สำนักข่าวกรองฯ รับสมัคร นักการข่าวปฏิบัติการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 10 ตำแหน่ง

13 ส.ค. 2558 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 10 ตำแหน่ง โดยระบุลักษณะงานเป็นงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการข่าว ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ อาทิ

ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทฤษฎีและยุทธวิธีด้านการหาข่าว การจัดทําข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
(2) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการปกครอง การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทํารายงานข่าวกรอง รวมทั้งต่อต้านการหาข่าวการจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติการบ่อนทําลาย และการรักษาความปลอดภัย
(3) ใช้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคเพื่อสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนระบบเครือข่าย
(4) วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Hardware) และเขียนชุดคําสั่ง (Software) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ศึกษามาตรฐานต่างๆ ด้านเครือข่าย การดูแลระบบ และความมั่นคงปลอดภัยที่สําคัญและจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
(6) วิเคราะห์และเสนอแนะเพื่อกําหนดหรือปรับปรุงระบบงานด้านเครือข่าย การดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐให้มีมาตรฐานในการดําเนินงาน และสามารถทํางานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ออกแบบและใช้งานระบบเครือข่าย ออกแบบ และดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยให้มีมาตรฐาน
(8) วิจัย พัฒนา และร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ในการทดสอบในลักษณะการพิสูจน์แนวคิด (Proof-of-concept) เพื่อทดสอบด้านเครือข่าย การออกแบบ และดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ
(9) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันระหว่างระบบ (Interoperability) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านเครือข่าย การดูแลระบบ และความมั่นคงปลอดภัย

 

ที่มา : ประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง  นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 

 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์