ประชุมผู้นําเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย ครั้งที่ 5 (YALPI)

Event Date: 
Saturday, 23 January, 2021 - 08:30 to Sunday, 24 January, 2021 - 12:00

(English below) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Fund) และเครือข่ายองค์กรด้านแรงงานข้ามชาติ (Migrant Working Group) จัดการประชุมผู้นําเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย ครั้งที่ 5 (Young ASEAN Leader Policy Initiative: YALPI) ภายใต้หัวข้อ “ผนึกกําลังผู้นําเยาวชน: ร่วมรับมือความเหลื่อมล้ำทางสังคมยุคโควิด-19” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน

การประชุมผู้นําเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย ครั้งที่ 5 (YALPI) ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมผ่าน เพจเฟสบุคของ YALPI ช่วงการบรรยายและการเสวนาโดยแขกรับเชิญจะเน้นย้ำถึงความเหลื่อมล้ำและความไม่ยุติธรรมทางสังคมที่เด่นชัดมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางมีความเป็นอยู่ที่แย่ลง

YALPI เป็นช่องทางที่มุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคมในปัจจุบันผ่านแนวทางจากล่างขึ้นบนโดยเยาวชน โดยในปีนี้ YALPI เอื้อให้เกิดโครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนที่จะถูกคัดเลือกและนำไปปฏิบัติใช้จริงภายในประเทศไทยโดยพาร์ทเนอร์ของทาง YALPI ได้แก่ เครือข่ายองค์กรด้านแรงงานข้ามชาติ (Migrant Working Group) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Fund) และมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) ที่เน้นทำงานในประเด็นเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ เด็กด้อยโอกาส และแรงงานสตรี ตามลำดับเพื่อบรรเทาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเสริมสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมสําหรับทุกคน

กำหนดการประชุมตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7)

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 พิธีเปิด โดย

 • ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 • รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี ที่ปรึกษาโครงการประชุมผู้นําเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย 

09.30 - 10.00 การบรรยายช่วงที่ 1: ความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายใต้บริบทของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หัวข้อการบรรยาย “ผลกระทบของโรคโควิด-19 และสภาวะ “นิวนอร์มอล” ของกลุ่มคนชายขอบ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2562-2564

10.00 - 10.30 ช่วงถามตอบ

10.30 - 11.00 พัก 30 นาที

11.00 - 11.30 YALPI Talk 1: ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ต่อการเมือง หัวข้อบรรยาย “การใช้โรคระบาดโควิด-19 เป็นเครื่องมือทางการเมือง” โดย

 • คุณปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ ผู้ดำเนินรายการอิสระ และอดีตนักข่าว
 • คุณเจมส์ บูชาณัญ ผู้บรรยายพิเศษสาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณปิยนุช โคตรสาร อํานวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ดำเนินรายการโดย อ. ดร. สุรัชนี ศรีใย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 ช่วงถามตอบ

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 การบรรยายช่วงที่ 2: เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

หัวข้อการบรรยาย: “ช่องว่างทางการศึกษาที่กว้างขึ้นของเยาวชนผู้ด้อยโอกาส” โดย ดร. ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

13.30 - 14.00 ช่วงถามตอบ

14.00 - 14.30 YALPI Talk 2: ปริทัศน์โลกพาทีกรณีโควิด-19 หัวข้อบรรยาย “ประดิษฐกรรมระเบียบโลกใหม่: โควิด-19 กับหลากทัศนาวิวาทะ” โดย นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

ดำเนินรายการโดย อ. ดร. ภาณุภัทร จิตเที่ยง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 - 15.00 ช่วงถามตอบและปิดงานวันแรก

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 การบรรยายช่วงที่ 3: แรงงานสตรี

หัวข้อการบรรยาย “บาดแผลลึกที่โควิด-19 ได้กระทําซ้ําต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศของแรงงานหญิง” โดย คุณมณฑิภรณ์ ปัญญา ผู้ช่วยดำเนินการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย 

09.30 - 10.00 ช่วงถามตอบ

10.30 - 11.00 พัก 30 นาที

11.00 - 11.30 การบรรยายช่วงที่ 4: แรงงานข้ามชาติ 

หัวข้อการบรรยาย “การถูกตัดขาดที่เพิ่มมากขึ้นของแรงงานข้ามชาติท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19” โดย คุณโรยทราย วงศ์สุบรรณ ที่ปรึกษาโครงการองค์การฟรีด้อมฟันด์ (Freedom Fund)

11.30 - 12.00 ช่วงถามตอบ

**********

The Faculty of Political Science of Chulalongkorn University, in collaboration with Thailand Institute of Justice (TIJ), Raks Thai Foundation, Migrant Working Group (MWG), and Equitable Education Fund (EEF), are organizing an online international forum, Young ASEAN Leader Policy Initiative 2021, under the theme of “A Call for Youth Leadership: Tackling Social Inequalities in the Age of COVID-19” on 23 and 24 January.

The 5th Young ASEAN Leader Policy Initiative (YALPI) cordially invites the interested public to attend the conference through YALPI’s Facebook page. The keynote and panel sessions given by the distinguished guests will focus on the social inequalities and injustices that have come into light under the COVID-19 outbreak and worsened the living conditions of vulnerable populations.

YALPI is a platform aiming to solve current social issues from the bottom-up approach by the younger generation. This year, YALPI facilitates youth-initiated projects which will be selected and implemented in Thailand by our partners -- MWG, EEF, and Raks Thai who emphasize the issues of migrant workers, underprivileged youth, and women in the workforce respectively to alleviate existing inequalities and to achieve a more inclusive community for all.

The program is the following (GMT+7): 

Saturday 23 January 2021

09.00 - 09.30 Opening remarks

 • Prof. Bundhit Eua-arporn, Ph.D. 
 • Assoc. Prof. Ake Tangsupvattana, Ph.D. , Dean of the Faculty of Political Science and Assoc. Prof. Jakkrit Sangkhamanee, Ph.D., Deputy Dean and Program Advisor

09.30 - 10.00  Keynote session 1: Social Injustices under the Context of COVID-19 Outbreak “Revelations Brought by COVID-19 and the “New Normal” for the Marginalized.” by Amara Pongsapich, Ph.D., Thai Representative to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 2019-2021

10.00 - 10.30 Q&A for Keynote Speaker 1            

10.30 - 11.00 30 minute-break     

11.00 - 11.30 YALPI Talk 1: Impacts of COVID-19 Outbreak on Politics

“The COVID-19 Outbreak as Political Tool” by

 • Patpon Sabpaitoon, Independent MC and Former Journalist 
 • James Buchanan, Visiting Lecturer in Social Sciences, MUIC Mahidol University
 • Piyanuch Kotsan, Director of Amnesty International Thailand

Moderated by Dr. Surachanee Sriyai, Lecturer in political science at the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

11.30 - 12.00 Q&A for YALPI Talk 1

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 13.30 Keynote session 2: Underprivileged Youth

“The Widening Gap to Education for Underprivileged Youths” by Pumsaran Tongliemnak, Ph.D., Education Economist and Specialist Level, Equitable Education Fund 

13.30 - 14.00 Q&A for Keynote Speaker 2

14.00 - 14.30   YALPI Talk 2: Global War on Covid-19 Narratives “Reshaping the World Order: Covid-19 and the War on Narratives ” by Natapanu Nopakun, Deputy Director-General of Department  of Information and Deputy Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs

Moderated by Bhanubhatra Jittiang, Ph.D., Director of M.A and Ph.D. Program in International Development Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

14.30 - 15.00  Q&A for YALPI Talk 2

Sunday 24 January 2021

09.00 - 09.30 Registration

09.30 - 10.00 Keynote session 3: Women Workforce “The Gashing Wounds that COVID-19 Add-On to Gender Discrimination for Women Workforce” by Monthiporn Punya, Program Assistant at Raks Thai Foundation

10.00 - 10.30 Q&A for Keynote Speaker 

10.30 - 11.00 30-minute break 

11.00 - 11.30 Keynote session 4: Migrant Worker “The Increased Desolation of Migrant Workers in the light of COVID-19 ” by Roisai Wongsuban, Program Adviser at The Freedom Fund

11.30 - 12.00 Q&A for Keynote Speaker 4 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์