Skip to main content
sharethis
 
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. สมาคมฯและชาวบ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นกว่า 134 คน ได้เดินทางมาที่ศาลปกครองขอนแก่น เพื่อยื่นคำฟ้องต่อศาลฟ้องนากองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านไผ่(นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ) นายอำเภอบ้านไผ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฐานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 9 (1)(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542
 
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ นายก อบต.หินตั้งได้อนุญาตให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ใช้พื้นที่ดินในเขตปกครองของตนเป็นพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่ปี 2544 โดยไม่เคยรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตามกฎหมายเลย รวมทั้งมีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ กว่า 10 แห่งในอำเภอบ้านไผ่ สามารถขนขยะมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทำให้บ้านโนนทองแหล่งทำการเกษตรที่ขึ้นชื่อ ต้องกลายเป็นพื้นที่รองรับขยะของอำเภอไปเสียสิ้น ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษกลิ่นเหม็น น้ำซะขยะ(Leachate) ไหลออกมาจากพื้นที่ทะลักเข้าพื้นที่นาข้าว ไร่อ้อย และบ่อน้ำส่วนกลางเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวโนนทองจนใช้ประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้ นอกจากนั้นการทิ้งและฝังกลบขยะยังไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ไม่มีการปูพื้นบ่อด้วยพลาสติก HDPE  ทำให้น้ำขยะรั่วซึมปนเปื้อนระบบน้ำใต้ดิน ซึ่งกระทบต่อระบบสูบน้ำประปาของชาวบ้านและของวัดธรรมวิเวกประชาสรรค์ ซึ่งอยู่ใกล้บ่อขยะเพียง 200 เมตรก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
 
นายศรีสุวรรณ ระบุว่ากรณีดังกล่าวชาวบ้านได้พยายามร้องเรียนไปยังนายอำเภอบ้านไผ่ ผู้ว่าฯขอนแก่น และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดแล้ว แต่ทว่าเรื่องก็เงียบหายแถมกำลังมีความพยายามที่จะผลักดันให้พื้นที่บ่อขยะดังกล่าวเป็น“ศูนย์การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน” (Waste to Energy) ก็คือ การเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอีกตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระยะ 5 ปี( พ.ศ.2558-2562) จังหวัดขอนแก่นอีก โดยมีการโอนงบประมาณจากส่วนกลางมาให้แล้วกว่า 46 ล้านบาท โดยที่ไม่เคยมีการบอกกล่าวหรือเปิดเวทีรับฟังเสียงของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติแต่อย่างใด ชาวบ้านจึงทนไม่ไหวจึงมอบอำนาจให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็นธุระในการนำความมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอนแก่นในวันนี้ เพื่อเพิกถอนหรือปิดบ่อขยะบ้านไผ่ดังกล่าวเป็นการถาวรต่อไป 
 

คำขอท้ายคำฟ้อง : 

1)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนหรือระงับโครงการหรือกิจกรรม “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่” หรือ “ศูนย์การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน” (Waste to Energy) ที่มีที่ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเสีย และระงับหรือยุติไม่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นำขยะมาทิ้งในพื้นที่หรือศูนย์ฯดังกล่าว รวมทั้งระงับหรือเพิกถอน MOU การกำจัดขยะฉบับต่าง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำขึ้นมาด้วยทุกฉบับ

2)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ถูกฟ้องคดีหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งหรือร่วมกันฟื้นฟูสภาพบ่อขยะที่ปนเปื้อนมลพิษต่าง ๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อม Clean up สภาพบึงน้ำของชาวบ้านโนนทอง ให้กลับสภาพคืนมาสู่สภาพเดิมที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกรมควบคุมมลพากำหนด และให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรายงานให้ชาวบ้านหรือผู้ฟ้องคดีรับทราบตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนด

3)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการย้ายสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปตั้งในสถานที่แห่งใหม่ที่ปลอดภัยไม่กระทบกระเทือนต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่าง ๆ และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีฉบับต่าง ๆ ด้วย

4)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพิกถอนหรือระงับ หรือยกเลิก หรือนำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระยะ 5 ปี( พ.ศ.2558-2562) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้แจ้งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษแล้วนั้น นำกลับมาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและผู้มีส่วนได้เสียตามครรลองของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net