Skip to main content
sharethis

ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองวอนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ประสงค์จะเข้าสู่อำนาจรัฐในอนาคตกระทำสัตยาบันจะผลักดัน ร่าง พรบ.จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ....... ซึ่งได้ยกร่างโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ทันที

14 ธ.ค. 2556 - ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองส่งจดหมายเปิดผนึกถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาเรื่องข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วยทราบว่าองค์กร/หน่วยงานตลอดถึงกลุ่มบุคคลทั้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาล และไม่ใช่รัฐบาลหลายคณะหลายองค์กรกำลังเริ่มดำเนินการผลักดันการปฏิรูปประเทศไทยตามเสียงเรียกร้องของประชาชนซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่สังคมไทยจะได้ใช้โอกาสนี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลก่อเกิดประโยชน์ต่อชาติและประชาชนโดยรวมต่อไป

ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง เป็นองค์กรเครือข่ายประชาชนที่ได้ผลักดันแนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจมานานกว่า 4 ปีในนามของ “จังหวัดจัดการตนเอง” และเพิ่งจะยกร่าง “พรบ.เชียงใหม่มหานคร พ.ศ.....” แล้วเสร็จ โดยมีแนวคิดหลักคือกระจายอำนาจการปกครองของส่วนกลางที่ปรากฏผ่านการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมาสู่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการและการบริการของรัฐใกล้ชิดและตอบสนองต่อประชาชนมากที่สุด นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับเครือข่ายผลักดันจังหวัดจัดการตนเองในพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอด ขอสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจในระดับโครงสร้างให้เป็นจริง และพร้อมจะสนับสนุนองค์กร/หน่วยงานของท่านในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองขอเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปการกระจายอำนาจ ที่มีการดำเนินการไว้แล้วเพื่อข้อมูลประกอบการตัดสินใจผลักดันการปฏิรูปการกระจายอำนาจให้เกิดเป็นผลปฏิบัติจริงได้โดยเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  ดังนี้

1. ขอให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ประสงค์จะเข้าสู่อำนาจรัฐในอนาคตกระทำสัตยาบันจะผลักดัน ร่าง พรบ.จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ....... ซึ่งได้ยกร่างโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ทันที โดยขอให้เร่งรัดจากผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการแลกเปลี่ยนสังเคราะห์จากตัวแทนเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองมาแล้วอย่างกว้างขวาง กฎหมายนี้จะเป็นเหมือนแม่บทใหญ่ในการกระจายอำนาจให้กับจังหวัดต่างๆ ที่พร้อม หากจังหวัดไหนพร้อมให้ทำประชามติเพื่อขอยกฐานะเป็นจังหวัดปกครองตนเองและสามารถประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ทันที  จะสามารถลดขั้นตอนการศึกษาและการยกร่างก่อประโยชน์ให้กับประชาชนได้รวดเร็ว

2. กรณีของการกระจายอำนาจสู่จังหวัดเชียงใหม่  ขอให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ประสงค์จะเข้าสู่อำนาจรัฐในอนาคตกระทำสัตยาบันจะผลักดัน “ร่างพรบ.เชียงใหม่มหานคร พ.ศ.......” ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ ผ่านการลงชื่อสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดเกิน 1 หมื่นรายชื่อและได้ยื่นไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อ โดยขอให้พิจารณาผลักดันเร่งรัดผ่านการอนุมัติของรัฐสภาเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว

3. ขอให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ประสงค์จะเข้าสู่อำนาจรัฐในอนาคตลงมือกระทำ หรือกระทำสัตยาบันจะผลักดันแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่จังหวัดปกครองตนเอง” ขึ้นมาคณะหนึ่งโดยอาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรี โดยมีกรอบหน้าที่เพื่อเตรียมการกระจายอำนาจของการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปยังจังหวัดต่างๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญของประเทศ และให้จัดทำแผนและขั้นตอนปฏิบัติในการกระจายถ่ายโอนอำนาจสู่ระดับจังหวัดขึ้นมา 1 ฉบับ

4. ขอให้รัฐบาลปัจจุบัน หรือพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่ประสงค์จะเข้าสู่อำนาจรัฐในอนาคต นำข้อเสนอแนะแก้ไขกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด “จังหวัดปกครองตนเอง” ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้รวบรวมเป็นแนวทางไว้แล้ว ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว

5. ขอให้ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กร/หน่วยงานตลอดถึงกลุ่มบุคคลทั้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาล และไม่ใช่รัฐบาลทุกคณะได้โปรดสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนทั่วไปได้ทราบว่า แนวคิดการผลักดันการปฏิรูปกระจายอำนาจไม่ได้เป็นผลงานของพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองหรือคณะขบวนการใดๆ โดยเฉพาะ เพราะว่าการผลักดันการกระจายอำนาจได้เริ่มดำเนินการโดยประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องในระยะหลายปีมานี้จนก่อให้เกิดแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองกระจายไปอย่างกว้างขวาง ให้ถือว่าการผลักดันการปฏิรูปกระจายอำนาจเป็นผลงานร่วมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่สังกัดกลุ่มค่ายพรรคหรือสีเสื้อใด ความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้การผลักดันการกระจายอำนาจจะต่อเนื่องยั่งยืนไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของพรรคใดคณะใดเข้ามาในอนาคต

ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองเชื่อว่าการผลักดันการปฏิรูปกระจายอำนาจ ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน  ถ่ายโอนอำนาจบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรจากการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาสู่ท้องถิ่นจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกัน ทั้งยังจะเป็นทางออกในการแก้วิกฤตปัญหาขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอยู่ได้ ทั้งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้านบวกต่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net