Skip to main content
sharethis

ที่ประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 17-18 ร่วมหารือกำหนดประเด็นหลักใช้เดินหน้ากระบวนการ ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ปี 2567 เคาะธีม ‘เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน’ หวังสานพลังภาคีเครือข่ายเชิงรุกเพื่อสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เดินหน้าควบคู่การสร้างสุขภาวะของสังคมได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน

6 ธ.ค.2566 กลุ่มงานสื่อสารสังคมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  รายงานต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา สช. จัดประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ 17-18 พ.ศ. 2567-2568 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งมี สัมพันธ์ ศิลปนาฎ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันมีมติเห็นชอบกำหนดประเด็นหลัก (Theme) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17  คือ “เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน” พร้อมเห็นชอบกรอบแนวทาง และรูปแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17-18 รวมถึงแนวทางการทำงานของ คจ.สช. ในระยะต่อไป

สัมพันธ์ เปิดเผยว่า ที่มาของประเด็นหลักนี้ได้ยกเอาคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างคำว่า เศรษฐกิจ ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลัก เนื่องจากเศรษฐกิจนั้นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ซึ่งทิศทางของประเทศกำลังมุ่งหน้าไปสู่ระยะของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการอย่างไร เพื่อให้บทบาทของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเอกชน นั้นดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนในการพัฒนาสุขภาวะของสังคม

“ปัญหาจากการทำธุรกิจส่วนใหญ่ที่มักมุ่งไปสู่ผลกำไร ความร่ำรวย แต่กลับอยู่บนพื้นฐานของการทำลายสุขภาพคน เช่น อันตรายจากการใช้สารเคมี การทำงานหนัก ความเครียด การไม่ส่งเสริมสวัสดิภาพ ของแรงงาน ฯลฯ หรืออย่างบทเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด เราได้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงยาหรือวัคซีน จากปมลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรต่างๆ ทำให้ที่ผ่านมาเรื่องของเศรษฐกิจและสุขภาพจึงมักเป็นสถานการณ์แบบ win-lose ซึ่งหากเราปล่อยให้สายเกินไป ระยะยาวมันจะกลายเป็น lose-lose กันทั้งคู่” ประธาน คจ.สช. กล่าว

สัมพันธ์ กล่าวว่า จุดประสงค์หลักของ คจ.สช. ที่จะเข้ามารับช่วงต่อใน 2 ปีถัดจากนี้ จึงมองไปถึงการสานพลังภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนเชิงรุก เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสุขภาพที่เดินหน้าไปอย่าง win-win ทั้งสองฝ่าย บนบริบทของการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน บนนิยามของเศรษฐกิจใหม่ ที่ไม่ได้หมายรวมเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน คนรุ่นใหม่ ฯลฯ

“การกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสุขภาพและสุขภาวะของผู้คน ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และยังสอดรับกับกระแสการพัฒนาของโลกที่ออกมาพูดถึงด้านนี้กันมากขึ้น อย่างไรก็ตามทาง คจ.สช. ได้กำหนดธีมหลักนี้เอาไว้เบื้องต้นเฉพาะการจัดสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 เพื่อให้มีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดธีมใหม่ได้ในครั้งที่ 18 เพื่อให้พร้อมสอดรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป” สัมพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของกรอบแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17-18 จะประกอบด้วย 1. เน้นคัดเลือกประเด็นระดับประเทศ และมีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติเป็นเจ้าภาพหลัก 2. ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมเป็นเจ้าของ จนได้ข้อเสนอที่มีความพร้อมทางวิชาการ และมีเครือข่ายหน่วยงานหรือองค์กรพร้อมร่วมขับเคลื่อนชัดเจน 3. มีการบูรณาการในการพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) และขับเคลื่อนเชิงระบบ (ขาเคลื่อน) รวมทั้งเชื่อมการขับเคลื่อนร่วมกับสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ 4. จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง และเปิดกว้าง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้กว้างขวางมากที่สุด

ในขณะที่แนวทางการทำงานของ คจ.สช. ระยะถัดจากนี้จะมีการ 1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ เพื่อพิจารณางานตามจังหวะงานสำคัญๆ ของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ แบบวงหารือย่อย (Think Tank) โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นหลักอยู่ส่วนหนึ่ง และเชิญหน่วยงานภาคีหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาเข้าร่วมประชุมหารืองานด้วยอีกส่วนหนึ่งตามประเด็นการหารือ 3. ใช้การสื่อสาร แลกเปลี่ยนความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการเป็นหลัก

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม คจ.สช. ยังได้มีมติแต่งตั้ง นพ.สมชาย พีระปกรณ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับ สนับสนุน และเชื่อมโยงกระบวนการสมัชชาสุขภาพ รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานของ คจ.สช. ในปี 2567 โดยจะมีการสรุปบทเรียนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในช่วงเดือน ม.ค. เพื่อนำไปพัฒนาและออกแบบแนวทาง ก่อนที่จะมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศประเด็นที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ได้ในช่วงเดือน มิ.ย. 2567

สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ สช. กล่าวว่า สำหรับการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 17-18 นี้ถือเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการทำงานเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การขับเคลื่อนในปี 2567-2568 นั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินงานปัจจุบันของ คจ.สช. ครั้งที่ 15-16 กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21-22 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net