400 นศ. ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำอาเซียน ระบุรัฐบาลไทยชุดนี้มาจากกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม

23 มิ.ย. 2562 มีการเผยแพร่ 'จดหมายเปิดผนึกจากนักศึกษาชาวไทยจำนวน 400 คน ถึงผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน' ผ่านเฟสบุ๊ค ธนวัฒน์ วงค์ไชย - Tanawat Wongchai โดยเนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกนี้ระบุว่า เรียน ท่านผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน เรา นักศึกษาชาวไทยจำนวน 400 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ขอต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ด้วยความยินดียิ่ง

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นประธานอาเซียนและเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ แต่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในวันนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยคำถามถึงความบริสุทธิ์และยุติธรรมของการเลือกตั้ง มีการใช้รัฐและกลไกของรัฐในการแทรกแซงการเลือกตั้ง มีการบิดเบือนเจตจำนงของประชาชน ทั้งยังมีการแต่งตั้ง ส.ว. อีก 250 คน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและล้วนแล้วแต่เป็นพวกพ้องของคณะรัฐประหารเสียทั้งสิ้น เข้ามาโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

เสียงของพรรคการเมืองที่ประกาศสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงการเลือกตั้ง มีเพียง 8 ล้านกว่าเสียงเท่านั้น ในขณะที่พรรคการเมืองที่ประกาศไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงการเลือก มีมากถึง 20 ล้านเสียง ดังนั้น เสียงของประชาชนที่เลือกพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายก จึงมีมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ พล.อ.ประยุทธ์ กลับสามารถหวนคืนมาเป็นนายกได้อีกครั้ง ด้วยกติกาอันบิดเบี้ยวและองค์กรอิสระที่คอยค้ำชูการสืบทอดอำนาจให้ระบอบเผด็จการกลายมาเป็นระบอบเผด็จการแปลงกาย

เรายินดีต้อนรับทุกท่าน แต่เราต้องการบอกกับทุกท่านว่ารัฐบาลชุดนี้ได้มาจากกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม ได้มาจากการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและเป็นธรรม และไม่ได้สะท้อนซึ่งเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนชาวไทยแต่ประการใด

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง,

ธนวัฒน์ วงค์ไชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิรินทร์ มุ่งเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาริศา เจริญผล มหาวิทยาลัยพายัพ
เมธา น้อมภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธนิสร ลุณพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราเชนทร์ ภุชชงค์ ธรรมศาสตร์
เหมราช เหมตาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวศุภาวรรณ์ คุ้มระบาย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เฉลิมชัย นิยมธรรม ราชภัฏจันเกษม
สุทธิดา คำปัน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
Anas Yusoh Thaksin University 
Jidamas Chaweekaewdee KU
ยุพาภรณ์ ชัยศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาวินี งามบุญช่วย หอการค้าไทย
นายจตุพล คำมี เชียงใหม่
ธนวัฒน์ สมใจ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วัชรพล ชุ่มใจ ธรรมศาสตร์
ฐานิดา ผลพฤกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รสิก ได้ผลธัญญา เกษตรศาสตร์
สรวิศ กองศรีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญา บูรณศิริศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายญานพล ประทุมมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เจษฎาพร โจมฤทธิ์ วลัยลักษณ์
อัครภูมิ พิศาลวานิช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่มไทร เปี่ยมมงคล ราชมงคลธัญบุรี
นางสาวซีตีมารีญัม บินอาแว ม.อ.ปัตตานี
สุรพงษ์ คงไพริน รัตนบัณฑิต
นางสาวแสงรุ่ง ชูศรีทอง ราชภัฏพระนคร
พรประภา ขุนเสร่ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
นพฤทธิ์ พุทธลัดดา บูรพา
พร้อมสิน บุญจันทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายบริรักษ์ ทีจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ศรชัย ก้อนทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ซัลมา องสารา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อินทิรา วุฒิชัยรังสรรค์ ขอนแก่น
วิรศักดิ์ สมพันธ์ มหาลัยรังสิต
ศิรินทิพย์ สมหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ สิทธิสร รามคำแหง
จิดาภา ตรีบวรรัตนะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นูรีฮัน เจ๊ะแต มหาวิทยาลัยทักษิณ
อติวิชญ์ โตสุทธิศักดิ์ เชียงใหม่
ชมเพชร พลอยนุช University of California Los Angeles (UCLA)
ณัฐวัตร ก้อนทองดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธัญเทพ เกษแก้ว ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ
ชนัญชิดา พนาศิลปกุล ธรรมศาสตร์
ฝารีด๊ะ เจ๊ะสนิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ธมลวรรณ พันธ์ประเสริฐ รามคำแหง
อาดีละห์ ประดู่ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
เจ๊ะรุสณี รัตนศรีสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ
นาย ธวัชชัย เมณฑ์กูล มหาวิทยาลัยนเรศวร
Kollawach Doklumjiak Ramkhamhaeng University
นิรชา สุทธิรักษา ขอนแก่น
วรรณรัตน์ สาสุวรรณ์ รามคำแหง
นายตะวัน ขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นางสาว นุสรา ชูแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธนูทอง มงคลแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อภิเดช ยอดขันธ์ ธรรมศาสตร์
Kaecha Sai-ed Mae Fah Luang University
นางสาว เจตนันท์ จำนงค์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กฤตพร จันดา มศว.
ชานนท์ โพธิ์ยิ้ม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
Mr.Wachirawit Tessrimuang Khonkaen University
นภัสสร ท้าวสูงเนิน ธรรมศาสตร์
Komkrit Phornsomboon Thammasat
Alongkot Phujeenaphan University of Phayao
กมนัช แย้มแสง 名古屋大学
เพชราพรรณ พุ่มชะเอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธวัชชัย ไกรการ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
นาย ภัทรกร ยอดพันปา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายกิตติศักดิ์ ภูผา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สหรัถ นุ้ยอยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Saksri phansuk มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวกัญญารัตน์ นวลมะโน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นส.พรสวรรค์ วุฒิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาวรัชนีฉาย สังข์ทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
วณิชชา ชลายนเดชะ เกษตรศาสตร์
ไตรภพ อินทจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กฤตนู เอกวัฒนากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายฤทธิชัย ภัสสร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ภูภัชร พัฒนธารธาดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวศศิประภา ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภัทร อัศวจำรูญ thammasat university
จิระวัฒน์ พูลสมบัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กัญญารัตน์ บุญวิจิตร มหาวิทยาลัยอุบราชธานี
รัฐศาสตร์ เปลี่ยนวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กมลวรรณ สนิทผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวจิณห์นิภา ยางม่วง ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
สาวิตรี ทินบุตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปาริชาติ เมืองสูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุธิดา เพ็ชรพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวธนัญญา เกิดเกียรติกุล ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
ณัฐริกา อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขก
นางสาวกัณฑิมา ศรีเหรา ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
นางสาวอมรวรรณ แซ่เจียว แม่ฟ้าหลวง
ณัฐฐาพร เพชรวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ณัฐวุติ มะปราง เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นางสาวสุนันฑา จำภูพาน ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
นางสาวธัญจิรา ภักดีรักษ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
กรณัฐ นิปกานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย ธนภัทร ประจำวงษ์ ราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์
นายปพน เงินศรี ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
มาริสา สีสังชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายปฏิภาณ ปาลวงษ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ใจทน ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
นายนฤทธิ์ ภูมิคอนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวกนกวรรณ รอดจรูญ ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
นัตพร แซ่ซื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา
อรพินท์ นิ่มอนงค์ ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
อภิวิชญ์ พรหมอารักษ์ ธรรมศาสตร์
ปภัสสร ขาวสอาด ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
หทัยรัตน์ ผลจันทร์ บูรพา
กมลวรรณ โกศลกสิกิจ ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
ปัญทิพย์ แก้วเหล็ก ธรรมศาสตร์
หัสยา ขำทวี ศิลปากร
นางสาว สิริวิมล แสงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปิยนาถ คงทัพ มหาวิทบูรพา
สโรชา สว่างศรี ราชภัฏสวนสุนันทา
สรัญญา สังข์ศรีแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดรีรัช
ธนาวุฒิ เล่าลือธรรม ปัญญาภิวัฒน์ PIM
ธงชัย แก้วเขียว แม่โจ้
นฤเบศร์ เอี่ยมไอ Shinshu University Japan
สุวรรณ ทองเหลือ เกษตรศาสตร์
ศิริวุฒิ เอียดเอื้อ นเรศวร
นายภาสกร ศรีอินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ณัฏฐา พันธะสาร มหาวิทยาลียเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธีรพัฒน์ สอนา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วิลาสินี พรมจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิสิษฐ์ ไทยรัตนานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิริวิมล สรรพ์สมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
น.ส.รัชฎาภรณ์ เพียรดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวสุทธิตา กล่ำมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มุนินทร์ ขันโท เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
นายอัษฎาพร อินทร์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปพิชญา ภูมิโคกรักษ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
อิทธิชัย ช้างทิม วิทลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ภัคจิรา นวมภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เก้ากล้า เกิดทวี ธรรมศาสตร์
ธิดาวัน ศรีพรม เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ฐิติพงศ์ ราชวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปรัชญ์ มาประโพธิ์ เกษตรศาสตร์
ณัฐนนท์ เเซ่ลี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ
วันสิทธิ์ พินิจจันทร์ (Wansit Phinijjun) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (Nakhon sawan Rajabhat University)
Tidarat Jerdprawat Saint Louis College
ธัญชนก เขียวแป้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกวลิน หวังใจ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สันติภาพ วันนะราช สวนดุสิต
แดเนียล โอเวน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปิติยาพร อดทน มหาลัยสวนดุสิต
พิพัฒน์ มหามาตย์ ราชภัฏชัยภูมิ
อภิสิทธิ์ ศรีไสย อีสเทิร์นเอเชีย
Thanakorn inthanee Kmutnb
นางสาวพนิตอนงค์ มิตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
Noraset Deeduangpan Kasetsart university
อารักขา ลำทา มหาวิทยาลัยพะเยา
ณัฐธยาธ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ณัฐธยาธ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
Sittar Jansakorn สิทธาร์ จันทร์สาคร Chiangmai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวมุทิตา ขาวผิว รชภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธวัชชัย เคามั่น มหาวิทยาลัยรังสิต
ธันธิรา ยะคะเสม ธรรมศาสตร์
ภัทรจาริน ตันจำรัส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิรวิทย์ เจริญสุขอนันต์ ม.บูรพา
Kittithus hankla bangkok university
กฤตพจน์ แก้วเสมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายพัชรพล เสริมสุขรุ่งสกุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อักษราภัค ชัยปะละ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปฐมพงศ์ แสนสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาณกร ทองบาง เกษตรศาสตร์
เกรียงไกร เพ็งพล รามคําแหง
จิรายุ มารุ่งเรือง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธนากร กลอส อมรนิติโชคสกุล พะเยา
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรวิทญ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ณัฐนันท์ เพ็ชรพิจิตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ชลธิชา เดชขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สุรภัฎ กอบเเก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา
กาญจนรัตน์ โพธิสัตย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประไพพร ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภัคพล ชิดรัมย์ ราชภัฏบุรีรัมย์
ฐิติรัตน์ จำนงค์ จุฬาลงกรณ์
วรกร อภิงามสินสกุล เชียงใหม่
เอกรินทร์ อินใจ ราชภัฎสวนสุนันทา
Tas Surasaranwong Kasetsart University
จิราพร พุดเหียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ รุ่น10 (สมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
นายชินภัทร วงค์คม มหาวิทยาลัยพะเยา
พงศ์ภาวี พีระธัญวงศ์ เกษตรศาสตร์
นฤพนธ์ วงศ์วิลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัณหนัฐ สิทธิวุฒิวรพันธุ์ แม่ฟ้าหลวง
นายพชรดนัย ดิษสุวรรณ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พัณณ์ชิตา เรืองกุลสุรัชต์ เกษตรศาสตร์
ณัฐภูมิ เสาเคหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวมธุมิส สมานทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วรกิตติ์ เต่าทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นาย คณุตม์ อุ่นใจ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี
วิศรุต เหล็มหมาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาววรรณพร พุทธบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาวปิยาพัชร นนทะสี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธีระพงษ์ สกุลกลาง รามคำแหง
พิชยพรรณ ช่วงประยูร (Pichayapan Chuangprayoon) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญา โฆษิตตารักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กิ่งกมล เจริญก่อบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เชษฐพงษ์ จันทร์เจริญ เกษตรศาสตร์
นายณัฐวัฒน์ เพียงจันทา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Nichaya Langkapin Chulalongkorn University 
นายสุทธาวาส ศรีภูมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นายวรปรัชญ์ รัตนะ สงขลานครินทร์
นิพิฐพนธ์ บุญคง บูรพา
นางสาวชนิดาภา มาตายะศรี รามคำแหง
กษิเดช แสงศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชูเกียรติ์ ก้อนบุญไสย กศน.
ณภัทร เมฆสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอรรถกร แว่นไธสง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Krisada Suphantamart Khonkaen university 
วินัย สัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยพะเยา
นิธิ พุทธจักร์ อุบลราชธานี
อดิศร อินทรสืบวงค์ ธรรมศาสตร์
อภิชญา บุญโสภา ศรีนครินทรวิโรฒ
สุวัจน์ พุทธจักร์ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
นางสาวปุญยณัฏฐ์ เกษแก้วกาญจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกทอง บุญโสภา รังสิต
อัจฉราพร สั่งดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายพฤกษณชน พรมวอน ธรรมศาสตร์
ศิริโรจณ์ เมืองมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พีรสรรพ์ บุญเกิด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิราณี เครือแวงมนต์ เวสเทิร์น 
โชตะ ฟูจิตะ เชียงใหม่
นาย ณัฐพล ประทุมทอง รังสิต
สุภาภรณ์ ด้วงคำสี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นส.สิริรัตร์ บุญต้อ วิทลัยเทคนิคนครนายก
นายกรภัทร์ แสนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา
น.ส.ชลธิชา บัวลอย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สุพิชญา เชือกทอง ไม่ได้เรียนแล้วแต่อยากมีส่วนร่วมค่ะ
กันตพงศ์ เรียวสงวนวงศ์ เชียงใหม่
Patcharapon sansena suranaree university of technology
พชร ศรีเพ็ง เชียงใหม่
กฤษดา สัมมาสูงเนิน แม่ฟ้าหลวง
กฤตพร ไชยปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นุจนารถ เยรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นาย กิตติพงษ์ เค้าสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิภาวรรณ ขำวงษ์ รามคำแหง
ปริญญา แซ่ย่าง กรุงเทพ
บุคอรีย์ สนูวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณัฐกานต์ เสมจิตร์ ราชภัฏนครปฐม
ปวันรัตน์ แสนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวกมลพร กาวิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ส.ทรงพร สุวัฒิกะ ธรรมศาสตร์
อภิวัฒน์ มณีผล เทคนิคราชบุรี
ณพงศ์ ปิยไพร รามคำแหง
ปรินทร จันทร์เมธากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นายศุภชัย วัฒนากังชัย มหาวิทยาลัยบูรพา
โสภิดา อ่อนน้อมดี เกษมบัณฑิต
จักรกฤษณ์ สุทธิสา มหาวิทยาลัยนครพนม
จิตตรา เบร็นเนอร์ มหาวิทยาพะเยา
นาย อัครเดช ชูประยูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุวิทย โพธิ์เย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
กรวิชญ์ รักคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
กัญจนา กาฬภักดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาววราภรณ์ เสาร์ชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายกรินทร์ ชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พรพิมล ศรีสังเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิชญา ภู่ทอง วลัยลักษณ์
PIYA POMIN KHON KAEN UNIVERSITY 
ณัฐนันท์ อานันท์ภิวัฒน์ รามคำแหง 
นายชลชาติ โพธิ์เงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โซเฟีย ลือแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
น.ส. นันทนา สะราคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แพรไหม พันธวงษ์ เชียงใหม่
สุกัญญา จำรูญศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสกสรรค์. ระวังนาม แม่ฟ้าหลวง
ชญานี ธรรมวุฒิ ศิลปากร 
อาทิตยา เรณูหอม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Nattakid Suggumpapan Chulalongkorn University
Mr.Suprapat Khuenjai Chiang Mai University
คุณานนต์-จำมี แม่โจ้
นางสาวสูรายา แวกือจิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภานุวัฒน์ เปลี่ยนสนิท กรุงเทพ
เชษฐ์ธนา ศรีประทุมวงค์ ศิลปากร
นางสาวเยาวลักษณ์ จูมโสดา ศรีปทุม
พศวีร์ พุ่มพุดซา รังสิต
จัญจรี คุณมาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กนกรัตน์ กุเวฬไตร รามคำแหง
ประสิทธิ์ ตูบไธสง กรุงเทพธนบุรี
วิพล หงษาครประเสริฐ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณัฏฐพงศ์ วงษ์สุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกนกวรรณ รอบคอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รักชาติ พวงพันธ์ สยาม
ธีรรัตน์ เทพภักดี มหิดล
น.ส.ประภาพร สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จีรวัฒน์ อินก่ำ นครพนม
Mr.Natthawut Promsritham มหาวิทยาลัยนครพนม
ทิพอัปสร แก้วมณี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วริศรา มากวิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภัทรพลเขตมี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธีรวัฒน์ อุปเสน สถาบันการอาชีวศึกษาภาควันออกเฉียงเหนือ 1
คุณาภัส พานิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปิยะนันท์ วงศ์พรประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุลักขณา ฝากาผึด เกษตรศาสตร์
น.ส.ปริยฉัตร ประกายมั่นตระกูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชลธิศ โชติสวัสดิ์ ธรรมศาสตร์
TERDSAK NIEMCHAROEN มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Weerathat Pakkaranitinun Mae fah Luang University 
วิภาพร ม่วงขาว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
Woradorn Saksomboon Chulalongkorn University
นายเมธี ทาคำใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Sarun Thongaram Thammasat University
สุรชานนท์ พิรญาน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โยธิน อนุรักษ์ ราชภัฏจันทรเกษม
นูรฮายาตี สะมะแอ สงขลานครินทร์
นางสาวนฤชนก คตวงค์ เกษตรศาสตร์
สถาพร ใจกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณพัฒน์ พุทธาวงษ์ เทคโนโลยีสุรนารี
น.ส.ภัสสร เปรมัษเฐียร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
ณภัทร ชวนรำลึก ธรรมศาสตร์
นางณัฐชลัยย์ โชติสิริกร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนครลำปาง
Tantip piwngam Mae fah luang university 
กรพัชร อุดมโชคสกุล ธรรมศาสตร์
ธารญา โชติประยูร University of Southampton
นนทชัย ภิรมย์ขาว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นาย สิรภพ ชะโลวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาววราพัชร ดุมดก แม่ฟ้าหลวง
Wasu Samothai Srinakharinwirot University
นางสาวศิริกมล พุทธรัตน์ พะเยา
นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สิตานัน สุระเรืองโรจน์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วรกานต์ คีรีก้องสกล ศิลปากร
ณัฐกัลย์ วาริยันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Pansa Sirichottaweesuk Ramkamheang University
ฐิติมา สุนทรโอวาท แม่โจ้
นางสาวนริศรา โพธิ์วัฒนะชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมติมา ประวิทย์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ม.ชีวิต)
อนิวัตติ์ พาลิพัง ศิลปากร
ร่มไม้ ขอจิตต์เมตต์ เกษตรศาสตร์
อัคริมา สงแป้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นาย ปิยพัทธ์ สกุลลิ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฐกฤต อาจกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สุรัตน์ สกุลคู ธรรมศาสตร์
พิชชาพร มงคลวงศ์โรจน์ ขอนแก่น
กษิดิ์เดช สาคร สุโขทัยธรรมาธิราช
วิรัญชนา ไชยยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กรรณิการ์ ทองหล่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
นางสาวดวงอมร ภาสนวัฒน์ ธรรมศาสตร์
ณัฐวัฒน์ ชัยมัชฉิม แม่ฟ้าหลวง
นพพล เศรษฐิศักดิ์โก มหาวิทยาลัยบูรพา
ภูมิภัทร ธารทองไพบูลย์ อัสสัมชัญ
ภารดี ดวงดารา รามคำแหง
ขวัญฤดี มีเมืองเก่า รามคำแหง
พาทิศ จันทร มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย ธนวัฒน์ เลาะวิถี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา
นายอภิสิทธิ์ ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
MISS SOOA THUTSANTI Henan University (China)
นายปฏิมากร พร้อมเกียรติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
น.ส.พรณิภัค จั่นจารุป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร
นายประกิจชัย ฉิมจารย์ ราชภัฎนครราชสีมา
สัณห์ฐิตา สินอิ่ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
กัญตพัฒน์ ห้อยฟัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ณฐพงศ์. พิลา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
สุพัตรา เชษฐ์ชุติธร รังสิต
นางสาวกนกพร. เสนานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย วสุ อ้อยปก สงขลานครินทร์
นายมูฮัมหมัดนัสรูณ เหลาะเหม วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
Sitthichot netnee Nongkhai technical collegne
ชนนิกานต์ รังเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
วรุฒ ปัญญาที มหาสารคาม
ยุวรินทร์ วงค์อามาตย์ รามคำแหง
ดนิตา วงศ์จิตต์ซื่อ วลัยลักษณ์
สุระเกียรติ์ อาจหนองหว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กันยา ยิ้มแขฉาย มหาวิทยาลัยบูรพา
พรพิมล จันต๊ะก๋อง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายวรวุฒิ เอี่ยมสอาด รามคำแหง
นัฏฐา เอื้อพงศธร เกษตรศาสตร์
อริสรา งามมีศรี มหาวิทยาลัยรังสิต
น.ส.ปรียานุช มิ่งโมรา ราชภัฏสวนสุนันทา
ขวัญจิรา ฝ่ายจำปา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วรธน แซ่ฟุ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายศุภชัย แพงพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุชานันท์ ฤทธิ์เดช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไอริณ ถาวร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นัทชา เบญจรัตน์ดำรง บูรพา
หฤทธิ์ เรืองรุจิระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ธิติมา งามตรง มหิดล
น.ส. แพรวา สัตนาโค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แพรพลอย จำเรือน สวนดุสิต
ธีรกานต์ เนตรถาวร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Suraiya Waha Shinawatra University
อรปรียา แวงวรรณ ขอนแก่น
บูรณา ยามาซากิ ธรรมศาสตร์
เจษฎา บัวบาล Universitas Muhammadiya Makassar
กานต์รวี รัฐวิชญ์กุล ศรีปทุม
นายเกียรติภูมิ กุลวงษ์ รามคำแหง
จิตราภรณ์ เสนาพันธ์ ศรีปทุม
น้ำทิพย์ ภูมิเขตร มหาสารคาม
ศุภสิน ช่างประเสริฐ เกษตรศาสตร์
นางสาว กิติยาพร ที่รัก บูรพา บางแสน
วรรษมน หว่างเจริญศักดิ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปวีณ์กร บุตรวงษ์ ธรรมศาสตร์
นุษไลลา ดะโอล่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์