ประกาศรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 สช. เป็นหน่วยงานของรัฐและอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ผู้สนใจ ติดตามข้อมูลรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS มายัง ประธานกรรมการบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ในวัน-เวลาราชการ ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ประทับตราบนซองจดหมายของไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ส่งใบสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 2832 9024 / 9057 หรือwarittha@nationalhealth.or.th  

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

คุณสมบัติทั่วไป

(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร     

(3)  ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

(4)  ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

(5)  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไล่ออกหรือปลดออกจากหน่วยงานของรัฐ

(6)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)  สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ                                     

 (1)  มีความรู้และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

(2)  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพและสังคม และมีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการแล้ว เลขาธิการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑)      ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์การมหาชน

(๒)      ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการบริหารพรรคการเมือง

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจากใบสมัครก่อน จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติข้างต้นจากการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดฯ โดยกำหนดจัดกระบวนการคัดเลือกในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai