Skip to main content
sharethis

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกผลงานเป็นวรรณกรรมแห่งชาติ 38 เรื่อง เป็นผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นมรดกของชาติ เช่น สี่แผ่นดิน เหมืองแร่ ปีศาจ ฟ้าบ่กั้น เพียงความเคลื่อนไหว เวลาในขวดแก้ว ฯลฯ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงาน ถึงผลการคัดเลือกผลงานศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เป็นวรรณกรรมแห่งชาติ โดยระบุว่า นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ในฐานะประธานการประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว ระบุว่า ในวาระครบรอบ 100 ปี ของวรรณคดีสโมสร ที่ได้จัดตั้งเมื่อ ปี 2457 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวธ. โดย กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการพิจารณาผลงานชิ้นเอกของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ตั้งแต่ ปี 2528-2555 จำนวน 38 ราย เพื่อประกาศยกย่องหนังสือดีของชาติ และวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกของชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่า ทั้งเนื้อหา ภาษา และแนวคิด ให้วรรณกรรมเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ที่ผูกรัดคนในชาติ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้คนในชาติดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกผลงานเป็นวรรณกรรมแห่งชาติ มีดังนี้ พล.ต.ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่อง สี่แผ่นดิน นางกัณหา เคียงศิริ เรื่อง หญิงคนชั่ว นายอบ ไชยวสุ เรื่อง อ้ายเปียด้วน ม.ล.ปิ่น มาลากุล เรื่อง หัวใจทอง นางสุกัญญา ชลศึกษ์ เรื่อง น้ำเล่นไฟ นายอังคาร กัลยาณพงศ์ เรื่อง กวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลป์ยาณพงศ์ นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ เรื่อง ปีศาจ นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ เรื่อง เหมืองแร่ นายสุวัฒน์ วรดิลก เรื่อง ลูกทาส นายคำสิงห์ ศรีนอก เรื่อง ฟ้าบ่กั้น นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่อง ขอบฟ้าขลิบทอง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เรื่อง เพียงความเคลื่อนไหว นายทวีป วรดิลก เรื่อง จงเป็นอาทิตย์ เมื่ออุทัย นาย’รงค์ วงษ์สวรรค์ เรื่อง เสเพลบอยชาวไร่ หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ เรื่อง บุญบรรพ์

นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ เรื่อง ศิวา-ราตรี พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เรื่อง สารวัตรเถื่อน นางสุภา สิริสิงห เรื่อง จดหมายจากเมืองไทย นายอัศศิริ ธรรมโชติ เรื่อง ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง นายคำพูน บุญทวี เรื่อง ลูกอีสาน นายกรุณา กุศลาสัย เรื่อง ชีวิตที่เลือกไม่ได้ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เรื่อง รัตนโกสินทร์ นายชาติ กอบจิตติ เรื่อง เวลา นายประยอม ซองทอง เรื่องสุดสงวน นายสถาพร ศรีสัจจัง เรื่อง ทะเล ป่าภู และเพิงพัก ศ.เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ เรื่อง ค่าวร่ำ 700 ปี เมือง เชียงใหม่ ศ.กิตติคุณ ระวี ภาวิไล เรื่อง ปรัชญาชีวิต นายโกวิท อเนกชัย เรื่อง อันเนื่องกับทางไท นายอดุล จันทรศักดิ์ ณ เรื่อง กาลเวลา นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เรื่อง มหาวิทยาลัยชีวิต นายสมบัติ พลายน้อย เรื่อง เกิดในเรือ นายสุรชัย จันทิมาธร เรื่อง รวมเรื่องสั้น “ข้างถนน” นายประภัสสร เสวิกุล เรื่อง เวลาในขวดแก้ว นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เรื่อง ความเงียบ นางนงไฉน ปริญญาธวัช เรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เรื่อง คำทอง คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ เรื่องคู่กรรม นายมกุฏ มกุฏอรฤดี เรื่อง ผีเสื้อและดอกไม้

นันทิยา กล่าวอีกว่า นอกจากการจัดงานประกาศวรรณกรรมแห่งชาติ แล้ว สวธ. ยังได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้รู้จักวรรณกรรมแห่งชาติมากยิ่งขึ้น เช่น จัดแสดงนิทรรศการวรรณกรรมแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เพื่อให้ศึกษาข้อมูลและชมวรรณกรรมฉบับจริง การจัดพิมพ์บทบรรณิทัศน์ที่เรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอ่านวรรณกรรมแห่งชาติ ทั้ง 38 เรื่อง ให้แพร่หลาย ต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net