โปรดเกล้าฯ ถอดยศกองอาสาดินแดน 'ดิสธร วัชโรทัย'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน 'ดิสธร วัชโรทัย' เนื่องจากประพฤติชั่วร้ายแรง
 
 
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายดิสธร วัชโรทัย ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สังกัดราชบริหารส่วนกลาง สำนักพระราชวัง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามคำสั่งสำนักพระราชวังที่ 568/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ประกาศลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น
 
บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายดิสธร วัชโรทัย ออกเสียจากยศนายกองเอก เนื่องจากมีความประพฤติเข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายดิสธร วัชโรทัย ออกเสียจากยศนายกองเอก
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน