดี
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
ห้องภานุรังสี ชั้น G
 
12.30-13.30
รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
 
ผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์ และคุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร
 
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์