ปาฐกฎา ”การมีส่วนรวมทางการเมืองของคนพิการ” และเวทีมอบรางวัลการประกวดข่าว / สารคดีข่าวออนไลน์

Activity Date: 
Thu, 2017-05-25 13:30

วันที่่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. - 16.30 น.  สถานที่ มูลนิธิสากลคนพิการ  27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

กําหนดการ 
13.00 น. - 13.30 น.  ลงทะเบียน 
13.30 น.-13.45 น. แนะนําโครงการโดยตัวแทน มูลนิธิอันเฟล Anfrel  
13.45 น. -14.45 น. เสวนา สถานะคนพิการต่อบริบททาง เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และ  วัฒนธรรมไทย  ● ศาสตราจารย์ .วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ● ประวิทย์ โรจนพฤกษ์  ผู้สื่อข่าวสํานักข่าวสด ENGLISH ● สว่าง ศรีสม เลขานุการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ● ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช. ผอ.สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล 
 ดําเนินรายการโดย ชูเวช เดชดิษฐรักษ์ 
 
14.45 น. - 15.00 น.   แนะนําองค์ปาฐกถา โดย นางพวงแก้ว  กิจธรรม  
15.00 น. -15.45 น. ปาฐกถา หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการในต่างประเทศ” โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
15.45 น. - 16.00 น.  มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข่าว / สารคดีข่าวเชิงออนไลน์  รางวัลที่ 1  ศุภชัย ดิสเทพ  รางวัลที่ 2  นุชจารี สว่างวรรณ  รางวัลที่ 3  ชัยรัตน์ รัญจวนสกุล 16.00 น.- 16.15 น. กล่าวปิดงาน โดยนายพงศ์ศักดิ์  จันทร์อ่อน  มูลนิธิอันเฟล Anfrel 
 
ผู้ร่วมจัด  - ANFREL เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี  - สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล - สภาคนพิการทุกประเภท - ไอเดีย ยูนิต - สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย