Skip to main content
sharethis

เปิดรายชื่อ 48 วิทยุชุมชนชายแดนใต้ ที่คสช.อนุญาตออกอากาศในเดือนรอมฎอน มีทั้งวิทยุพุทธศาสนา อิสลามและเพื่อการศึกษา หลายแห่งทยอยออกอากาศตามผังปกติ

ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้อนุมัติให้สถานีวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุสาธารณะ 48 สถานีใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาสามารถออกอากาศเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสื่อวิทยุในเดือนรอมฎอนปีนี้

ขณะได้มีสถานีวิทยุหลายแห่งในจำนวน 48 สถานี ได้ทยอยออกอากาศตามปกติแล้ว เช่น สถานีวิทยุมัสยิดกลางยะลาประจำจังหวัดยะลา โดยนายหะซัน ภาลาวัน หัวหน้าสถานี เปิดเผยว่า หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ว่าสามารถออกอากาศได้แล้ว ตนจึงเปิดสถานีวิทยุเพื่อออกอากาศตามผังรายการปกติตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยเฉพาะในช่วงเย็นก่อนถึงเวลาละศีลอด ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีผู้ฟังมากที่สุดในช่วงเดือนรอมฎอน

เช่นเดียวกับนายมาหะมะรอยาลี บีดิง นักจัดรายการวิทยุภาษามลายูประจำสถานีวิทยุมูลนิธิฟื้นฟูระบบอิสลาม หรือ “อิฮฺยาอฺ เรดิโอ” อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ที่เปิดเผยว่า ทางสถานีได้ออกอากาศตามปกติไปแล้วเช่นกัน


จัดรายการตามปกติ - นักจัดรายการวิทยุภาษามลายูของสถานีวิทยุมูลนิธิฟื้นฟูระบบอิสลาม หรือ “อิฮฺยาอฺ เรดิโอ”
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นผู้นำศาสนาอิสลามได้จัดรายการตามปกติหลังจาก คสช.อนุญาตให้ออกอากาศชั่วคราว
ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนถือศีลของชาวมุสลิมทั้งนี้ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 66/2557 พร้อมกันนี้ทางกอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้กำหนดกรอบให้ออกอากาศเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรม คำสอน หลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเท่านั้น รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเมื่อได้รับการประสานในเรื่องต่างๆ ด้วย และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

ต่อไปนี้คือรายชื่อสถานีวิทยุทั้ง 48 สถานีที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศชั่วคราวในเดือนรอมฎอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานีวิทยุศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม และวิทยุเพื่อการศึกษา ดังนี้

จังหวัดปัตตานี มีจำนวน 18 สถานี แบ่งเป็นประเภทกิจการบริการสาธารณะ 14 สถานี และประเภทกิจการบริการชุมชน 4 สถานี

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม อ.เมือง
2. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อ.ยะรัง
3. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.เมือง
4. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี อ.สายบุรี
5. สถานีวิทยุสาธารณะรักความดี อ.เมือง
6. สถานีวิทยุเสียงดรุณศาสตร์ อ.สายบุรี
7. สถานีวิทยุฝึกปฏิบัติ Commsci Radio อ.เมือง
8. สถานีวิทยุตะอาวุน เรดิโอ อ.ยะหริ่ง
9. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม อ.เมือง
10. สถานีวิทยุโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อ.เมือง
11. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอัลกุรอาน อ.ยะรัง
12. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม อ.เมือง
13. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ วัดป่าสวย อ.แม่ลาน
14. สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อ.โคกโพธิ์
ประเภทกิจการบริการชุมชน ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุอัลกุรอานดารุสลาม อ.มายอ
2. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กศน.ยะรัง อ.ยะรัง
3. สถานีวิทยุจุดเมืองปัตตานี อ.เมือง
4. สถานีวิทยุเตราะบอน อ.สายบุรี

จังหวัดนราธิวาส 12 สถานี แบ่งเป็นประเภทกิจการบริการสาธารณะ 8 สถานี และประเภทกิจการบริการชุมชน 4 สถานี
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุมูลนิธิฟื้นฟูระบบอิสลาม อ.ยี่งอ
2. สถานีวิทยุศูนย์กัลยามิตรแก้วสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
3. สถานีวิทยุจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง
4. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา อ.สุไหงโก-ลก
5. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
6. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส อ.เมือง
7. สถานีวิทยุ PNU Radio อ.เมือง
8. สถานีวิทยุชาวพุทธ อ.สุไหงโก-ลก
ประเภทกิจการบริการชุมชน ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุทรูเลิฟ โก-ลก เรดิโอ อ.สุไหงโก-ลก
2. สถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ อ.เมือง
3. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเสียงจรรยา อ.ตากใบ
4. สถานีวิทยุมัสยิดตาราม อ.แว้ง

จังหวัดยะลา 13 สถานี แบ่งเป็นประเภทกิจการบริการสาธารณะ 7 สถานี และประเภทกิจการบริการชุมชน 6 สถานี
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุอัลบายาน อ.รามัน
2. สถานีวิทยุราชภัฎยะลา (Rajabhat Radio) อ.เมือง
3. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง
4. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง
5. สถานีวิทยุรอยยิ้ม อ.เมือง
6. สถานีวิทยุมัสยิดกลางยะลา อ.เมือง
7. สถานีวิทยุคนรักสุขภาพโรงพยาบาลยะลา อ.เมือง
ประเภทกิจการบริการชุมชน ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุคริสเตียนยะลา อ.เมือง
2. สถานีวิทยุไทยเสรี อ.เมือง
3. สถานีวิทยุกำปงเรดิโอ อ.บันนังสตา
4. สถานีวิทยุเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา อ.เมือง
5. สถานีวิทยุคนนิบง (นิบงเรดิโอ) อ.เมือง
6. สถานีวิทยุบ้านจันทร์มณี อ.เมือง

ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 5 สถานี แบ่งเป็นประเภทกิจการบริการสาธารณะ 3 สถานี และประเภทกิจการบริการชุมชน 2 สถานี
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุกระจายธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดนาทวี อ.นาทวี
2. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา อ.เทพา
3. สถานีวิทยุสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) อ.จะนะ

ประเภทกิจการบริการชุมชน ประกอบด้วย
1. สถานีวิทยุคนบ้านเรา อ.จะนะ
2. สถานีวิทยุตำบลน้ำขาว อ.จะนะ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net