คนงานพม่าโรงงานทออวนเดชาได้ข้อตกลงนายจ้าง กลับเข้าทำงานแล้ว

คนงานพม่าโรงงานทออวนเดชาพานิช จ.ขอนแก่น กลับเข้าทำงานหลังทำข้อตกลง นายจ้างยอมคืนเอกสาร-คุ้มครองสิทธิพื้นฐาน- รับลูกจ้างทุกคนกลับเข้าทำงานโดยไม่ถือว่าการกระทำของลูกจ้างเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

เมื่อวันที่ 14 .. 53 ที่ผ่านมา ตัวแทนคนงานพม่าของโรงงานทออวนเดชาพานิชได้ทำข้อตกลงนายจ้าง โดยนายจ้างยอมคืนเอกสาร-คุ้มครองสิทธิพื้นฐาน- รับลูกจ้างทุกคนกลับเข้าทำงานโดยไม่ถือว่าการกระทำของลูกจ้างเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้รายละเอียดของบันทึกทึกข้อตกลงมีดังนี้

 

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 

ตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติพม่า หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช ลงวันที่ 14 กันยายน 53 ยืนต่อ หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช จำนวน 3 ข้อโดยมีผู้เจรจาฝ่ายนายจ้างคือ นายยุทธศักดิ์  ชัยมานะ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล โดยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจำนวน 8 คน สามารถตกลงเจรจากันได้ดังนี้

ข้อเรียกร้องที่ 1 ขอให้นายจ้างคืนเอกสารประจำตัวบุคคลให้กับลูกจ้าง คือ

1. บัตร Oversea

2. บัตร Passport

3. บัตรประกันสุขภาพ

4. บัตรอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงิน

5. ทร.38/1

ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเจรจากันได้ดังนี้

1. ห้างฯ ยินดีคืนบัตร Oversea ให้กับลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติพม่าทั้งหมด

 2. Passport ห้างฯยินดีคืน Passportให้กับลูกจ้างโดยมีเงื่อนไขดังนี้

2.1 ลูกจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียด้วยตัวเอง

2.2 ลูกจ้างต้องรับผิดชอบการยื่นต่ออายุ (รายงานตัว) ทุก 90 วันด้วยตัวเอง

2.3 ลูกจ้างต้องรับผิดชอบต่อการถูกตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆด้วยตัวเอง

2.4 ลูกจ้างรับทราบว่าการยื่นขอต่ออายุ (รายงานตัว) ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น

2.5 ลูกจ้างรับทราบว่าในการประสานงานติดต่อแบหน่อยงานราชการต่อไปลูกจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

2.6 กรณีที่ลูกจ้างหลบหนี ห้างฯจะทำหารยกเลิกเอกสารดังกล่าวกับหน่อยงานราชการที่เกี่ยวข้องทันที

 

ข้อเรียกร้องข้อที่ 2  ให้นายจ้างรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.คุ้มตรองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอื่นในเรื่องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและสวัสดิการอื่นๆ

ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเจรจากันได้ดังนี้

นายจ้างรับว่าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ. ศ 2541 และกฎมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามข้อเรียกร้องที่ 2

โดยลูกจ้างรับทราบว่าลูกจ้างตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขิงห้างฯอย่างเคร่งครัดและใช้เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยรวมถึงตกลงรับทราบว่าการให้ทำงานลวงเวลาเป็นสิทธิของนายจ้างลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องการทำงานล่วงเวลาได้

ข้อตกลงที่ 3 ขอให้นายจ้างรับลูกจ้างทุกคนกลับเข้าทำงานโดยไม่ถือว่าการกระทำของลูกจ้างเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเจรจากันได้ดังนี้

นายจ้างตกลงยอมรับตามข้อเรียกร้องที่ 3 ของลูกจ้าง

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลูกจ้างกลับเข้าทำงานถึงวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตการทำงานของลูกจ้าง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นที่เข้าใจถูกต้องแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

 

 

ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกฝ่าย

ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกฝ่าย

เราผู้ติดตามข่าวสาร ขอสนับสนุนให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อกันและกันตามระเบียบกฎหมายและหลักมนุษยธรรม หวังว่ากรรมดีนี้จะส่งผลให้กิจการของโรงงานเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยลำดับและประสพแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงขจรขจายในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศต่อไป