กสม. ประกาศรับข้าราชการผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็ฯเลขาฯ กสม.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญข้าราชการผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (บริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (บริหาร ระดับสูง) เป็นผู้ดำเนินการสรรหา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน -  5 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางประทับตราลงรับไว้ภายในระยะเวลาการรับสมัคร

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th  และ