Skip to main content
sharethis

ผลการประชุมมติ ครม. - ให้ออก พ.ร.บ.เวนคืนสำหรับรถไฟฟ้าแบริ่ง-สมุทรปราการ - ออก พ.ร.ฎ.เวนคืนสำหรับรถไฟฟ้าลาดพร้าว-สำโรง ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี แคราย-มีนบุรี หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และให้เจรจากับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ ใช้สถานีเตาปูนเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร

แผนที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ที่มา: แฟ้มภาพ/รฟม.)

 

28 ต.ค. 2557 - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ มีการเห็นชอบหลักการออกกฎหมายเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรถไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจากข้อมูลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ออก พ.ร.บ.เวนคืนสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในท้องที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยให้ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน

 

เจรจาให้บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพเดินรถและใช้สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร

ขออนุมัติดำเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยการเจรจาตรงกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – บางซื่อ (งานสัญญาที่ 5) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยสาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงคมนาคมรายงานว่า 1. รฟม. ได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML) โดยได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – บางซื่อ (งานสัญญาที่ 5) พบว่า การใช้สถานีเตาปูนเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจะมีความเหมาะสมมากกว่า และในส่วนของการเดินรถช่วงบางซื่อ – เตาปูน จะเป็นการเดินรถโดยโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลซึ่งต่อขยายมา 1 สถานี 2. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML ได้พิจารณาประเด็นด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้าให้เกิดความต่อเนื่อง ความเหมาะสมในการเดินรถ และจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางของผู้โดยสารสูงสุด โดยพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีบางซื่อและสถานีเตาปูน สำหรับการให้บริการระบบรถไฟฟ้าจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง – บางซื่อ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ)

อนุมัติหลักการ พ.ร.ฎ.เวนคืนสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง และเขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง และเขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 29.1 กิโลเมตร วงเงิน 56,110.45  ล้านบาท ตามแผนการดำเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งปี พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการเตรียมการประกวดราคาโดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

อนุมัติหลักการ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ในการประชุม คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อ 18 เม.ย. 2556 ได้พิจารณาว่าเนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี ในส่วนตะวันตก (ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมตามข้อเรียกร้องของประชาชนอีกในหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อมิให้การดำเนินงานโครงการฯ ต้องล่าช้าไปอีก จึงได้มีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการฯ ในส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี สุวินทวงศ์) ไปก่อน

โดยแนวเส้นทางและลักษณะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีระยะทาง 21.2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับประมาณ 9 กิโลเมตร และสถานีใต้ดินประมาณ 12.2 กิโลเมตร มี 17 สถานี แบ่งเป็นสถานียกระดับ 7 สถานี และใต้ดิน 10 สถานี โดยสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้จุดตัดระหว่างถนนรามคำแห่งกับถนนสุวินทวงศ์ มีที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามแนวเส้นทาง สถานีและอาคารจอดรถประมาณ 594 แปลง และต้องรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาคารประกอบ 222 หลัง

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงดังกล่าว มีระยะทาง 21.2 กิโลเมตร วงเงิน 110,325.76 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการและเตรียมการประกวดราคา

อนุมัติหลักการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเขียว

อนุมัติหลักการสำหรับ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวม 4 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. .... สำหรับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี

และ 3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... และ 4. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รวมทั้งสิ้นออกพระราชกฤษฎีกา 4 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วดำเนินการต่อไปได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net