Skip to main content
sharethis

28 ก.ย.2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) กว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมกับนายอำเภอเลิงนกทา เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร กรณีการแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์/ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร ตามข้อเสนอปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)

ผู้แทนชาวบ้านรายหนึ่ง ในคณะทำงานฝ่ายประชาชน กล่าวว่า สืบเนื่องจาก การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินทำกินซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบตามมติคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์/ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร ตามข้อเสนอปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 และให้แต่งตั้งคณะทำงานฯ จังหวัดยโสธร เพื่อเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เป็นข้อยุติ ตามมติคณะทำงานฯ จังหวัดยโสธร กรณีตรวจสอบและเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์ซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร จำนวน 3 แปลง คือ 1.ชุมชนในที่สาธารณประโยชน์โคกปออีกว้าง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกนกทา จังหวัดยโสธร 2. ที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์และบ้านร้างสาธารณประโยชน์ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ 3.ที่สาธารณะประโยชน์โคกภูพระ ตำบลกุดเเห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

“ต่อมาจึงได้มีคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 1/2559 ลงวันที่ ลงวันที่ 4 ส.ค. 2559  แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมอำเภอเลิงนกทาเพื่อกำเดินการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติ ตามมติรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2558 และเพื่อให้เป็นไปตามมติการประชุมดังกล่าว ในวันนี้  (28 ก.ย.59) นายอำเภอเลิงนกทา (ประธานคณะทำงานฯ) จึงได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” ผู้แทนคณะทำงานฝ่ายประชาชน  กล่าวเพิ่มเติม

ผู้แทนชาวบ้านรายเดิม ได้แจ้งถึงผลการประชุม ในครั้งนี้อีกว่า แนวทางการประชุมไม่สามารถได้ข้อยุติในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนได้ เนื่องจากบันทึกรายงานการประชุมของจังหวัดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 ที่มีกรอบแนวทางการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 3 แปลง ไว้อย่างชัดเจน ฝ่ายภาคประชาชนจึงเสนอให้คณะทำงานจังหวัดดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมให้เป็นไปตามมติการประชุมในครั้งที่ 1/2558 โดยมติที่ประชุม เห็นควรให้มีการแก้ไข และคณะทำงานจังหวัดจะแจ้งหนังสือกำหนดวาระการประชุมการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป  อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในที่ดินทำกินดังกล่าว จะเร่งติดตามทางจังหวัดให้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จตรงตามข้อเท็จจริง เป็นการต่อไป

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net