Skip to main content
sharethis

 

19 ก.พ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยพล.อ.ประยุทธ์ เล่าถึง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่สหรัฐอเมริกา ซึงตนได้เดินทางไปร่วม เช่น การส่งเสริมความมั่นคั่งของภูมิภาคผ่านกลไกทางเศรษฐกิจ การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรักษาสันติภาพความมั่งคงในเอเชีย-แปซิฟิก ยังประกาศด้วยว่าไทยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยยกเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งอธิบายแนวทางการรับมือกับยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค การตอบโต้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการบริหารจัดการและเรื่องของระบบโลจิสติกส์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังเสนอแนวทางในการผลักดัน วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยระบุว่าเป็นกุญแจสำคัญให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างแท้จริง เพื่อไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้งผลักดันการสร้างผู้ประกอบการ SMEs การสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งยังเสนอแนวทางที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น
 
นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ แถลงถึงผลการทำงานที่สำคัญของรัฐบาลและคสช. สัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วย
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล

 

วันมาฆบูชา แนะทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

สวัสดี พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ เป็น  “วันมาฆบูชา” ขอหยิบยก “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา คือ “การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ขอให้พี่น้องประชาชน ใช้เป็นเข็มทิศ เครื่องนำชีวิตสู่ความสุข อย่างแท้จริง และในการนี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันตั้งปณิธานความดี โดยคิดดี ทำดี และรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ. 2559 นี้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษารวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน

สรุปลผลการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

สำหรับการเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในห้วงที่ผ่านนั้นมีบทสรุปสำคัญ คือ การแสดงจุดยืนร่วมกันถึงความสำคัญของอาเซียน สำหรับบทบาทที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมกับสหรัฐอเมริกา  เพราะว่าเราต้องมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว ดังนี้

การส่งเสริมความมั่นคั่งของภูมิภาคผ่านกลไกทางเศรษฐกิจ  

เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยเห็นว่าต้องคำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ทั้งนี้ ต้องอาศัยการขยายความร่วมมือ ในลักษณะเกื้อกูลกัน ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน  และการช่วยเหลือด้านเงินทุนและเทคนิค ควบคู่ไปกับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เรามีจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในประชาชนและในประเทศและในประชาคมด้วย  โดยต้องสร้างเข้มแข็ง แล้วก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ สิ่งที่เห็นว่าเราจะได้ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต บนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้แก่

(1) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ให้สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ในการประชุมทุกครั้ง ตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติลงมา พูดถึงSME เราก็ดำเนินเรื่องนี้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศ

(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก อาทิ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนด้านผลิตภาพ คือที่เรากำลังดำเนินประชารัฐสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย

(3) การใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจยุคใหม่ อนาคตต้องใช้เศรษฐกิจดิจิทัล และในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ คือใช้ความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถจะต้องแข่งขันกันได้ในปัจจุบันและในอนาคตด้วย เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบรายใหม่ในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมได้เพื่อที่เราจะสามารถสร้างเครือข่าย สามารถแข่งขันกับบริษัทที่ใหญ่กว่าได้ โดยภาครัฐเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเรากำลังปรับในส่วนของกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อสังคม โดยใช้ระบบดิจิทัล เป็นหลักในการดำเนินการในห้วงต่อไปใน

เรื่องการวิจัยพัฒนาเช่นเดียวกันเราต้องมีการเร่งรัด จัดกลุ่มการวิจัยและพัฒนา ทุนการวิจัยและนำการวิจัยระดับสูงไปในการผลิต และจำหน่ายให้ได้ ทั้งนี้เราจะได้มีรายได้จากการส่งออก ในส่วนที่เราสามารถคิดเองได้ และเป็นการลดค่าจ่ายในประเทศไปด้วย ไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมากหนัก เราต้องมีถ่ายโอนเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ การขายในวันนี้ การขายในระบบ Social ต่างๆ IT มากมาย ที่เหมือนกับต่างประเทศเขาทำ ที่เป็นการค้าขายโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด โดยใช้ในทางเครื่องมือ ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้นำอุตสาหกรรมดิจิทัลและภาคเอกชนในสหรัฐฯ มาลงทุนในประเทศไทยและอาเซียนมากขึ้น ในลักษณะไทย+1 2 3 เชื่อมโยงกันหรือ +อาเซียน ทั้งหมดไปร่วมกัน ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีก้าวหน้าและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ของเดิมเรามีอยู่ 5 ประเภท วันนี้เราเพิ่มมาอีก 5 ประเภท เป็นอุตสาหกรรมที่เราต้องการเรามีศักยภาพที่เพียงพอ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงานสะอาด การเกษตรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมและอวกาศ  ต้องเน้นเปิดช่องทาง สำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันด้านการศึกษา แก่กลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อปูพื้นฐานไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน วันนี้เราไปร่วมมือประชุมกันเป็นเรื่องระหว่างของสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ไม่ใช่กับประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะอาเซียนมีทั้ง 10 ประเทศด้วยกัน เราต้องดำเนินการในลักษณะเป็นหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (หรือ STEM)  วันนี้ให้กระทรวงศึกษาขับเคลื่อนอยู่ 

การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้ยืนยันในที่ประชุมถึงจุดยืนของประเทศไทย ในบทบาทที่เราจะเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมต่อฝ่ายต่าง ๆ ในการที่จะชูการพัฒนา ตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเราเน้นมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเองทั้งสิ้น จากประชาชน จากภายในประเทศ และตัวประเทศ รัฐบาลต้องมีนโยบายให้ทั้งหมดเกิดจากข้างในไปด้วย พร้อมกับคู่ขนานกับเรื่องการค้าการลงทุนต่าง ๆ ทั้งหมด จะได้เข้มแข็งทั้งระบบ

ในส่วนการร่วมมือประชารัฐของรัฐบาลในวันนี้ สอดคล้องกับที่พูดคุยในที่ประชุมอยู่แล้ว ต้องร่วมมือกัน ทั้งรัฐ ข้าราชการ ประชาชน สังคม นักสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ เพื่อจะเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจน ความเหลือมล้ำ วิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ธรรมชาติ การร่วมมือกันในการแก้ไขป้องกัน วันนี้เราต้องการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่มีการประชุมวาระพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อให้ โลกนั้นมีความปลอดภัย ยั่งยืนร่วมกัน

การรักษาสันติภาพความมั่งคงในเอเชีย-แปซิฟิก

ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันให้ได้หาความร่วมมือใหม่ ๆ หรือที่เป็นไปได้ก่อน เพื่อจะแสวงหาเสถียรภาพในภูมิภาค และมีการเติบโตไปพร้อมกัน ๆ เราต้องพยายามลดการขัดแย้งกันให้มากที่สุด สนับสนุนให้ใช้สถาปัตยกรรม และกรอบความร่วมมือเดิม ๆ เสริมประสิทธิภาพระหว่างกันที่จะพูดคุยเจรจา ทำอะไรได้ก็ทำ ไม่เช่นนั้นจะติดขัดทุกอย่าง เจราจาพูดคุยระหว่างผู้นำและผู้นำ ระดับนโยบาย ระดับผู้ปฏิบัติ คณะกรรมการ รวมทั้งรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่มีร่วมมือกันอยู่แล้ว ปัจจุบันถึงปลัดกระทรวง เราจะต้องทำงานร่วมกัน รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ให้ยืดยาวจนเกินไป ตลอดจนการลดความวางระแวง ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และผลประโยชน์ที่เท่าเทียม

เรื่องสำคัญที่ตอนนี้โลกให้ความสนใจ คือ การก่อการร้าย และในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ของโลก ภัยแล้ง ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เรื่องของการสาธารณสุข ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในเรื่องนี้ และเราก็มีศักยภาพ ที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าเรามีหลายอย่าง ในประเทศไทย โดยยิ่งศูนย์แพทย์ทางทหาร และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา โดยอีโบล่า หรือโรคซาร์ส โรคต่าง ๆ ผู้นำในภูมิภาคของเราอยู่แล้ว  มีการประชุมร่วมกันการแลกเปลี่ยนในเรื่องของประชาชน ในอาเซียนด้วยกันอยู่แล้ว

ยันไทยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ มุ่งมั่นแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยกเป็นวาระแห่งชาติ

เรื่องสำคัญอีกเรื่องได้มีการชี้แจง ปัญหาการค้ามนุษย์ ได้ยืนยันว่าเรามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ มุ่งมั่น ถึงแม้ว่าปัญหาจะมีมากมายเหมือนกัน เรามีหลายมาตรการ ความท้าทายว่าจะสำเร็จได้โดยเร็วอย่างไม่ เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ จะสำเร็จได้หรือไม่ เราไม่อาจจะป้องกันได้ประเทศใดประเทศหนึ่ง วันนี้โลกแคบลง และปัญหาหนึ่งไปกระทบปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง ใครจะอยู่อย่างอิสระโดดเดี่ยวไม่ได้ในโลกปัจจุบัน เราต้องร่วมมือกันให้มากขึ้นระหว่างประเทศ อย่างเช่นเรื่อง การสาธารณสุขเรามีกรอบความร่วมมือมากมาย ทางวิชาการการพัฒนากำลังคน/บุคคลากร การพัฒนาสมรรถนะห้องแล็บทางการแพทย์  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร หรือ AFRIMS (แอ็ฟฟริมส์) หรือ การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติ เราเอาจริงเอาจัง และปฏิรูปแนวทางการแก้ไขนี้ทั้งระบบ ได้รับความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน จะร่วมมือกันและแก้ไข มีทั้งต้นทาง กลาง ปลายทางที่ต้องแก้ไขปัญหา เราจะต้องมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ วันนี้การทำงานของภาครัฐ ไม่ได้ทำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นลักษณะการบูรณาการ นำแนวทางที่กำหนดไป นโยบายที่สั่งการลงนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการแพทย์ เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงไม่ใช่เฉพาะเรื่อง หมอ แพทย์ พยาบาล อย่างเดียว เป็นเรื่องของมหาดไทย เป็นเรื่องเกษตร เรื่องต่าง ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องด้วย กรมพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ ทั้งหลายส่วนต้องมาพูดคุยกัน เพราะมีจุดเริ่มต้น ถ้าเราป้องกันได้ตั้งแต่ต้น ในที่เรียกว่า สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของประชาชนที่มีการเรียนรู้ ทำอย่างไรที่จะไม่ป่วยไม่เจ็บ แข็งแรง นี่คือต้นทางที่จะต้องขยาย ให้มากขึ้น จะได้ลดภาระค่าใช้ทั้งหมดของรัฐ หรือของตนเอง ครอบครัว ค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ตามลำดับ โรคเพิ่มขึ้นทุกวัน แข็งแรงไม่ต้องไปรักษาหมอ แต่ต้องไปตรวจ ตามช่วงเวลา

ส่วนของเรื่องสาธารณสุขสำคัญ ประเทศเข้มแข็งได้ ประชาชนต้องเข้มแข็ง แข็งแรงทั้งประเทศ ทั้งร่างกายและจิตใจด้วย เราจะต้องแสวงหาความร่วมมือในระดับทวิภาคี โดยเฉพาะยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะที่ติดกับเรา CLV เพราะพื้นที่ติดกัน เขตแดนติดกัน เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ในประเทศหนึ่งสามารถเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง เราต้องร่วมมือกัน 

เรื่องของการค้ามนุษย์นั้น ไม่เราเพียงอย่างเดียว ต้องดูในเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศด้วย เพื่อจะร่วมกันรับมือกับการค้ามนุษย์หลายอย่าง ไม่เข้าใจกันมากหนัก คิดว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจ หน่วยงานใด ๆ ในประเทศของเรา ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราให้ความสนใจแค่ไหนอย่างไร นโยบายคิดว่า 100% แต่การปฏิบัติมีการซับซ้อน อาจจะใช้อำนาจมาตรา 44 ไปบ้าง และกำชับหน่วยงาน ข้าราชการ การลงโทษเจ้าหน้าที่ ไปเกี่ยวข้อง เราต้องจริงจังทั้งหมด เพราะเป็นรายงานที่เราจะต้องไปให้พ้นจากมาตรการ ที่เขาหาว่าเรามี การค้ามนุษย์ ผมยืนยันว่าเราทำได้ดีมาก มากจริง ๆ พันไปถึง IUU ด้วย และเราก็เพิ่มในเรื่องของการละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี ซึ่งหลายอย่างปล่อยปละละเลยกันมานาน หรือทำกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ

การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค

เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาคต่าง ๆ ก็หารือกันด้วย ผมก็บอกว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องกฎหมายอยู่เหมือนกัน และหลาย ๆ ประเทศไม่เหมือนกันอยู่แล้ว บางอย่างต้องใช้กฎหมายอื่น ๆ ซึ่งเราไม่มี กำลังพิจารณาอยู่ว่าควรจะมีหรือไม่มีอย่างไร วันนี้เราใช้การปฏิบัติต่อบุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายมีมาตราหรือ พ.ร.บ.เดียวก็คือพ.ร.บ.เรื่องการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเข้ามาอย่างไรก็ตามผิดกฎหมายหมด เพราะฉะนั้นก็มีวิธีการดำเนินการที่เฉพาะไปว่าจะต้องส่งกลับอย่างไร จะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือว่าต้องดูหมายศาล หมายจับ หรือคดีต้นทาง อะไรทำนองนี้ แต่หลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตก เขาจะมีกฎหมายอีกตัวเท่าที่ผมศึกษาอยู่เป็นในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องมาจากไหน ประเทศต้นทางเป็นอย่างไร มีปัญหาทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งเราไม่มีกฎหมายตัวนี้ แต่ก็ต้องระวังถ้าออกแล้วก็ต้องระวังอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นพื้นที่ของความสงบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีการอยู่อย่างมีความสุข ใครก็อยากจะมาพักผ่อน แวะเวียน ทำนองนี้ เพราะผมก็ไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเหมือนเป็นพื้นที่พักคอยต่าง ๆ ที่ต้องการอพยพไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามที่ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ

การตอบโต้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เรื่องที่ 3 เรื่องการตอบโต้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วันนี้นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น หลายประเทศเพื่อนเราเขาก็มีพื้นที่อยู่ในทะเลล้อมรอบอะไรทำนองนี้ เขาก็กลัวว่าเมื่อน้ำแข็งละลายน้ำสูงขึ้น อะไรขึ้นก็จะท่วมเกาะของเขา วันนี้ผมฟังเขาชี้แจง ไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน บางประเทศเขาก็ได้มีการถ่มพื้นที่เขาขึ้นไปสูงกว่าเดิมประมาณ 7 เมตร เพื่อจะรองรับเพราะระดับน้ำสูงขึ้นทุกปีจากน้ำแข็งละลาย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมมือกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เป็นเหตุการณ์ที่คาดการณ์ได้ยากถึงแม้จะมีเครื่องมือเป็นจำนวนมากตรวจจับแผ่นดินไหว อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ก็มีอย่างอื่นอีก เรื่องน้ำท่วม เรื่องดินสไลด์อะไรต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอะไรทำนองนี้ด้วย และสิ่งที่ประชาชน หรือประเทศได้ใช้อุตสาหกรรม ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอะไรทำนองนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้สิ้น

การบริหารจัดการและเรื่องของระบบโลจิสติกส์บรรเทาสาธารณภัย 

ในเรื่องของการบริหารจัดการและเรื่องของระบบโลจิสติกส์ เรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการล่วงหน้า มีการจัดตั้งศูนย์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมสร้างขีดความสามารถ และมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเตือนภัยพิบัติร่วมกัน หรือของแต่ละประเทศก็ต้องเชื่อมต่อกันให้ได้ รวมความถึงว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีการดูแลรักษาเยียวยาก็ต้องมีเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินด้วยในเรื่องของภัยพิบัติอาจจะต้องแยกต่างหากมา เพราะว่าจะได้ไม่ซับซ้อน หลายเรื่องด้วยกันที่กฎหมายระหว่างประเทศก็มีด้วย

ในท้ายของการประชุมอาเซียนและสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมกันที่จะรับหลักการซันนีแลนด์ (Sunnylands Declaration) ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันบนพื้นฐานของความต่อการเคารพในอิสรภาพ อธิปไตย และความเสมอภาคของทุกประเทศ  ยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในกฎระเบียบในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  เชิดชูและปกป้องสิทธิและเอกสิทธิ์ของทุกรัฐ  แสวงหาแนวทางสันติร่วมกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  และยืนยันสิทธิในการเดินเรือและการบินผ่านอย่างเสรีในพื้นที่ที่มีปัญหา ในการเดินทางครั้งนี้ ผมได้พบปะหารือกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทย จากสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) และกลุ่มนักวิชาชีพไทยสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกาผมก็ดีใจที่เห็นคนกลุ่มนี้เดินทางมาไกลมาขอพบกันมาเยี่ยมเยียนกันและเล่าให้กันฟัง ผมก็เล่าของผมว่าประเทศไทยกำลังทำอย่างไร คนพวกนี้เขาทำงานอยู่ต่างประเทศ เขาก็ได้แสดงถึงความห่วงใยบ้านเมืองและยินดีที่จะเสนอแนวทางในการช่วยชาติตามวาระที่เราแจ้งให้เขาทราบ จะเห็นว่าเราก็มีแผนผังอะไรต่าง ๆ ที่เราต้องพัฒนาชาติ 20 ปีกันอย่างไร เขาก็พร้อมที่จะช่วยบ้านเกิดเมืองนอนของเขา อันนี้ต้องชื่นชมถึงแม้เขาจะเป็นคนต่างประเทศแล้วก็ตาม หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนสัญชาติไปแล้วก็ได้ บางคนก็ไปเป็นการชั่วคราวเหล่านี้ทุกคนรักเมืองไทยทั้งหมด ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลปัจจุบันในการที่ขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งและยั่งยืน

ผมถือว่าให้มามีส่วนร่วมในกลุ่มภาคธุรกิจแล้วกันที่จะสนับสนุนประเทศไทย โดยรัฐบาล คสช.ในเวลานี้ก็คือมี 12 กลุ่มธุรกิจอยู่แล้ว กลุ่มนี้ผมถือว่ามาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นหลาย ๆ สาขา หลายกิจกรรมก็ไปรวมในกลุ่มนี้จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา แคนนาดา หรือที่ไหนก็ตามที่เป็นคนไทยอยากให้รวมกลุ่มแบบนี้และผมจะได้จับเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ 13 ของเรา  เพื่อจะขับเคลื่อนกระบวนการประชารัฐของเราในคณะทำงานร่วมภาครัฐเอกชนประชาชน เราต้องหาทางเจอกันให้ได้ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกพวก ทุกกิจกรรม ทุกที่จะต้องหากันให้พบ หาช่องทางเจอกัน เชื่อมโยงความร่วมมือกันทั้งประชาชนด้วยกันและผู้มีความรู้ความสามารถ เพราะทุกคนไปอยู่ต่างประเทศถ้าไม่เก่งจริง ไม่มีความสามารถจริง ๆ ไปอยู่ไม่ได้หรอก เขาต้องใช้สมองและศักยภาพที่เขามีอยู่ในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ ไม่อย่างนั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ เพราะค่าครองชีพก็สูงด้วย และเขาก็ไม่ค่อยรับใครง่าย ๆ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ข้อสำคัญคือมีความรักชาติปรารถนาดีที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศกับพวกเราในเวลานี้ให้มีความก้าวหน้าและก้าวทันประเทศพัฒนา ถึงเขาไปอยู่เมืองนอกเขาก็เห็นว่าอันโน้นอันนี้ก็ดีเขาก็พัฒนากลายเป็นว่าประเทศเราก็เลยยิ่งถอยหลังไปแล้ว นี่แหละผมถึงพยายามที่จะลดความขัดแย้งให้ได้ และลองกลับมามองในมุมนี้ดีกว่าเพื่อจะเอาเส้นทางที่เราได้ไปเห็น ไปดูอะไรต่าง ๆ มา ผมไปเมืองนอกผมดูทุกเรื่องว่าตั้งแต่ถนนหนทาง แม่น้ำลำคลอง ระบบพลังงาน ข้างทาง ผมดูหมดแหละ แล้วก็เอาเหล่านี้มาคิดต่อว่าเราจะทำอย่างไรกับประเทศไทยดี เพราะเราทำตามเขาไม่ได้ทั้งหมด แต่เราเริ่มต้นได้ ต้องใช้เวลาพอสมควร

ดันวิทย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลงทุนในนวัตกรรม SMEs การสร้างธุรกิจใหม่

ในส่วนของการที่เราจะร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในเรื่องสำคัญก็คือ 1) การผลักดันวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างแท้จริงไปขึ้นสู่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงเพื่อการเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อจะสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศ

เรื่องที่ 2) คือการขับเคลื่อนการลงทุนในนวัตกรรมตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบCluster เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ที่มีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดิจิทัล เกษตรแปรรูปสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เรามีศักยภาพเหล่านี้อยู่แล้ว และหลายอย่างใช้ปัญญา เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งโลกรุ่นคนใหม่ต้องใช้การแข่งขันทางปัญญาไม่ใช่เครื่องจักรอย่างเดียวแล้ว

เรื่องที่ 3) คือ การผลักดันการสร้างผู้ประกอบการ SMEs การสร้างธุรกิจใหม่ที่เขาเรียกใช้คำว่า Startup เรากำลังเร่งอยู่ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในเรื่องของเงินทุนต่าง ๆ ความรู้  ความสามารถ ดีไซน์รูปแบบอะไรต่าง ๆ ทั้งหมด เราทำอยู่ทั้งหมด ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร

เรื่องที่ 4 คือ การขยายโอกาสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ในเรื่องของซอฟแวร์ ดิจิทัล คอนเทนต์ ศูนย์ Data Center ด้วยการสร้างซอฟแวร์ปาร์ค และการสร้างสร้างมูฟวี่ทาวน์ การสร้างการบริการที่เกี่ยวกับทางด้านภาพยนตร์ เป็นต้น ผมคิดว่าเราเก่งพอสมควร ผมพูดคุยและติดตามข่าวเรื่องอนิเมชั่น เราเก่ง และก็ใช้ปัญญาคิดออกมาการ์ตูนแต่ละเรื่องที่ใช้อนิเมชั่นในการที่จะสร้างการรับรู้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ใช้สมองได้ ถ้าเราจะใช้ลงทุนสูง ๆ ก็คงไม่ไหว วันนี้เศรษฐกิจแย่ ๆ อยู่ เพราะนั้นผมอยากจะรวมกลุ่มคนเหล่านี้ รัฐบาลก็จะมุ่งเน้นในเรื่องนี้ให้มากขึ้น เดี๋ยวผมจะสั่งการในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปว่าให้รวบรวมดูว่าเรามีศักยภาพอย่างนี้เท่าไร ไม่ว่าจะเป็นอนิเมชั่น สร้างการ์ตูน หรือธุรกิจภาพยนตร์ที่สร้างภาพยนตร์ที่มีคุณค่า ผมเข้าใจมีหลายแบบเรื่องความบันเทิงของเรา แบบเรา ๆ บางทีผมอยากให้เป็นสากลบ้าง แข่งขันกับเขาได้บ้าง

เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเขาก็แนะนำหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน ในเรื่องของการทำน้ำสะอาดต่าง ๆ  ผมก็เล่าให้ฟังว่าปัญหาเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ระบบการทิ้งน้ำโสโครกหรือน้ำใช้แล้วลงมา เราไม่เคยปรับปรุงในเรื่องนี้เท่าไร ในเรื่องของการระบบน้ำ จะเห็นว่าท่อระบายน้ำทุกท่อส่วนใหญ่จะลงมาที่ไหน ควรจะต้องไปลงที่ เหมือนกับที่ปรับปรุงน้ำให้มีคุณภาพกลับมาใช้ใหม่ เหมือนที่เราเคยคิดว่าจะทำที่คลองด่านก็ไม่สำเร็จอีก ใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลระยะแรกก็จะเร่งว่าต้องเข้มงวดกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำให้สะอาดเพียงพอก่อนที่จะทิ้งสู่ระบบระบายน้ำ ทุกบ้านพักต้องมีที่เป็นถังเก็บน้ำที่ใช้ และมีการทำให้สะอาดให้ตกตะกอนก่อนที่จะปล่อย วันนี้ถ้าไปดูทุกบ้าน ฝากทุกคนไปดูบ้านตัวเองด้วยว่าน้ำส้วม น้ำใช้แล้วในบ้านออกไปที่ไหนอย่างไร หลายที่ผมจำได้ด้วยตัวเอง เคยไปพบเคยไปตรวจตอนน้ำท่วม ต่อลงท่อระบายน้ำไปเลย ไม่ว่าจะน้ำห้องน้ำ น้ำห้องส้วม น้ำอะไรก็แล้วแต่ ลงหมด จากนั้นท่อระบายน้ำไปลงไหน ลงแม่น้ำ ลงคลอง คลองก็สกปรกสิแบบนี้ เมืองนอกเห็นไหมครับ จะเห็นว่าเขามีทางสำหรับเอาน้ำที่จะทิ้งเสียนี้ไปรวมกำจัดเสียก่อน แล้วถึงจะลงแม่น้ำ ได้เอามาใช้ใหม่ทำนองนี้  ผมว่าต้องเร่งรัดเรื่องเหล่านี้ จำเป็นที่เราต้องใช้เวลาเพราะงบประมาณสูงมาก ทำระบบระบายน้ำใหม่โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ทำให้น้ำสกปรก เราเคยใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ วันนี้เห็นไหมในคลองแสนแสบก็ต้องวิ่งเรือต่าง ๆ แล้วทำไมเราจะทำให้น้ำสะอาดไม่ได้ วันนี้ผมให้นโยบายไปแล้วว่าภายในปีนี้อย่างน้อยก็ต้องดีขึ้น ไม่อย่างนั้นประชาชนผ่านนั่งเรือเดินทางไปก็เปียกแฉะเหม็นไปหมด เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือจากคนที่อยู่ริมน้ำด้วย ช่วยไปดูว่าเราทิ้งน้ำกันอย่างไร รัฐบาลกำลังทำงานอยู่ทุกอย่าง จะเห็นว่าปัญหาก็มาก แต่เราไม่เคยท้อแท้ ทำไปเรื่อย ๆ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือ

ในเรื่องของนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เราได้ยกมาตรฐานการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้น ผมคิดว่าสำคัญที่สุด วันนี้ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายขอบเหล่านี้ ก็เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันทั้งสิ้น เราจะดูแลเขาอย่างไร แต่ต้องมีความสมดุลกันทั้งหมด มากบ้างน้อยบ้าง เพราะว่าเราจำกัดในเรื่องงบประมาณ เพราะฉะนั้นระดับฐานรากนี้จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างประกอบกันขึ้นมาไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจระดับกลาง ระดับบน เศรษฐกิจข้ามชาติอะไรก็แล้วแต่ เป็นกลไกเป็นห่วงโซ่กันทั้งสิ้น ก็อยากจะให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ ทั้งอาชีพหลักอาชีพอิสระอะไรก็แล้วแต่ สามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐให้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รัฐบาลกำลังเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่พูดไปแล้ว  เรื่องโครงการยกระดับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 79,000 กว่าหมู่บ้านต้องครบ คิดว่าภายในปีนี้สองปีต้องเสร็จ จะได้ใช้ในเรื่องของการค้าขาย ในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คงไม่ใช่ว่าไปทำ Wi-Fi ทุกจุดทั่วประเทศทุกตารางนิ้ว ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร บางพื้นที่ก็ไม่ต้องใช้ บนป่าเขาไม่มีคนอยู่จะทำไปทำไม ก็ทำไปในที่ที่มีคนอยู่ เพื่อจะให้เขาเข้าถึงข่าวสาร เข้าถึงข้อมูล เข้าถึงการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะดูแลคนชายขอบอย่างไรที่เขาไปโรงเรียนไม่ได้อะไรเหล่านี้ แรงงานอะไรต่าง ๆ ที่มาทำงานอยู่ตามแนวชายแดน เขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกัน ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรเลย วันหน้าก็เป็นปัญหาอีก ฉะนั้นอาจจะต้องมีการถ่ายทอดทางไกลผ่านดาวเทียมใน 2 ลักษณะ 1. เพื่อการศึกษา 2. เพื่อสร้างการเรียนรู้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย เราจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน มีการรองรับในเรื่องของการเตรียมการสู่การเป็นประชาคมโลกที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับต่างประเทศด้วย

โลกไร้พรมแดน ต้องมีข้อมูล องค์ความรู้ ความร่วมมือและด้านธุรกรรมต่าง ๆ กับประชาคมโลก

วันนี้เราใช้คำว่าโลกไร้พรมแดน เราต้องมีทั้งชุดข้อมูล องค์ความรู้ที่สำคัญ รวมทั้งความร่วมมือและด้านธุรกรรมต่าง ๆ กับประชาคมโลกด้วย เราต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้ให้ดี ไม่อย่างนั้นเราจะถูกทอดทิ้งถูกตกยุคอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ยิ่งกว่านั้นเราต้องทำโอกาสของเรานั้นให้เป็นโอกาส ไม่ใช่ทำโอกาสให้เป็นวิกฤต จากการที่เรามีภูมิรัฐศาสตร์ของไทยที่ได้เปรียบอยู่ตรงกลางอยู่แล้วในขณะนี้  เราต้องแสวงหาโอกาส อย่าทำโอกาสเป็นวิกฤตก็แล้วกันหรือทำวิกฤตที่มีอยู่บ้างแล้วให้วิกฤตไปกว่าเดิมทำนองนี้ ที่ผมพูดผิดทุกวันก็เรื่องนี้ เราต้องการที่จะเดินหน้า  อะไรที่เป็นปัญหาก็แก้กันไป  ไม่ใช่ทุกคนก็ระดมในเรื่องนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้อีก เดี๋ยวมาทะเลาะกันเรื่องนี้อีกแล้ว ทำไมไม่ให้กลไกเขามีอยู่ ที่เขาต้องรับผิดชอบ ให้เขาทำไป ทำเสร็จขึ้นมารัฐบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการในทุกเรื่องให้ แต่ถ้าทุกคนไม่แก้กันเลยไม่ยอมกันเลย แล้วให้รัฐบาลแก้ ผมว่าเป็นปัญหาหมด ข้อกฎหมายมากมายไปหมด ไม่ว่าจะเรื่องของใครก็ตาม ผมไม่อยากจะพูดในที่นี้

ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

ในเรื่องของดิจิทัลเราอยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน  เรามีความก้าวหน้าพอสมควร และในขณะนี้เตรียมการหลายเรื่อง ใช้งบประมาณที่ได้มาจากการประมูล 4จี เราก็ได้มาพอสมควรเราก็มาใช้ในเรื่องนี้ ให้เกิดความยั่งยืนในด้าน Digital Economy ทุกคนจะต้องมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ ปัจจุบันเรามีการลงทุนมากมาย เพื่ออนาคตของลูกหลาน เราจะเติมพื้นที่หมู่บ้านที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่อีก 40 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ประมาณ 30,000 หมู่บ้าน ทั้งหมดมี 79,000 กว่าหมู่บ้านตัวเลขกลม ๆ อีก 30,000 ใน 79,000 นี้ยังไม่มี ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องดิจิทัล เพราะว่าเอกชนไม่ได้ลงทุน ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องหาเงินมาสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่เหล่านั้นให้ได้ คล้ายกับถนนให้ผ่านทุกหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้การบริการทุกคน พื้นที่ชนบท ป่าเขาห่างไกล จากการศึกษาในระบบ หมอ สาธารณสุข การดูแลคนป่วยคนเจ็บ โดยที่บางทีเขาเดินทางมาไม่ได้ ไกลเกินไป อาจจะต้องมีการให้คำปรึกษาหรือแนะนำไปทางระบบ Social Media  มีการบริการของหมอจากในกรุงเทพฯ หรือในจังหวัดไปถึงพื้นที่ข้างล่าง ถ่ายทอดไป ควรจะต้องทำอย่างไร แก้ไขอย่างไรก่อนที่จะเคลื่อนย้ายคนเจ็บเข้ามาพื้นที่ในเมืองนั้นไกลหลายชั่วโมง ขึ้นเขาลงเขา ถ้าไม่ดูแลไว้ก่อนแล้วเสียชีวิตทุกที เขาจะได้ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก แล้วเราก็จะเข้าถึงการบริการโทรคมนาคมและสารสนเทศได้ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มภายใน 12 เดือน เราเริ่มกันบ้างแล้ว ผมคิดว่าน่าจะเร่งให้ได้ภายในปีนี้ปี 2559

ลดความเหลื่อมล้ำ

ในเรื่องต่อไปที่จะตามมาก็คือ  ในเรื่องของมิติสังคม เราจะทำให้ทุกคนลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกัน ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ การกระจุกตัวในเมืองก็จะลดลง เพราะทุกคนก็อยากมาสู่ความเจริญ เราให้ความรู้เขาก่อน บางทีอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้ อยู่อย่างพอเพียง ใช้เงินน้อย ไม่ต้องมากนัก แล้วก็ส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือ วันหน้าพอลูกหลานมีงานมีการทำก็ส่งเงินส่งรายได้ให้กับพ่อแม่ได้ ไม่จำเป็นต้องย้ายมาอยู่ด้วย แน่นเกินไปตอนนี้ เราต้องขยายเมืองด้วยซ้ำไป ขยายอย่างไรเท่านั้นเอง ก็ไปถึงเรื่องผังเมืองด้วย อย่าไปตกใจครับ ผังเมืองจริง ๆ แล้ว ตามกฎหมายที่ผมเรียนถามทางกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว เขาบอกว่ามีการปรับทุกห้วงระยะเวลา 3 ปี 5 ปีทำนองนี้ เราก็ต้องปรับเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้บ้างในพื้นที่ ไม่ใช่ว่าเดิมมีสีเขียว สีเหลือง สีอะไรทำนองนี้ แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้เลย พอทำไม่ได้เลยก็ทำเกษตรอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ ต้องมีการประกอบการอย่างอื่นด้วย ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรมเล็ก ๆ อุตสาหกรรมสีเขียว หรือวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ เพื่อจะเป็นการเสริมอาชีพรายได้ แล้วก็สร้างวงจรให้ตั้งแต่การปลูกมาสู่การผลิต แปรรูปขั้นต้น แล้วก็ส่งออกมาจากพื้นที่ทำนองนี้ เพราะฉะนั้นถ้าทำการเกษตรอย่างเดียวแล้วขาย อยู่ไม่ได้หรอก วันนี้ก็ยังไม่แล้ววันหน้ายิ่งหนักกว่านี้ ถ้าไม่คิดอย่างที่ผมคิด หรือที่รัฐบาลนี้ช่วยกันคิดมา ก็จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ พี่น้องก็สามารถที่จะทำงาน ส่งงาน หาข้อมูล ติดต่อราชการ เจรจาธุรกิจได้จากบ้านตัวเองต่อไป เราปลูกเอง รวมกลุ่มกันผลิตรวมกลุ่มกันปลูก รวมกลุ่มกันผลิตขั้นต้น การตลาดก็ส่งออกมา ใช้ทางระบบนี้ที่เราจะทำให้ทั่วถึงระหว่างกัน

ในเรื่องของเศรษฐกิจ หมู่บ้านชุมชนก็เข้มแข็ง ต้องไปรวมกลุ่มกันทำอาชีพต่าง ๆ ที่มีรายได้ดี สร้างความเข้มแข็งเป็นกลุ่ม สร้างแปลงเกษตรแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ก็ต้องระมัดระวัง ผมอยากให้หมู่บ้านชุมชนเขาเข้มแข็ง ก็ไปรวมกลุ่มกันทำอาชีพต่าง ๆ ที่มีรายได้ดี  สร้างความเข้มแข็งเป็นกลุ่ม แปลงเกษตรแปลงใหญ่  บางทีแปลงใหญ่ต้องระมัดระวัง  ผมอยากให้แปลงใหญ่ปลูกเหมือนกันหมด  เช่น วันนี้ลดการปลูกข้าวลง ไปปลูกถั่ว ถ้าถั่วทุกแปลงต่อไป ผมอยากจะใช้คำว่า มันก็เป็นแบบเดิม จากข้าวก็ไปถั่ว รัฐบาล ข้าราชการก็ต้องไปทำความเข้าใจ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นและอปท. ทุกคนต้องช่วยกัน เป็นประชารัฐให้ได้  ถ้าเราสามารถจะรวมแปลงใหญ่ไปได้ เราก็แบ่งไป แบ่งพื้นที่นี้น้ำดีปลูกข้าว พื้นที่นี้น้ำน้อยก็ปลูกถั่ว  หรือปลูกผักอย่างอื่นที่มีราคา แลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันในพื้นที่ จะรับประทานอะไรก่อนก็ใช้กันในพื้นที่  ก็ลดค่าใช้จ่ายของพื้นที่ไป เหลือก็รวมกลุ่มกันอาจจะไปขายในตลาดชุมชนบ้าง  ขายผักขายพืชอะไรที่มีคุณภาพดี  พืชอินทรีย์อะไรทำนองนี้ ราคาก็สูงขึ้นเอง

เร่งทำตลาดชุมชน-ตลาดท่องเที่ยว

วันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดเรื่องตลาดชุมชน  และทำให้เป็นตลาดท่องเที่ยว  เพื่อให้คนไปเที่ยวดู อย่างอื่นเรียบร้อยเสร็จ และซื้อของกลับบ้าน  เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งตรงนี้  ถ้าเราร่วมมืออย่างนี้ไม่ได้  ทำอะไร ทำจนเยอะ ฟูมฟายกันไป ท้ายสุด คนแรกรวย  หลังจากนั้นไม่รวยเพราะจะเริ่มขาดทุน  เพราะเริ่มจะมาก แข่งกันไม่ไหว ราคาก็ตกลงไปอีก  เพราะฉะนั้นไปพิจารณาให้ดี  การปลูกพืชแบบผสมผสานกัน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่แล้ว ไร่นาสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ ใครจะปลูกข้าว  ใครจะปลูกผลไม้ ใครจะทำประมง น้ำจืด อย่างน้อยก็แลกเปลี่ยนกันได้ไม่อดตาย  เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ มีของกินในพื้นที่ของเรา  เหลือก็กระจายให้เพื่อนฝูงไปด้วย  ถ้าเหลือมากกว่านั้น ก็จำหน่ายขายไปจังหวัดอื่น ภูมิภาคอื่น ๆ ก็จะเข้มแข็งทั้งภูมิภาค  ซึ่งไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ผมไม่อยากให้ทุกพื้นที่ ทุกภาคเหมือนกันหมด แล้ววันหน้า Demand  Supple ก็ล้นกันไปหมด ไปคิดให้ดี ฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด ทุกหน่วยงานไปกำหนดให้ชัดเจนดูซิว่า ควรจะอย่างไร  โดยพื้นฐานของที่ดี เรื่องน้ำ เรื่องอะไรต่าง ๆ  แต่ละภาคไม่เท่าเทียมกัน วัตถุดิบก็ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันอยู่บ้าง ก็ดูว่าศักยภาพควรจะไปอยู่ตรงไหน  แต่ต้องดูการตลาดให้ดี ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาอีก และการปลูกพืชอย่างเดียวก็ไม่พอเพียง เพราะต้องคอยน้ำ คอยฟ้าฝน ก็มีความเสี่ยงทำอย่างไรมีเศรษฐกิจที่รองรับได้คือ การทำอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่  Enterprise  ขนาดใหญ่ในวันข้างหน้า ต้องเร่งวันนี้แล้ว พี่น้องจะได้หายลำบาก  วันนี้เห็นหน้าแห้งกันหมดเลย รอน้ำก็รอแล้ว ปลูกไปแล้วก็เสียหาย เจ้าของที่ก็เก็บค่าเช่าอีก ทำนองนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรัง ต้องช่วยกัน พวกนายทุน เจ้าของที่เห็นใจเขาด้วย  วันนี้ต้องกลับมาสู่ความเป็นคนไทย  สังคมที่เผื่อแผ่แบ่งปัน เรารวยคนเดียว แต่คนอื่นเขาจนหมดทั้งประเทศ ผมว่าไม่ได้ รวยแล้วต้องทำให้คนตรงกลางดีขึ้น  ตรงกลางก็ไปดูข้างล่างให้ดีขึ้น ถ้าเชื่อมโยงแบบนี้คนก็ไม่ลำบากในวันข้างหน้า ฝากให้รัฐบาลต่อ ๆ ไปด้วยแล้วกัน  คิดว่าดีก็ทำต่อไป  ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไปหาวิธีใหม่แล้วกัน

เราจะที่มียืนที่เขาเกรงใจ

เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำให้ภูมิภาคคืออาเซียนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง เราก็จะไปสู่ระดับโลกอย่างที่บอกว่า เรามีที่ยืนของเรา จะมีที่ยืนที่เขาเกรงใจ ที่เขารับฟังเสียงเรา เสียงของพวกเรา ของอาเซียนของประเทศไทย ไม่ใช่ทำลายไปเรื่อย ๆ อยู่แบบนี้  วันนี้เราทำวิกฤติให้เป็นวิกฤติที่ผมบอก  ทำให้เป็นวิกฤติมากกว่าเดิมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร  ก็ไปดูแล้วกันใครทำบ้างตอนนี้

ลั่นต้องทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตให้ได้ในภูมิภาค เป็นประเทศแห่งประชาธิปไตย 

วันนี้บ้านเราเป็นเหมือนแม่เหล็ก ดึงดูดการลงทุน ถึงผมจะมาแบบนี้ก็ตาม  แต่ผู้ประกอบการต่างประเทศมากันมากมาย พร้อมจะร่วมมือ เราก็จะได้ประโยชน์จากการร่วมมือเหล่านี้ให้ได้ ไม่ใช่เพื่อผม แต่เพื่อพี่น้องทั้งสิ้น ผมไม่อยากได้อะไรกับท่านอยู่แล้ว  ทำอย่างไรจะได้เงิน  ได้รายได้มาพัฒนาประเทศมากขึ้น ทำอย่างไรคนจนจะน้อยลง การศึกษาจะดีขึ้น คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น  ทันสมัยมากขึ้นจะต้องไปข้างหน้าแล้ว ถ้าอยู่ที่เดิมก็ติดหล่มติดกับเหมือนเดิม เราต้องทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตให้ได้ในภูมิภาคนี้ อาจจะมีหลายศูนย์ก็ได้ แต่ผลิตคนละอย่าง รอบบ้านทั้ง 10 ประเทศ บางอย่างก็ต้องแข่งขันด้วยนวัตกรรม ด้วยของดีมีคุณภาพใหม่ ๆ คนนิยมทำนองนี้  คือการแข่งขันเสรี เราเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตย 

อันที่สองคือ การประกอบการร่วมมือของอาเซียน เช่น การทำอะไรสักอย่างที่เป็น แบรนด์อาเซียน  อันที่สามคือ ร่วมมือกันเลยในการที่จะลงทุน G To G  บ้าง อะไรบ้าง วันนี้ผมก็ไปพูดคุยกับทางเวียดนามเมื่อวันก่อน  เขายินดีที่จะร่วมมือกันก่อนในเรื่องของการประมง และการประมงร่วม แต่จะเร่งรัดให้ได้โดยเร็วที่สุด  จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของที่จับปลา  เรือไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย เกิดอุบัติเหตุกระทบกระทั่งกันต่อไปในอนาคต และได้มีการหารือผ่านไปทางกระทรงเกษตรและสหกรณ์  ผมได้เคยพูดกับท่านรัฐมนตรีฯ ไปแล้วว่า ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับทางกระทรวงประมงของอินโดนีเซีย จะร่วมมือกันตรงนี้  เรือต่าง ๆ  ติดค้างกันอยู่ก็กำลังเจรจาทั้งหมด ผมเห็นใจวันนี้เราต้องทำสิ่งต่าง ๆ  ให้ชัดเจนก็พอพูดคุยกันได้ ด้วยศักยภาพของเราในเวลานี้

ชี้รถไฟวารางเตรียมไว้วันหน้าก็เปลี่ยนรถ เริ่มจากวามเร็วปานกลาง

เรื่องการทำโครงสร้างพื้นฐานถนนการขนส่งคน  รางสินค้า ต้องทบทวนดูอีกที  บางทีพอเราคิดเป็นท่อน ๆ  บางทีใช้เงินจำนวนมหาศาล ผมก็เป็นห่วงว่าจะเอามาจากที่ไหนในช่วงแรก ประชาชนก็ไม่มีขีดความสามารถพอ จึงต้องมีการปรับแก้ ไม่ใช่รัฐบาลไม่แน่นอน ไม่แน่ใจคิดอย่างนี้มาตลอด  ก็ปรับเปลี่ยนไปการเจรจาเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ตราบใดที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาที่ต้องเป็นโครงการ จ่ายเงิน จ่ายทอง ยังฟรีอยู่ คิดว่าจะสำเร็จโดยเร็ว ไม่ใช่ว่าจากความเร็วสูง ลดลงเหลือปานกลาง แล้วทำไมยังแพง ไปดูว่ามีตรงไหนอีก เขาเพิ่มเติมตรงไหนอีก เขาเพิ่มเติมตรงไหน ไม่เคยดู คนที่มาตำหนิอยู่ทุกวัน  ผมก็คิดว่ารางก็เตรียมไว้วันหน้าก็เปลี่ยนรถแค่นั้นเอง วันนี้ถ้ายังไม่จำเป็นก็ใช้รถความเร็วปานกลางก่อน 180  120 ถึง 180 ถึง 100 วันนี้วิ่งเท่าไหร่ ความเร็วรถ ปัจจุบันไม่ถึง 80 ด้วยซ้ำไป แล้วเราจะใช้กันต่อไปหรือต้องค่อย ๆ พัฒนาเป็นเส้น ๆ ไปตามหลักความเร่งด่วน อันไหนภายในประเทศก็ทำทางคู่ไปให้ได้ ทาง 1 เมตร อันไหนที่ต้องทำเชื่อมต่อ   มันจะต้องทำทุกเส้นเมื่อไหร่นะ ของเก่าจะทิ้งไปไหน ทิ้งได้เหรอ อันนี้ก็ต้องใช้ต่อไป

แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบ

เรื่องแรงงานไทย วันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรและเรื่อง Internet ขนส่งข้อมูลข่าวสาร  เราต้องปรับทั้งระบบแรงงานก็ต้องแก้ไขมากในเรื่องของการเตรียมการเพื่ออนาคตด้วย  ในการแก้ไขแรงงานในปัจจุบัน  การจดทะเบียนการลงทะเบียน การพิสูจน์สัญชาติมันวุ่นไปหมด วันนี้เอาเข้ามาในระบบได้ แต่ต้องต่ออายุเพราะพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ เพราะว่าต้องจัดจุดไปกับเขา ผมก็บอกว่าต่อไปให้ขึ้นทะเบียนกันไว้เลย ทุกประเทศในอาเซียน แต่ละประเภท การประมง การบริการ อาชีพอิสระ  การบริกร อะไรก็แล้วแต่ใช้แรงงานไม่ใช้แรงงาน เหล่านี้ขึ้นบัญชีไว้เลย เหมือนตลาดแรงงานอาเซียนแล้วทุกคนต้องการอะไรก็ไปหากันมา ความร่วมมือระหว่างกันมันมีอยู่แล้วแลกกันไปแลกกันมา ก็ควบคุมได้ทั้งหมด แต่ต้องรับรองพิสูจน์สัญชาติไปก่อน ไว้ก่อนล่วงหน้าหรืออาจจะเตรียมไว้เพื่อปีหน้า วันนี้ต้องหารือกันผมกำลังเร่งรัดว่า ต้องพูดคุยกันว่าปีต่อไปจะทำอย่างไร  ผมอยากให้มีการบูรณาการแรงงานของอาเซียนให้ได้ มันเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปประเทศโดยใช้กระทรวง ICT ต้องปรับภารกิจใหม่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy ให้ได้ แรงงานก็มีส่วน  การศึกษาก็มีส่วน  ก็ยกตัวอย่าง

พลิกโฉมบริการภาครัฐเป็น Smart Service

วันนี้เราพลิกโฉมการบริการภาครัฐให้เป็น Smart Service อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน  ภาคธุรกิจให้รับทราบ  มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ   โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ อาทิ (1) ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สู่ระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อยกเครื่องระบบ IT ก้าวสู่ยุค Digital Government  สามารถลดความซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณ ในการนำมาซึ่งบริการใหม่ๆ แก่ประชาชนจะได้เข้าใจง่าย ๆ เรียนรู้ง่าย ๆ ถ้ามันยาวยืดเยื้อไปคนไม่ค่อยชอบอ่าน ทุกคนต้องรู้ว่าคนไทยไม่ชอบอ่านเยอะๆ  ทำอย่างไรจะสรุปให้ง่าย ๆ สั้น ๆ  ผมพูดเยอะแต่เวลาผมสรุปออกไปในระบบ Social Media  ผมให้เขาสั้นที่สุด  ผมพูดต้องการให้เข้าใจถึงยาว  ถ้าพูดแต่หัว ๆ ทุกคนก็รอฟัง  ทำแล้ว ยังไม่ทำ  ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำไม่เสร็จ ทำไมถึงเพิ่งเริ่มต้นอยู่ทำอย่างไรถึงจะเริ่ม ไม่เคยฟังเลยตรงนี้  รัฐบาลประกาศว่าจะทำอะไร ทำหรือยัง  แล้วเสร็จหรือยัง  ไม่เข้าใจว่าเขาทำอย่างไร  ผิดไปหมด วันหน้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ มันก็ต้องถูกชักจูงไปบ้างอะไรบ้าง  ซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องของการเมืองนะ ผมก็ไม่ไปว่าท่านอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอย่าให้เขาชักจูงท่านไปอย่างนี้ได้  ท่านต้องเรียนรู้วันนี้นะ และช่วยกันส่งเสริมการเข้าถึงฐานข้อมูล วันนี้ใครรู้ก็บอกต่อกันไป บอกเพื่อน ให้เข้าใจว่าวันนี้เขาแก้ไขอย่างนี้แล้ว มี พรบ. อำนวยความสะดวกภายในกี่วัน กี่ขั้นตอนมีหมด เราให้ไปแล้ว เรื่องของการบริการทั้งภาครัฐ ภาคเกษตรกร จะต้องเป็น Smart Farmer อย่างไร เข้าถึงแหล่งวิชาการอย่างไร ดูตัวอย่างอย่างไร  มีปราชญ์ชาวบ้านที่ไหนบ้าง  มีเบอร์โทรศัพท์ที่ไหน ไร่ สวน ไร่นา เหล่านี้ต้องรู้ว่าจะลดต้นทุนอย่างไร  เพิ่มมูลค่าได้อย่างไร ขยายการตลาดตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง ตัดไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้ว เพียงแต่จะทำยังให้ให้รักษาความสมดุลกับขายเอง ยังไงก็ต้องไปด้วยกันพ่อค้าก็อย่ากดราคามากนักแล้วกัน ให้เป็นระบบการตลาดหน่อย ผมเข้าใจท่านก็ลงทุนของท่าน ขนส่ง ค่าการตลาดท่านก็ต้องใช้จ่ายมาก แต่ท่านอย่าลืมว่าคนเหล่านี้ยิ่งหนักกว่าท่านเขาไม่มีเงินท่านไปกดราคาเขามากๆ เขาไม่มีเงินวันหน้าเขาจะทำไม่ไหว ท่านจะไปชื้ออะไรจากใครข้างหน้า ไม่มีคนผลิตแล้ว คิดตรงนี้หน่อยนะคนกลาง นักธุรกิจใหญ่ๆ ก็ต้องคิดแบบนี้ ถ้าตราบใดไม่มีคนผลิตวัสดุต้นทุนท่านก็ทำธุรกิจต่อไม่ได้ท่านทำมาแล้วไม่รู้ท่านจะทำไปขายใคร คนพวกมันฟุบไปหมดและไม่มีเงินชื้อ วันหน้าปลูกข้าวกินกันเอง ไม่ได้ นั้นถอยหลัง ขอให้เอาข้อมูลภาครัฐข้อมูลทางวิชาการไปใช้ในการตกลงใจทำธุรกรรม การขออนุญาตดำเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ นั้นจะได้สะดวกขึ้น

วันนี้กำลังปรับปรุงเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการลงทุน 8-10 ขั้นตอนไปถึงเรื่องของภาษีด้วยกำลังทำอยู่ทั้งหมดจะทำยังไงไม่ยุ่งยากทำไงจะเสียที่จุดเดียวบัญชีเดียวเหล่านี้ไม่เคยคิดจะมาทำตั้งแต่ต้นหรือทำไม่ได้ก็ไม่รู้วันนี้จะต้องทำให้ได้สมัยนี้นะ ไม่เช่นนั้นวันหน้ามีปัญหาอีก ทำไม่ได้อีกเหมือนเดิมกลับไปที่เก่าๆ เหมือนเดิม ศูนย์บริการการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ OSS. one stop service ก็จะทำให้ชัดเจนขึ้นเข้ามาในระบบให้เห็นอันนี้กำลังเสริมเข้ามาอีกระบบหนึ่ง

G-NEWS สื่อออนไลน์ ที่รัฐบาลมุ่งสร้างความเข้าใจบริการภาครัฐของประชาชน

อันที่ 3 คือเรื่อง G-NEWS อันนี้ก็เป็นสื่อออนไลน์อีกประเภทหนึ่งรัฐบาลมุ่งหวังการรับรู้การเข้าใจเผยแพร่ข่าวสารเปิดช่องทางให้สื่อในการให้บริการภาครัฐของประชาชนสรุปว่ามี 3 ช่องทางแล้วแต่กิจกรรมก็เจาะเข้าไปหาของตัวเองได้ไม่ว่าจะเศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นประชาชนการเรียนรู้ เกษตรกร หรือประกอบอาชีพอิสระ ต้องดู ตั้งแต่ที่ผมพูดรองนายกขับเคลื่อน รัฐมนตรีนำไปปฏิบัติร่วมกับข้าราชการมันก็จะมีการแสดงให้เห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ทุกกระทรวงท่านเจาะดูได้เลยมันอาจจะยังไม่พร้อมมากนักระยะแรก ต่อไปผมจะปรับไปเรื่อยๆ ให้มันกระชับขึ้น ให้มันชัดเจน เพื่อจะให้พี่น้องเข้าใจ ไม่อย่างนั้นก็จะเถียงกันไปกันมาแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียว หนังสือพิมพ์บ้างที่ก็ลงได้แค่นั้นมันไม่เข้าใจไง ที่ผมพูดบ้างที่ก็ไม่ได้ฟังก็เลยไปกันไม่ค่อยได้เราต้องเร่งรัด

ผลการทำงานที่สำคัญของรัฐบาลและคสช. สัปดาห์ที่ผ่านมา  

1.ด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย – ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนให้กับทุกจังหวัด มีการตั้งกลไกตลาดถาวร ทั้งในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีมาตรการเพิ่มเติม ตั้งแต่ 15 ก.พ. 59 เป็นต้นไปได้แก่  ผมได้เสนอให้ที่ประชุมที่สหรัฐด้วย เช่นความร่วมมือการแก้ไขหมอกควันในอาเซียนทั้งหมดทุกคนก็ร่วมมือกันเห็นด้วย มาตรการของเราที่จะเพิ่มเติมให้เข็มแข็งขึ้นคือการควบคุมการเผาในพื้นที่ พื้นที่ทางเกษตรต่าง ๆ ชอบเผาทุกวัน มันลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถไถไงเวลาปลูกพืชเสร็จแล้วมันก็เหลือซังเหลือตอต่างๆ ถ้าไม่กำจัดตออะไรก่อน ไม่เผาทิ้ง ค่ารถไถมันก็แพงขึ้น เขาเลยต้องเผาไง เผาเสร็จก็เกิดหมอกขวัญไปที่อื่นเดือดร้อนไปหมด รถไถก็เหมือนกันนะครับ คนขับรถไถก็ดูหน่อยสิครับในเมื่อน้ำมันถูกลง ค่าจ้างเขาก็ถูกลงหน่อยสิ ช่วยเหลือประชาชนเขาบ้างนายทุนที่ไปส่งเสริมการปลูกพืชแล้วชื้อในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นต่อซังข้าว ข้าวโพดอะไรต่างๆ แล้วเศษวัสดุทางการเกษตรรับผิดชอบด้วย ถ้าร่วมกลุ่มคนเอาไว้ปลูกนี้ปลูกนั้นท่านต้องดูแลด้วย ผมจะเล่นงานด้วยทางกฎหมายในส่วนที่ไม่ไปดูแลในเรื่องเหล่านี้เหมือนทำอะไรสักอย่างแล้วไม่รับผิดชอบไม่ได้เช่นการเอาพลังงานทดแทน แผงโซล่าเข้ามาขายในประเทศ ปรากฏว่าเสร็จแล้วไม่รับผิดชอบ อันตรายเหมือนกับแบตเตอรี่คล้ายๆ กันเพราะฉะนั้นกฎหมายมีอยู่แล้วกระทรวงไปเข้มงวดเอาจะใช้โซลาเซลล์จะซื้อจาก   ใครผมก็อยากส่งเสริมในประเทศนะผมเห็นไปที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองที่ประชุมเมืองซันนีแลนด์ ข้างทางมี 2 อย่าง ผมเห็นแผงโซลลาเซลล์อยู่ตามหลังคาโรงรถหรือไม่ก็พื้นที่เอเคอร์หนึ่งหรือไร่หนึ่งก็ได้ไม่ถึง 2 งานประมาณนั้น เขาเป็นการใช้พลังงานทดแทนเฉพาะจุดไงเช่นไฟในบริเวณพื้นที่ของอาคารของหน่วยงานเหล่านี้ที่มันต้องเปิดมากๆ หน่อยเช่น ไฟกลางคืนเขาใช้อันนี้หรือหลังคาโรงรถไฟโรงรถต่างๆ หรือทางน้ำร้อนในบ้านคือว่าที่ผมจะทำใหญ่ๆ ระบบส่งเรายังมีปัญหาอยู่เข้าระบบสายส่งปัญหาเยอะแยะ กฎหมายก็มีปัญหาอยู่ระบบ  สายส่งก็ยังไม่ได้ครบมันใช้เงินมากสูงมากทุกคนคือบางคน บางทีมันเร็วเกินไป สมัยก่อนๆ นี้เขาบอกว่าทุกคนใช้พลังงานทดแทน จะทำให้ดีขึ้นโลก แต่ไม่ได้ดูว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ที่นี่มันเร็วเกินไป สมัยก่อนๆ นี้เขาบอกว่าทุกคนใช้พลังงานทดแทน จะทำให้ดีขึ้นโลก แต่ไม่ได้ดูว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ผมคิดว่าวันนี้เราต้องเร่งส่งเสริมการใช้โซล่าเซลในประเทศให้มากขึ้น โดยจะต้องมีบริษัทผลิตเอง เรามีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ให้มากขึ้น การที่จะเอาข้างนอกมาใช้ก็โอเค เรื่องของการแข่งขันเสรี เพราะฉะนั้นจะได้ช่วยกันทำให้คุณภาพเหล่านี้ดีขึ้น ทำเองก็ถูกลง แต่คุณภาพต้องดีเท่าเขา ถ้าของเขาเข้ามาเขาก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอีก จะได้เกิดการแข่งขันกัน แล้วคนได้ประโยชน์คือใครล่ะ คือประชาชนไม่ใช่หรือ เป็นนโยบายปีนี้ เพิ่มเติมอีก ผมเห็นแล้วผมก็ต้องสั่งให้ทุกส่วนราชการไปหาทางซิว่า  จะใช้โซล่าเซลนี้อย่างไรในการที่จะใช้ไฟให้ประหยัดลง เพราะว่าอาจจะใช้ลงทุนสูงนิดหน่อย งบประมาณมีอยู่แล้วของทุกกระทรวง ในสถานที่ราชการ ดูซิว่าจะใช้ไฟ ใช้แสงโซล่าเซลตรงไหนได้บ้าง เดี๋ยวทำเนียบรัฐบาลก็คงต้องดูนะ ไม่เช่นนั้นใช้ไฟข้างนอกมา ค่าใช้จ่ายเยอะ แพง ต้องไปเพิ่มพลังการผลิตข้างนอกอีกไง ผมคิดว่าเราต้องมาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่านะ เพราะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมันติดไปหมด ไม่ได้หมด เพราะฉะนั้นเราทำไฟใช้เองเลยดีกว่า  ดีไหมนะ เพียงแต่ว่าเดี๋ยวรัฐต้องไปดูซิว่าจะช่วยยังไงได้บ้าง ใครมีกำลังแล้วก็ใช้เถอะครับ ใช้เลย เศรษฐีต่างๆ จะได้ไม่ใช้ไฟข้างนอกมากนักนะ ไม่ต้องไปเพิ่มพลังผลิตให้มากมายวุ่นวายไปหมดนะ เริ่มปีนี้เลย

เรื่องการเผาป่าต่อไปนี้  ผมต้องลงโทษสถานหนัก มีการจัดชุดลาดตระเวนร่วม มีการประกาศเขตห้ามเผา แต่ก่อนนี้บางทีทุกคนเผาพร้อมกันหมด บางพื้นที่จำเป็นก็ต้องควบคุมให้ได้ เพราะเป็นหลักการเหมือนกันในเรื่องการแก้ไขไฟป่า ต้องไม่เกิดเวลาพร้อมกันนะ แล้วก็ไม่ลุกลามบานปลายอะไรก็แล้วแต่ แต่ไม่เผาได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดขึ้นนะครับ ระงับเหตุไฟป่าร่วมกับประชาชน อาสาสมัคร เฝ้าระวังการเผาป่า และจับกุมผู้ที่กระทำความผิดนะครับ ก็สงสารพี่น้อง บางทีก็ไม่ค่อยมีสตางค์ เลยต้องไปเผาไง เอกชนต่างๆ หรือว่าพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ไปเก็บค่าเช่าเขา เก็บเขาน้อยลง สงสารเขา ไม่เช่นนั้นเขาต้องไปเผาอีกเดี๋ยวโดนจับอีก

เรื่องกระทรวงแรงงานนะครับ ก็จะเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน เพื่อใช้ใน ซุปเปอร์คลัสเตอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับ ถ้าเราไม่ผลิตคนออมานะ คนข้างนอกจะมาทำงานแทนหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมอาเซียน หรือประชาคมโลกอะไรก็แล้วแต่ ห้ามกันไม่ได้หรอกนะ เพราะฉะนั้นถึงมีโครงการของกระทรวงศึกษา  นโยบายนี้รัฐบาลนี้สั่งการลงไป ให้พัฒนาเรื่องอาชีวะ หรือผลิตนักเทคนิค เรื่องรถไฟ รถไฟฟ้า เรื่องอะไรที่เรามีศักยภาพ  ปัญญาประดิษฐ์ เรื่องเกี่ยวกับยาทำนองนี้ มีหลายอย่างผมจำไม่ได้แล้ว เพราะมีมาก มีในหลักฐานอยู่แล้ว  สั่งไปหมดแล้วด้วยนะ ฉะนั้นไปตามดู อยากให้ผลิตคนให้ตรงความต้องการประเทศ ผลิตคนรุ่นใหม่ออกมา ผลิตอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ตามแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ เพื่อเราจะต้องรองรับ เครื่องยนต์ New engine of growth ก็คือการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบการขนส่งคมนาคมต่อไปในอนาคตด้วย วันนี้เราก็เป็น Eco Car           ลดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่างๆ ที่ออกมาจากรถ วันหน้าเครื่องยนต์เขาต้องเปลี่ยนระบบให้ใช้น้อยลง สร้างมลพิษน้อยลง ทำนองนี้ เราต้องคิดเหล่านี้รอไว้ วันนี้  Eco Car  เราก็สนับสนุนอยู่แล้วนะ แล้วเขาก็ลดเรื่องการระบายท่อไอเสียออกมา เผาไหมให้หมดเขาพัฒนาอยู่แล้วไง ทำไงเราจะต้องทำเองได้บ้างอย่างนี้ไปคิดมา อย่ามาคิดเรื่องการขัดแย้งกัน อย่างเดียวสมองเสีย   

การแก้ปัญหาในภาคใต้นะครับ ผลงานในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมาผมก็ดูจากการรายงานแล้วก็ติดตามจากการควบคุม การทำงานของ ศอ.บต.และ กอ.รมน.ด้วย ก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะครับ ที่สำคัญคือประชาชนร่วมมือมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น รัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน 4 ฝ่าย คือ ทหาร-ตำรวจ-อาสาสมัครรักษาดินแดน-ภาคประชาชน ภาครัฐ  ให้ความสำคัญกับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับ ประชาชนในพื้นที่ส่งข่าวว่า พอใจมากในเรื่องของการศึกษานี่ เขาก็อยากให้ลูกเต้าเขามีการศึกษาที่ดีมีอาชีพที่ดี ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด ก็ต้องดี ในประเทศไทย ในเมื่อเป็นคนไทย แล้วนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งมาแล้วว่าเราต้องดูแลคนทุกคน ที่เป็นคนไทย ที่เป็นสัญชาติไทยให้ได้ ทุกศาสนาให้ได้ ให้มีความเท่าเทียม เพราะทุกคนคือประเทศไทย คือคนไทย เว้นบางคนไม่อยากเป็นแล้วแต่

เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนสำคัญที่สุด นะครับ เรื่อง ศาสนาต้องมาเชื่อมต่อให้ได้ เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องของแต่ละองค์กรมีพิเศษนี่ ใช้การแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้นะครับ อย่าให้เอาปัญหาทุกปัญหา ปัญหาศาสนา ก็มี พรบ.อยู่แล้ว มีหน่วยงานของพระ ของสงฆ์ ของศาสนาอยู่แล้ว ก็แก้กันให้ได้ รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน แล้วแต่ แต่รัฐบาลไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง เพราะงั้นกลไกของท่านแก้ให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้ก็วุ่นวายอยู่แบบนี้ ก็กลายเป็นว่าเออ รัฐบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการปกครองสงฆ์เข้าไปอีก แต่ก็จำเป็นนะ เพราะต้องดูแลประเทศให้ปลอดภัยไง ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมก็มีหน้าที่ของผม ทุกส่วนก็มีหน้าที่ของท่าน ถ้าทุกท่านยังขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ ผมก็ทำหน้าที่ให้ท่านไม่ได้ เป็นเรื่องธรรมดา เรื่องของภาคใต้เราใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางด้วยนะอาทิ โครงการชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา" ได้มีการจัดเวทีสัญจร ขยายผลการขับเคลื่อนมัสยิดสู่ชุมชนศรัทธา

การขับเคลื่อนการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากผมพูดไปแล้วตอนต้น กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ทำยังไงจะให้มีการจับสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนแล้วแก้ปัญหาประมง พื้นบ้านนะครับ ผมสั่งแก้ไปหลายอย่าง ทำยังไงเขาจะไม่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือ  ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย เพียงแต่ว่าระยะทางออกไป 3 ไมล์ก็ไม่จำเป็นเขาก็ไปได้ไม่มากนัก เราไปดูซินะ อะไรที่ไม่ใช่ IUU เขาไม่ได้ให้ทำเราก็แก้ปัญหาของเราเอง อะไรที่เขาให้ทำ ก็ต้องให้เสร็จก็แล้วกัน ตรงนี้ก็อย่าให้ใครเดือดร้อน แต่จะต้องร่วมมือกับรัฐบาล อย่าผิดกฎหมาย ทุกเรื่องมีกฎหมายหมดทุกตัว อย่าให้ต้องใช้กฎหมายมากขึ้น มากขึ้น ออกกฎหมายให้มากขึ้น กี่ฉบับจะพอ   สังคมจิตวิทยา กระทรวงศึกษา  เรื่องลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร มีการวางแผนยุทธศาสตร์ ที่ยั่งยืน ตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดความเหลื่อมล้ำ วางแผน ดำเนินการ รายงานผล และจัดคณะขับเคลื่อนลงไปในระดับพื้นที่ด้วยรวม แล้วผมได้คุยกับรัฐมนตรีไปแล้วว่าต้องแก้ไขปัญหาเรื่อง "แป๊ะเจี๊ยะ" ให้ได้ว่าจะทำยังไงจะไม่ไปเรียก "แป๊ะเจี๊ยะ" เพราะ "แป๊ะเจี๊ยะ" ถ้าคนรวยก็ให้ได้ แล้วคนจนให้ไม่ได้ยังไง อยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนี้ ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีเงิน ก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง เพราะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  แต่ข้อสำคัญเช็คแล้วล่ะ ปรากฏบางโรงเรียนจำเป็นต้องเรียก "แป๊ะเจี๊ยะ" เพราะไปติดแอร์ยังไง ติดแอร์ทุกห้องเรียน ทำห้องน้ำอย่างดี อย่างโก้หรูทั้งหมด เพราะอย่างนั้น พอไปทำอย่างนี้มาก็มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จากที่รัฐสนับสนุนไปแล้วก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องไปหาเงินเพิ่ม นี่แหละครับ นี่คือปัญหาของประเทศไทย แล้วอะไรที่ควรจะพอเพียงก็พอเพียงซะบ้างนะ ผมจำได้สมัยผมก็ไม่มี ห้องครูห้องอะไรจะผมไม่เห็นมีแอร์เลย ห้องเรียนก็ร้อนจะตาย ผมก็นั่งเรียนจนจบจนถึงวันนี้นะ ผมไม่ได้หวังจะกลับไปยุคเก่านะ พอสมควรซิ ตรงไหนที่ควรจะติด ไม่ติด งบประมาณมีเท่าไร ก็ทำเท่านั้น แม้กระทั่งไปหาเงินแบบนี้ก็เดือดร้อนผู้ปกครองเขาหมด ยกเลิก เพราะงั้นไปดูรายละเอียดอีกที กระทรวงศึกษา นั่นแหละกลไกของกระทรวงศึกษา บุคลากรทุกคนต้องคิดแบบนี้ ถ้าคิดทุกคนจะเอาประโยชน์ๆ ทั้งหมดมันไปไม่ได้หรอก แล้วการศึกษาก็ดร๊อปลงไปเรื่อยๆ เพราะไม่มีกำลังใจจะสอนไง ไม่ได้สบาย ไม่ได้สตางค์อะไรทำนองนี้ ต้องภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรี หน้าที่ที่เราทำเพื่อเด็กๆ นะ เหมือนพ่อแม่อีกคนของเด็กเขา ไม่ใช่เด็กก็ไม่ชอบอะไรไม่ชอบ มันพอกัน ต้องปรับตัวเข้าหากัน เด็กๆต้องเคารพผู้ใหญ่ เด็กๆก็ต้องมีความกตัญญูต่อครู บาอาจารย์ เชื่อฟัง ครูอาจารย์เขาต้องรักเหมือนลูก ไม่ใช่เออ ทะเลาะกันตลอด ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรนะ สังคมเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นการที่จะจ่ายเงินอะไรต่างๆ น่าจะต้องมีข้อบังคับ มีกฎกติกา ผมไม่ได้หมายความว่าจะแก้ให้ 100% ก็ต้องไปดูซิว่าความจำเป็นแค่ไหน แล้วจะทำยังไงกับคนที่มีเงิน กับไม่มีเงิน นี่คิดแต่นี้แหละ รัฐบาลก็ต้องคิดแบบนี้ คนมีเงินจะทำยังไงกับเขา คนไม่มีเงินจะทำยังไง ต้องคิด 2 ข้างให้สมดุลกัน จะต้องมาช่วยยังไง ต้องเข้าใจรัฐบาลยังไง สนับสนุนรัฐบาลยังไง ต้องคิดแบบนี้ ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะ ไม่ใช่เป็นแบบประเทศอื่นที่เขาเจริญแล้ว เอาแต่สิ่งที่ดีๆ เขามา ไม่ได้กลับมาดูตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะ ประชาชนเราต้องพร้อมกว่านี้ด้วยนะ เศรษฐกิจเราต้องดีกว่านี้ ความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ต้องดีกว่านี้ ไม่ใช่เป็นแบบนี้ วันนี้คิดเท่าไรก็ไปไม่ได้ เพราะติดขัด ด้วยความขัดแย้งยังไง ต้องมองประเทศชาติมาก่อน ประเทศชาติอยู่ตรงไหน ต้องการประเทศชาติเป็นยังไงใน 10 ปี เพราะฉะนั้นท่านต้องเริ่มนับ 1 ตั้งแต่วันนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชน ข้าราชการ นักการเมืองเอาประเทศชาติให้ได้ก่อนได้ไหม ท่านจะขับเคลื่อนยังไง ท่านเป็นรัฐบาลยังไง ผมไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับท่าน แต่ถ้าท่านมีธรรมาภิบาล จบทุกอย่าง ธรรมาภิบาลไปดูซิ 6 ข้อ ทำให้ได้ตามนั้นแหละ ไม่มีใครเขาทำท่านได้อยู่แล้วล่ะ นักการเมืองหรือรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่  

เผยมี ร่าง พรบ. ที่อยู่ในกระบวนการ 445 ฉบับ

เรื่องที่ 4. เรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมมีร่าง พรบ. ที่อยู่ในกระบวนการ 445 ฉบับ เยอะนะครับ ในกระบวนการที่กำลังพิจารณาอยู่ ยัง ไม่ได้ประกาศใช้ออกมานี่นะ ในส่วนของ พรบ.ที่เข้าสู่กระบวนการไปแล้วนี่ 238 ฉบับนะ 238 คือเข้าไปพิจารณาแล้วนะ อันแรกคือทั้งหมด ที่ยังอยู่ตามกระทรวงบ้างอะไรบ้าง ที่สำนักงานกฤษฎีกา บ้างนะ 400 กว่า แล้วเข้าไปแล้ว 238 กำลังทบทวนอยู่ทบทวน 32 ฉบับ พิจารณาตามวาระไป และอยู่ในระหว่างการศึกษา-ยกร่าง 28 ฉบับนะ เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทั้งหมด 43 ฉบับ ถ้าไม่มีกฎหมายปฏิรูปไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องมีกติกา อย่างที่บอก ทุกคนก็ไอ้นี่ก็ไม่เอา ไอ้นั่นก็ไม่เอา แต่ปฏิรูปจะเอา เออ บอกว่า ห้ามทำนี่ ห้ามทำโน่น ไม่เอา อยากร่ำรวย อยากมีสตางค์ อยากสบายแต่ไม่ฟังกฎหมายเลย จะไปได้ยังไงผมไม่เข้าใจนะ ช่วยกันหน่อย ในเรื่องของการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย 104ฉบับ นะเห็นไหม กฎหมายออกมาอย่างมีขั้นตอน ออกมาอย่างที่รับฟังความคิดเห็น ต้องมีอยู่แล้ว ความขัดแย้งเรื่องกฎหมาย แต่ทำยังไงจะน้อยที่สุด ไม่ใช่จะพอใจ 100% มันเป็นไปไม่ได้ เพราะกฎหมายคือกฎหมาย ไม่มีใครชอบอยู่แล้ว ทุกคนชอบอิสระ เสรี สิทธิมนุษยชน ก็แล้วแต่ ทั้งหมด ถ้าเอาอย่างนั้นอย่างเดียว ก็ไม่ต้องมีกฎหมาย อยู่กันแบบใครแข็งแรงก็อยู่นาน ใครไม่แข็งแรงก็ไป สู้ไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ทำนองนี้ ไม่ได้   

ขอบคุณในโลกออนไลน์ ที่ได้แชร์ภาพประทับใจ มุมมองเด็ดๆ ในสังคมบ้านเรา ดีๆ เด็ดๆ นะ เป็นภาพหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดยกมือไหว้ขอบคุณ “น้าโต๊ด”นายบุญ นาหอม อาสาสมัครกู้ภัยไตรคุณธรรม จ.ชลบุรี ที่พิการแค่ตัว แต่หัวใจไม่พิการ ที่ได้ช่วยเหลือลากรถกลับบ้านถึงที่หมายปลอดภัย ทุกคนอาจจะมองเป็นเล็กน้อยเรื่องของคนจนทำกัน ก็ดีอยู่แล้วนี่ คนเราชอบคิกแบบนี้ไง เรื่องเล็กๆน้อยๆ นั่นแหละคือน้ำใจ นั่นคือแสดงออกถึงความเป็นคนไทย ผมไปเมืองนอกนะ ทุกครั้งผมก็ดูแล รปภ. เขาบ้าง ดูแลอาหารการกิน คือมีอะไรก็ตามให้เขาร่วมด้วย เขาดูแลเราไง อำนวยความสะดวกเรา คนขับรถอะไรต่างๆ กินข้าว ทานข้าวก็เรียกเขากินด้วย ทานด้วย เขาก็ขอบคุณ แทบเป็นแทบตายอยู่นี่ เขาบอกว่าเขาไม่เคยมี ไม่เคยเห็น มีน้ำใจกับคนทั่วไปแบบนี้ เขาบอกเขารักเมืองไทย เพราะว่าคนไทยมีน้ำใจ ไม่ใช่ว่าเขาได้รับประทานของผมนะ แต่โลกไม่มีแบบนี้ มีที่บ้านเรานี่แหละนะ เผื่อแผ่ แบ่งปันไง ก็พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนไว้ไง ทรงรับสั่งไว้ ผมก็เอามาใช้ทั้งหมด มีน้ำใจกับคนเขา ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ เคารพผู้ใหญ่ อยู่ในที่ผมเขียนไว้นั่นแหละ ช่วยกันหน่อยนะครับนะ  ใครที่พิการก็อย่ายอมแพ้นะ วันนี้กระทรวงพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ ก็กำลังทำอยู่ที่จะหางานให้มากขึ้นๆ เรามีกฎหมายมีกติกาอยู่ แล้ว แต่ทุกคนก็ต้องพัฒนา ไม่ใช่พิการแล้วไม่พัฒนาตัวเองไม่ได้ วันนี้ท่านสามารถทำงานที่บ้านก็ได้ คอมพิวเตอร์นะ สมองท่านดีอยู่ไง หรือจะวาดรูป หรืออะไรต่างๆ ก็ไปทำนะครับ รัฐบาลก็ดูแล ก็มีหลายคนที่ตั้งตัวได้นะ จากที่ตลาด ผมนี่ ก็เอามาในวาระของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ที่เอาคนพิการบ้างเอาคนที่ติดคุกอยู่บ้าง กำลังจะพ้นโทษบ้าง หรือพ้นโทษแล้ว มาทำงานฝีมือ แล้วก็ขายจำหน่าย ก็ดีขึ้นนะ  ถ้าเราดูแบบนี้ ประเทศไทยก็จะหายความขัดแย้งนะครับ เราต้องดูแล

ตัวอย่าง “คุณบุญ” เมื่อกี้นี้ เขาพิการ แต่เขาทำมา 20 ปีแล้วนะ หลายๆที่มีหมด พวกที่ไปหาคนเหล่านี้มา ไม่ใช่หาแต่คนที่มันขัดแย้ง มาสร้างข่าวอยู่ทุกวันๆ แบบนี้ สื่อไปหาแบบนี้มาไปหาที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ให้กำลังใจคนจน ให้กำลังใจคนทำดีไม่ค่อยเห็นนะ มีแต่เรื่องอะไรที่ไร้สาระอยู่เยอะมากกว่าสาระนะ นี่ผมก็ทะเลาะกับเขาอีก วันนี้ก็ให้ 4 คำถาม ถามกันว่าทำไมต้อง 4 คำถาม เออแปลกดีเหมือนกันนะ ผมไปเมืองนอกเขาก็ทำแบนี้ คำถามเดียวเขายังไม่ให้เลย นี่ผมให้ความเป็นกันเอง แต่ไม่ได้ สรุปแล้วไม่ได้ ผมกลายเป็นลูกไล่ ให้กับท่านผมโมโหก็ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นมีกติกาก็แล้วกัน เรื่องความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะ ย้อนกลับไปที่ผมทำให้คือผมเกื้อกูล ให้ท่านมีงาน มีข่าวเขียน ปรากฏว่า แทนที่จะช่วยผม มาทำร้ายผมด้วย บางคนนะ บางคนนั่นแหละ ก็ต้องรับไปด้วยกัน เพราะนั่งอยู่ด้วยกัน เวลาถามผม ก็ไปดูกันเองว่าใครชอบสร้างความขัดแย้ง

ยกสัจธรรม 5 นิ้ว ยาวไม่เท่ากัน แต่ประกอบกันเป็นมือ

เรื่องสัจธรรมอันหนึ่ง “นิ้ว 5 นิ้ว ทุกคนยาวไม่เท่ากัน หรือใครนิ้วเท่ากัน 5 นิ้วมีไหม ไม่มี ต้องต่างกัน 5 นิ้ว  แต่ทั้ง 5 นิ้วประกอบกันเป็นมือ คือมือของเรา สำคัญเท่ากันนะ ขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ไม่แข็งแรงไง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขียนหนังสือ หยิบจับของก็ไม่สะดวก  วันนี้ต้อง 5 นิ้ว 2 มือ 10 นิ้ว หัวใจ มือกับหัวใจที่เป็น แล้วก็สมอง สติปัญญา ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับ ทำหน้าที่ตามความสามารถของตนๆ  “คนสู้ชีวิต” ที่เขาพูดออกมา ของพวกนี้ พวกที่เสียสละทำเพื่อสังคม สู้ชีวิต โดยเขาพิการบ้างอะไรบ้าง เขาพูดไว้ว่า “ภูมิใจที่ผมได้ช่วยเหลือคน ช่วยเหลือคุณ แม้ตัวผมจะเป็นอย่างนี้ก็ตาม  พิการอย่างนี้ก็ตาม ผมก็เต็มใจ หรือดีใจที่ได้ช่วยท่านช่วยคนสมบูรณ์ ไม่พิการด้วยซ้ำไปนะ ถ้าทุกคนมีจิตอาสานะ ไม่ต้องพร้อม ไม่ต้องมาเตรียมตั้งหลักอะไรมากมาย ช่วยอะไรได้ช่วย เจอใครอยากช่วยช่วย มีสตางค์ให้คนไม่มีข้าวกิน รู้นี่คนลำบากนะ ไม่ต้องให้มากหรอก มีเท่าไร ให้เท่านั้น ช่วยเหลือเถิดครับ เหมือนกับเราทำบุญกันมากมาย ทำบุญกับวัด กับพระก็เยอะ มากมหาศาลวันนี้จัดทำทานทำกันบ้างหรือยัง บุญกับทานคู่กันนะ ช่วยเหลือสังคม คนละเล็กละน้อย หัวใจเราก็จะมีความสุขขึ้น บางทีทำบุญก็โอเค คนมาก ภูมิใจ หาเงินได้เยอะ เข้าวัด ก็ไปว่ากัน ผมไม่ได้ขัดแย้ง

ภูมิใจมีความสุขที่ได้คิดให้กับประเทศ แนะใครที่ไม่ได้ทำก็ขอให้ทำบ้างจะได้มีความสุข

แต่ในส่วนของทาน คนยากจนเต็มไปหมดอยู่ข้างนอกวัด รอบๆ วัด ขอทานบ้างอะไรบ้าง ทำยังไงกับเขาโน่น ได้บุญ แต่ทานไม่ได้เลย คนเหล่านี้ก็ลำบากเหมือนเก่า วันนี้ก็รัฐบาลรื้อทุกวันออกมา พม. ต้อง ไปดูเรื่องขอทาน ไปดูเรื่องคนพิการ ไม่ใช่ว่าเดินอยู่ตามถนน ตามอะไรเหล่านี้ จับอย่างเดียวก็ไม่จบสักทีแต่ก็ต้องควบคุมนะ กฎหมายมีอยู่ก็ไปสร้างที่ฝึกงานให้อยู่ขณะนี้ ที่มีนบุรีนะ คนตั้งเยอะตั้งแยะ เดี๋ยวออกมาก็ไปทำงานอื่น ทุกอาชีพทุกคนก็อยากทำสิ่งที่ดีๆ ไม่อยากไปใช้ร่างกายไป ใช้อะไรต่างๆ ไปหาเงินหาทอง อย่าไปว่าเขาเพราะเขายากจนไง ถ้าไม่ยากจนเขาคงไม่ทำหรอก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดอยู่แล้วนะ ทุกคนภูมิใจนะครับ เหมือนผมกำลังภูมิใจว่าอย่างน้อยผมก็ได้คิดให้ประเทศได้ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง แต่ผมได้ทำไง ใครที่ยังไม่ได้ทำเลยนี่ ไปทำซะนะจะได้มีความสุขอย่างที่ผมมี นี่ถึงแม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างนะ แต่ความสุขจะเจือจางความทุกข์ให้ลดลง ผมมีความทุกข์ของผมก็มีอยู่ ทุกข์ของผมคือทำยังไงพี่น้องจะมีความสุข ประเทศจะก้าวหน้า นั่นนะทุกข์ผม มีแค่นั้น อย่างอื่นผมไม่มีนี่ ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ลำบากยากเข็นอะไร ทำยังไงจะให้ความสุขที่ผมมีอยู่ ผมก็เป็นนายทหารเกษียณอายุอยู่แล้วไง ความสุขของผมจริงๆ ก็คือพักผ่อน นะ 60 ปีมาแล้วใช้รับใช้ชาติมา วันนี้ก็ต้องมาทำตรงนี้ต่อเพราะว่าจำเป็นนะ ก็ไม่ได้ขอร้องให้ใครมาเห็นใจผมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าผมตั้งใจ ความสุขผมคือได้ทำอะไรให้คนอื่นไง เป็นทหารก็รักษาพื้นที่ใช้ชีวิตใช้ร่างกายต่อสู้ รบราฆ่าฟัน มาพอสมควรเด็กๆ  นั่นแหละความตั้งใจของผม วันนี้ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร ไม่เป็นอะไร สืบต่อจากบรรพบุรุษมา สืบต่อจากสถาบัน รักษากันมา ทุกคนไม่คิดแบบนี้นะครับทุกคนมีหน้าที่ของตน ของตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้แล้ว ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตน ให้ดี แล้วก็เพื่อคนอื่นด้วยนะ ขอให้เป็นความภาคภูมิใจแล้วกัน อาจจะไม่ทำให้ร่ำรวยขึ้น แต่เป็นทานยังไง ทานนี่ทำให้มีความสุขในวันหน้าด้วยนะ ในเรื่องของศาสนานะ พุทธศาสนา ขอให้เป็นคติเตือนใจนะครับ เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะ พี่น้องชาวไทยทุกคน ทั้งผู้ปกติ ผู้พิการอะไรแล้วแต่ ผู้ร่ำรวย ยากจน ทุกคนคือพลังของชาติ เป็นเครื่องจักรสำคัญ ช่วยกันทำเพื่อสังคม ประเทศชาตินะครับ มองอนาคตประเทศชาติ ลดความขัดแย้ง เรื่องอะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งหยุดไว้ก่อนได้ไหม แล้วชะลอทุกเรื้องที่มันประดัง เข้ามาทั้งหมด แล้วก็ไปเข้าทางของคนไม่หวังดีพวกนี้ มีอยู่ไง ทุกอย่างก็เลยมาลงที่รัฐบาลหมด แล้วจะไปได้ไหมล่ะ ปฏิรูปก็ไปไม่ได้ ประชามติก็ไปไม่ได้ เลือกตั้งไปไม่ได้ แล้วทำยังไง ใครจะต้องรับผิดชอบ ผมหรือ แหม ในร้ายกับผมไปหรือเปล่า ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net