ไทย-พม่ายกเว้นวีซ่าเมื่อเข้าเมืองผ่านสนามบินนานาชาติ-พม่าเปิดกงสุลที่เชียงใหม่

รมต.ต่างประเทศไทย-พม่าประชุมที่เชียงใหม่ 2 ฝ่ายเห็นชอบยกเว้นวีซ่าสำหรับเข้าเมืองผ่านสนามบินนานาชาติพม่า 3 แห่ง ไทย 23 แห่ง หวังประชาชน 2 ฝั่งไปมาหาสู่สะดวกขึ้น ส่วนด่านทางบกยังให้ใช้วีซ่า พม่าอนุญาตให้แลกเงินบาท-จ๊าตได้โดยตรง ไทยสนับสนุนปรับปรุง รพ.ทวาย รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเตรียมเปิดกงสุลพม่าที่เชียงใหม่ 29 ก.ค. นี้ 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 8 ระหว่างรัฐบาลไทยและพม่า ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. ที่ จ.เชียงใหม่ (ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ)

 

28 ก.ค. 2558 - เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า เมื่อวันที่ 27-28 ก.ค. ที่ จ.เชียงใหม่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – พม่า ครั้งที่ 8 โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ วัณณะะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลพม่า และมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและพม่าเข้าร่วมประชุมด้วย

ในช่วงเปิดประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยขยายผลความร่วมมือในทุกมิติ ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน 2558 ด้วย โดยเน้นความเชื่อมโยงและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนถึงประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ได้กล่าวว่า ประธานาธิปดีพม่าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ในการประชุม สองฝ่ายได้ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือที่กำลังดำเนินการร่วมกัน และหาแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและผลประโยชน์ร่วมกัน สองฝ่ายยินดีต่อการเสด็จฯ เยือนพม่าของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งฝ่ายพม่ามาร์แจ้งว่าพร้อมที่จะรับเสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติ เพราะมีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับความสัมพันธ์ไทย – พม่า

ในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง ฝ่ายไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการปฏิรูปและกระบวนการสันติภาพในพม่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการยกระดับจุดผ่านแดน การเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบไปพม่าเมื่อมีความพร้อม ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลไกความร่วมมือด้านการทหาร และความร่วมมือในด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย

ในมิติทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันและตั้งเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการค้ารวมเป็น 10 - 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2560 โดยมุ่งเน้นการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน สองฝ่ายหารือแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางคมนาคม การจัดตั้งคณะทำงานด้านความเชื่อมโยงทางบก และการริเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนและบันทึกความเข้าใจเรื่องการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว รวมทั้งเห็นพ้องเร่งรัดสรุปการเจรจาความตกลงข้ามแดน สำหรับความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคาร ฝ่ายพม่าอนุญาตให้สามารถแลกเงินบาทเป็นเงินจ๊าตได้โดยตรง และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และฝ่ายพม่าได้ให้ใบอนุญาตแก่ธนาคารกรุงเทพในการเปิดสาขาเพื่อดำเนินธุรกรรมของธนาคารในกรุงย่างกุ้งแล้ว

สองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านแรงงาน และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาการพัฒนาและการจัดการด้านประมงอย่างยั่งยืน ฝ่ายพม่ายินดีต่ออายุสิทธิทำประมงแก่ผู้ประกอบการประมงไทยที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ สองฝ่ายยังย้ำถึงความสำคัญการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายด้วย ในการดังกล่าว เพื่อรองรับจำนวนคนที่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขตเศรษฐกิจทวายได้รับการจัดตั้ง ฝ่ายไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการปรับปรุงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลทวาย และฝ่ายไทยพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเมื่อฝ่ายพม่าเห็นชอบรายละเอียดโครงการฯ

ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ฝ่ายไทยยินดีให้ความร่วมมือในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการท่องเที่ยว และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในรัฐยะไข่ ภายหลังการประชุมฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และวัณณะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาแก่ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 ส.ค. 2558 ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่า ความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกประชาชนของทั้งสองประเทศให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์จะเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสถานกุลใหญ่เมียนมาร์ ณ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 ก.ค. ด้วย

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานด้วยว่า การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) เป็นหนึ่งในกลไกการหารือระดับทวิภาคีที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และร่วมมือของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้จัดการประชุมครั้งต่อไปที่พม่าในปี 2559

มีรายงานว่า สนามบินนานาชาติในพม่าที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า มี 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเนปิดอว์ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ สนามบินนานาชาติในไทยที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่ามีทั้งหมด 23 แห่ง สำหรับการเดินทางด้วยทางบก ยังไม่มีมาตรการยกเว้นวีซ่า

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท