Skip to main content
sharethis

พวงทอง ภวัครพันธุ์ ตัวแทนครก.112 ระบุเสียใจที่สภาไม่รับพิจารณาร่างกฎหมายแก้ไข มาตรา 112 ชี้ควรเรียกผู้เสนอร่างเข้าชี้แจงก่อนจำหน่ายออก  นักวิชาการหลายกลุ่มเตรียมออกแถลงการณ์โต้ - เปิดบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎหมายและใบปะหน้าระบุเรื่องนี้เข้าหมวด 3 รธน.

 

1 พ.ย.55  พวงทอง ภวัครพันธุ์ นักวิชาการตัวแทนคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112  (ครก.112) ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐสภาจำหน่าย ร่างพ.ร.บ.แก้ไขมาตรา 112 ไปตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ว่า  ไม่มีการแจ้งให้ผู้เสนอกฎหมายทราบก่อนหน้านี้ แต่เมื่อทราบข่าวแล้วเราก็รู้สึกเสียใจที่รัฐสภาตัดสินใจไม่แตะต้องกฎหมายนี้เลย นอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่า ก่อนจะจำหน่ายร่างกฎหมายนี้ออกไป ควรเรียกตัวแทนของ ครก.112 หรือตัวแทนกลุ่มนิติราษฎร์ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้ไปชี้แจงว่าร่างนี้เข้าหมวดสิทธิเสรีภาพหรือนโยบายแห่งรัฐหรือไม่

พวงทองกล่าวอีกว่า ถ้าสภาไม่กลัวจนเกินไป และมีแนวคิดในการมองปัญหาสิทธิเสรีภาพที่กว้างกว่านี้ ก็จะเห็นได้ไม่ยากว่า มาตรานี้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ครก.112 และนิติราษฎร์เตรียมจะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ..... ระบุว่า

“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับความผิดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มีความไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของโครงสร้างของบทบัญญัติ อัตราโทษ และการบังคับใช้ ประกอบกฎหมายดังกล่าวไม่มีการยกเว้นความผิดในกรณีที่บุคคลติชม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งในปัจจุบันปรากฏชัดว่ากฎหมายดังกล่าวเปิดช่องให้บุคคลนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือนำไปใช้โดยไม่สุจริตและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

นอกจากนี้ในใบปะหน้าของ ครก. 112 ที่ยื่นต่อประธานสภา ยังระบุเหตุผลว่าการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ เข้าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า

“โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑ แห่งคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีบทกำหนดโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด ไม่ได้แยกการคุ้มครองตำแหน่งพระมหากษัตริย์ออกจากตำแหน่งพระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทำนองเดียวกับความผิดฐานอื่น ๆ ในหมวดเดียวกัน ไม่มีการกำหนดเหตุยกเว้นความผิดกรณีผู้กระทำวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริต ไม่มีการกำหนดเหตุยกเว้นโทษกรณีที่ผู้กระทำกล่าวถ้อยคำที่เป็นความจริงและการพิสูจน์เป็นประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ตามสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ และในทางปฏิบัติ การที่บทบัญญัติมาตรานี้อยู่ในลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ยังส่งผลกระทบต่อการใช้และตีความกฎหมายของศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จึงสมควรที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเพิ่มบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อขจัดตลอดจนบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้

เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ใช้บังคับอยู่นั้นเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ การที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่มีบทบัญญัติกำหนดเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการกำหนดอัตราโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเกินสมควรกว่าเหตุ ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด มีลักษณะเป็นการกระทบแก่นหรือสาระสำคัญของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 ประกอบมาตรา 29 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนจึงร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด 3 มายังประธานรัฐสภา ตามสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 163 และตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542

จึงกราบเรียนมาเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. … เข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาโดยเร็วต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง”

 

 

หมายเหตุ มีการเพิ่มเติมเนื้อหา - 2 พ.ย.55

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net