วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จ.ลำปาง เดินหน้าปฏิวัติพลังงานบนหลังคา

กองทุนแสงอาทิตย์ (Thailand Solar Fund) เปิดตัว “Solar Generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์” ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาด 10.8 กิโลวัตต์ ที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จ.ลำปาง ถือเป็นวิทยาลัยแสงอาทิตย์จากเงินบริจาคของประชาชนแห่งแรกในภาคเหนือ

24 มี.ค. 2564 กองทุนแสงอาทิตย์ (Thailand Solar Fund) เปิดตัว “Solar Generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์” โดยติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาด 10.8 กิโลวัตต์ที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยเป็นวิทยาลัยแสงอาทิตย์จากเงินบริจาคของประชาชนแห่งแรกในภาคเหนือ [1] และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของจังหวัดลำปางเพื่อขยายผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในอนาคต

“Solar Generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์” ที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัดลำปางนี้เป็นโครงการแห่งที่ 2 ของกองทุนแสงอาทิตย์ [2] เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปให้กับวิทยาลัยสายอาชีพ 7 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งแรกในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

รศ.ประสาท มีแต้ม กรรมการกองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า “ระบบโซลาร์รูฟท็อปที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัดลำปางซึ่งมีขนาด 10.8 กิโลวัตต์นี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนขนาด 450 วัตต์จำนวน 24 แผง มีต้นทุน 400,000 บาท คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้วิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5,000-7,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงฤดูกาล และให้ผลยาวนานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 25 ปี หรือตามอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์”

นายอำนวย  เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม กล่าวว่า "การที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับคัดเลือกให้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปจากกองทุนแสงอาทิตย์ นอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยแล้ว ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วิทยาลัยของเราในอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดลำปาง เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยยกระดับการเรียนการสอนของเราและนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ และผลิตกำลังคนในท้องถิ่นออกมาเพื่อรองรับธุรกิจของโซลาร์เซลล์ รวมถึงการสร้างงานใหม่ โดยที่วิทยาลัยยังสามารถดึงคนที่ไม่ได้อยู่สายอาชีพนี้โดยตรงเข้ามาเรียนรู้การทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศเกิดการแข่งขันและมีตลาดแรงงานที่มีคุณภาพซึ่งตอบโจทย์ในช่วงที่ประเทศพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด”

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีแหล่งสำรองถ่านหิน(coal reserve)ในภาคเหนือและอาจเป็นพื้นที่เป้าหมายของสัมปทานโครงการเหมืองถ่านหินในอนาคต ตามรายงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [3] ชี้ให้เห็นถึงแหล่งสำรองถ่านหินที่ยังมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งในพื้นที่อำเภอ งาว แม่ทะ แม่เมาะ ห้างฉัตร เสริมงาม เมืองปาน และแจ้ห่ม นอกจากนี้ ลำปางยังเป็นจุดศูนย์กลางของวิกฤตมลพิษทางอากาศของไทย โรงไฟฟ้าลิกไนต์ที่แม่เมาะเป็นแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่น PM2.5 [4] นอกจากเหนือจากการเผาในที่โล่งและไฟป่า

นางสาวจริยา  เสนพงศ์ หัวหน้างานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า “รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องยุติโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินในทันที และมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด หนึ่งในข้อเสนอของกรีนพีซว่าด้วยปฏิวัติพลังงาน 1 ล้านหลังคาเรือนคือ การดำเนินงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงเรียนและสถาบันการศึกษาด้วยงบประมาณ 7,600 ล้านบาทต่อปี [5] ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเป็นคู่หูตัวร้ายของ PM2.5”

หมายเหตุ:
[1] กองทุนแสงอาทิตย์เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วประเทศผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้งพลาซ่า ชื่อบัญชี “กองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” เลขที่บัญชี 429-017697-4 โดยมีช่องทางการรับบริจาคและรับหลักฐานการบริจาคเงินทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandsolarfund.org ทั้งนี้การบริจาคเงิน สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ด้วยมูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ลำดับที่ 576 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
[2] กองทุนแสงอาทิตย์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่หลากหลายทั้งด้านผู้บริโภค การพัฒนาเด็ก สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อระดมทรัพยากรติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำงานรณรงค์ผลักดันให้เกิดขยายตัวของระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในระดับครัวเรือน หน่วยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคธุรกิจ บนพื้นฐานของการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปพลังงานโดยการลงมือทำจริงในพื้นที่เป้าหมายและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานหมุนเวียน เครือข่ายกองทุนแสงอาทิตย์ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน(คอบช), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ), เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค, สมาคมประชาสังคมชุมพร, มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต, บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด, Solarder, โรงเรียนศรีแสงธรรม, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด), เครือข่ายสลัม4ภาค, มูลนิธิภาคใต้สีเขียว, เครือข่ายลันตาโกกรีน Lanta Goes Green, มูลนิธิสุขภาพไทย และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandsolarfund.org
[3] รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ทิศทางการใช้พลังงานฟอสซิลของไทยในอนาคต กรณีถ่านหิน โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2562 https://www.senate.go.th/document/mSubject/Ext85/85011_0001.PD
[4] https://www.greenpeace.org/thailand/press/1706/greenpeace-push-thai-government-upgrade-aqi/
[5] https://www.greenpeace.org/thailand/story/17230/climate-netmetering-one-million-solar-revolutions-on-school-and-university-rooftop/

ร่วมลงชื่อเพื่อผลักดันมาตรการ Net Metering ได้ที่ https://act.gp/2PizTpx

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์