Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 18 มี.. 54 ที่ ผ่านมา ชาวบ้านตลาดชาวไทยภูเขา ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ทำหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอคัดค้านการดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดตาก, นายอำเภอแม่สอด และผกก.สภ.พะวอ อ.แม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตลาดชาวไทยภูเขา

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

                                                                     ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓

เรื่อง      ขอคัดค้านการดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก

เรียน      นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดตาก

               ตามที่ทางจังหวัดตาก จะดำเนินการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยได้มีการจัดประชุมไปเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๖ จังหวัดตาก และได้กำหนดวันรื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้แรงงานจากลูกจ้าง อบต.ด่านแม่ละเมา และ ชรบ.แม่สอด จำนวน ๑๕๐ คน เป็นผู้รื้อถอน นั้น

               ในกรณีการดำเนินงานปรับ ปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ ดังกล่าว ผู้ประกอบการค้าในตลาดฯ ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ได้แก่ ชาวบ้านจากบ้านห้วยปลาหลด บ้านใหม่ บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านลีซอแม่ท้อ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานนั้น เนื่องจากมีความเห็นว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาของตลาดได้อย่างแท้จริงและ ยั่งยืน โดยเฉพาะไม่สะท้อนการแก้ปัญหาการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาด ของชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งงบประมาณดำเนินงานซึ่งเป็นภาษีของประชาชนก็มีมูลค่าสูงมาก (กว่า ๗ ล้านบาท) อาจเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ จึงได้รวมตัวกันทำหนังสือยื่นคัดค้านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

               ทั้งนี้ ต่อมาทางจังหวัดตากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ขึ้นมาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการค้าใน ตลาดดังกล่าว ซึ่งในการประชุมนั้นชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาดฯ จำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานปรับปรุงฯ และได้แสดงความเห็นให้มีการแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าการเน่งรัดแก้ปัญหา เฉพาะหน้า

               จากการประชุมที่ได้กล่าว ถึงข้างต้น ทางจังหวัดได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะเดินหน้าดำเนินงานการปรับปรุง ตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยไม่สนใจการท้วงติงและข้อคิดเห็นการดำเนินงาน

               ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนในพื้นที่ จึงขอคัดค้านการดำเนินงานโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก ซึ่งจะเข้ามารื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น โดยจะไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางราชการในการดำเนินการดังกล่าว

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                    ราษฏรษ์ในพื้นที่ดอยมูเซอผู้ประกอบการค้าขาย

                                                                       ดังรายชื่อแนบท้าย

 

 

 

 

 

ตลาดชาวไทยภูเขา

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

                                                                     ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓

เรื่อง      ขอคัดค้านการดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก

เรียน      ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

               ตามที่ทางจังหวัดตาก จะดำเนินการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยได้มีการจัดประชุมไปเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๖ จังหวัดตาก และได้กำหนดวันรื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้แรงงานจากลูกจ้าง อบต.ด่านแม่ละเมา และ ชรบ.แม่สอด จำนวน ๑๕๐ คน เป็นผู้รื้อถอน นั้น

               ในกรณีการดำเนินงานปรับ ปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ ดังกล่าว ผู้ประกอบการค้าในตลาดฯ ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ได้แก่ ชาวบ้านจากบ้านห้วยปลาหลด บ้านใหม่ บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านลีซอแม่ท้อ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานนั้น เนื่องจากมีความเห็นว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาของตลาดได้อย่างแท้จริงและ ยั่งยืน โดยเฉพาะไม่สะท้อนการแก้ปัญหาการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาด ของชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งงบประมาณดำเนินงานซึ่งเป็นภาษีของประชาชนก็มีมูลค่าสูงมาก (กว่า ๗ ล้านบาท) อาจเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ จึงได้รวมตัวกันทำหนังสือยื่นคัดค้านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

               ทั้งนี้ ต่อมาทางจังหวัดตากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ขึ้นมาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการค้าใน ตลาดดังกล่าว ซึ่งในการประชุมนั้นชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาดฯ จำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานปรับปรุงฯ และได้แสดงความเห็นให้มีการแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าการเน่งรัดแก้ปัญหา เฉพาะหน้า

               จากการประชุมที่ได้กล่าว ถึงข้างต้น ทางจังหวัดได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะเดินหน้าดำเนินงานการปรับปรุง ตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยไม่สนใจการท้วงติงและข้อคิดเห็นการดำเนินงาน

               ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนในพื้นที่ จึงขอคัดค้านการดำเนินงานโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก ซึ่งจะเข้ามารื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น โดยจะไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางราชการในการดำเนินการดังกล่าว

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                    ราษฏรษ์ในพื้นที่ดอยมูเซอผู้ประกอบการค้าขาย

                                                                       ดังรายชื่อแนบท้าย

 

 

 

 

 

ตลาดชาวไทยภูเขา

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

                                                                     ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓

เรื่อง      ขอคัดค้านการดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก

เรียน      นายอำเภอแม่สอด

               ตามที่ทางจังหวัดตาก จะดำเนินการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยได้มีการจัดประชุมไปเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๖ จังหวัดตาก และได้กำหนดวันรื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้แรงงานจากลูกจ้าง อบต.ด่านแม่ละเมา และ ชรบ.แม่สอด จำนวน ๑๕๐ คน เป็นผู้รื้อถอน นั้น

               ในกรณีการดำเนินงานปรับ ปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ ดังกล่าว ผู้ประกอบการค้าในตลาดฯ ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ได้แก่ ชาวบ้านจากบ้านห้วยปลาหลด บ้านใหม่ บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านลีซอแม่ท้อ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานนั้น เนื่องจากมีความเห็นว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาของตลาดได้อย่างแท้จริงและ ยั่งยืน โดยเฉพาะไม่สะท้อนการแก้ปัญหาการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาด ของชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งงบประมาณดำเนินงานซึ่งเป็นภาษีของประชาชนก็มีมูลค่าสูงมาก (กว่า ๗ ล้านบาท) อาจเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ จึงได้รวมตัวกันทำหนังสือยื่นคัดค้านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

               ทั้งนี้ ต่อมาทางจังหวัดตากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ขึ้นมาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการค้าใน ตลาดดังกล่าว ซึ่งในการประชุมนั้นชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาดฯ จำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานปรับปรุงฯ และได้แสดงความเห็นให้มีการแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าการเน่งรัดแก้ปัญหา เฉพาะหน้า

               จากการประชุมที่ได้กล่าว ถึงข้างต้น ทางจังหวัดได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะเดินหน้าดำเนินงานการปรับปรุง ตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยไม่สนใจการท้วงติงและข้อคิดเห็นการดำเนินงาน

               ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนในพื้นที่ จึงขอคัดค้านการดำเนินงานโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก ซึ่งจะเข้ามารื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น โดยจะไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางราชการในการดำเนินการดังกล่าว

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                    ราษฏรษ์ในพื้นที่ดอยมูเซอผู้ประกอบการค้าขาย

                                                                       ดังรายชื่อแนบท้าย

 

 

 

 

 

ตลาดชาวไทยภูเขา

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

                                                                     ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓

เรื่อง      ขอคัดค้านการดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก

เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

               ตามที่ทางจังหวัดตาก จะดำเนินการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยได้มีการจัดประชุมไปเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๖ จังหวัดตาก และได้กำหนดวันรื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้แรงงานจากลูกจ้าง อบต.ด่านแม่ละเมา และ ชรบ.แม่สอด จำนวน ๑๕๐ คน เป็นผู้รื้อถอน นั้น

               ในกรณีการดำเนินงานปรับ ปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ ดังกล่าว ผู้ประกอบการค้าในตลาดฯ ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ได้แก่ ชาวบ้านจากบ้านห้วยปลาหลด บ้านใหม่ บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านลีซอแม่ท้อ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานนั้น เนื่องจากมีความเห็นว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาของตลาดได้อย่างแท้จริงและ ยั่งยืน โดยเฉพาะไม่สะท้อนการแก้ปัญหาการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาด ของชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งงบประมาณดำเนินงานซึ่งเป็นภาษีของประชาชนก็มีมูลค่าสูงมาก (กว่า ๗ ล้านบาท) อาจเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ จึงได้รวมตัวกันทำหนังสือยื่นคัดค้านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

               ทั้งนี้ ต่อมาทางจังหวัดตากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ขึ้นมาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการค้าใน ตลาดดังกล่าว ซึ่งในการประชุมนั้นชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาดฯ จำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานปรับปรุงฯ และได้แสดงความเห็นให้มีการแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าการเน่งรัดแก้ปัญหา เฉพาะหน้า

               จากการประชุมที่ได้กล่าว ถึงข้างต้น ทางจังหวัดได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะเดินหน้าดำเนินงานการปรับปรุง ตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยไม่สนใจการท้วงติงและข้อคิดเห็นการดำเนินงาน

               ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนในพื้นที่ จึงขอคัดค้านการดำเนินงานโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก ซึ่งจะเข้ามารื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น โดยจะไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางราชการในการดำเนินการดังกล่าว

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                    ราษฏรษ์ในพื้นที่ดอยมูเซอผู้ประกอบการค้าขาย

                                                                       ดังรายชื่อแนบท้าย

 

 

 

 

 

ตลาดชาวไทยภูเขา

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

                                                                     ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓

เรื่อง      ขอคัดค้านการดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก

เรียน      ผกก.สภ.พะวอ อ.แม่สอด

               ตามที่ทางจังหวัดตาก จะดำเนินการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยได้มีการจัดประชุมไปเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๖ จังหวัดตาก และได้กำหนดวันรื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้แรงงานจากลูกจ้าง อบต.ด่านแม่ละเมา และ ชรบ.แม่สอด จำนวน ๑๕๐ คน เป็นผู้รื้อถอน นั้น

               ในกรณีการดำเนินงานปรับ ปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ ดังกล่าว ผู้ประกอบการค้าในตลาดฯ ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ได้แก่ ชาวบ้านจากบ้านห้วยปลาหลด บ้านใหม่ บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านลีซอแม่ท้อ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานนั้น เนื่องจากมีความเห็นว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาของตลาดได้อย่างแท้จริงและ ยั่งยืน โดยเฉพาะไม่สะท้อนการแก้ปัญหาการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาด ของชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งงบประมาณดำเนินงานซึ่งเป็นภาษีของประชาชนก็มีมูลค่าสูงมาก (กว่า ๗ ล้านบาท) อาจเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ จึงได้รวมตัวกันทำหนังสือยื่นคัดค้านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

               ทั้งนี้ ต่อมาทางจังหวัดตากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ขึ้นมาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการค้าใน ตลาดดังกล่าว ซึ่งในการประชุมนั้นชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาดฯ จำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานปรับปรุงฯ และได้แสดงความเห็นให้มีการแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าการเน่งรัดแก้ปัญหา เฉพาะหน้า

               จากการประชุมที่ได้กล่าว ถึงข้างต้น ทางจังหวัดได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะเดินหน้าดำเนินงานการปรับปรุง ตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ โดยไม่สนใจการท้วงติงและข้อคิดเห็นการดำเนินงาน

               ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนในพื้นที่ จึงขอคัดค้านการดำเนินงานโครงการปรับปรุงตลาดชาวไทยภูเขา ดอยมูเซอ จังหวัดตาก ซึ่งจะเข้ามารื้อถอนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น โดยจะไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางราชการในการดำเนินการดังกล่าว

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                    ราษฏรษ์ในพื้นที่ดอยมูเซอผู้ประกอบการค้าขาย

                                                                       ดังรายชื่อแนบท้าย

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net