Skip to main content
sharethis

7 พ.ค. 2564 สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แถลงเรียกร้องความยุติธรรมและคืนสิทธิประกันตัวให้ 'ขนุน' ที่ถูกขังด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ จากการปราศรัยที่ #ม็อบ18พฤศจิกา ด้านกลุ่ม Patumwan Political Space ซึ่งเป็นกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รวบรวมชื่อในจดหมายเปิดผนึกเพื่อแสดงจุดยืนให้ 'เพนกวิน' สาธิตปทุมวัน รุ่น 59 ได้รับสิทธิประกันตัว

สภานิสิต องค์การนิสิต มศว เรียกร้องสิทธิประกันตัว 'ขนุน'

เวลา 12.12 น. เพจสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่แถลงการณ์สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวแก่สิรภพ เพื่อให้สามารถกลับไปเรียนจนจบภาคการศึกษา และได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ พร้อมเรียกร้องไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการต่อสู้คดีทางการเมืองแก่สิรภพ รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ถลงการณ์สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง ขอเรียกร้องความยุติธรรมและคืนสิทธิการประกันตัวให้ สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (ขนุน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ หรือขนุน นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับคำสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกันตัวในระหว่างการพิจารณาคดี กรณีร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวและเรียกร้องทางการเมือง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และได้มีการฝากขังระหว่างพิจารณาคดี ตามหลักการของกฎหมายอาญานั้นให้มีการสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่มีความผิด จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยโดยปราศจากอคติหรือให้การปฏิบัติในฐานะผู้บริสุทธิ์ ประกอบกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 11 (1) มีใจความสำคัญว่า “บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญา ควรได้รับสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ที่ซึ่งตนได้หลักประกันทั้งหมดที่จำเป็นในการต่อสู้คดี” ฉะนั้นการที่ศาลยังไม่มีคำสั่งให้มีการรับสิทธิในการประกันตัวชั่วคราวนั้น จึงอาจนำไปสู่การกระทำที่ไม่สอดคล้องตามหลักการของกฎหมายอาญาที่ให้มีการสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) และเป็นการไม่ชอบด้วยหลักคุ้มครองสิทธิตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (ขนุน) มีสถานภาพของการ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้อยู่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อีกทั้งการฝากขังระหว่างพิจารณาคดีย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนของนายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (ขนุน)

เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเป็นธรรมให้กับนายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (ขนุน) ทางสภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเรียกร้องไปยังผู้เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น ดังนี้

1) ขอเรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้แก่ นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (ขนุน) ให้สามารถกลับมาเรียนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และให้สามารถออกมาสู้คดีทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2) ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการต่อสู้คดีทางการเมืองให้กับนายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (ขนุน)

3) ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินงานไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึง สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (ขนุน) และปฏิบัติกับผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้บริสุทธิ์ ตามหลักการการสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ อันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเจตนารมณ์เคารพในหลักการแห่งระบอบ ประชาธิปไตยที่เป็นไปเพื่อเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ตลอดจนคำนึงถึงหลักการการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล อันจะก่อให้เกิดกระบวนการสันติภาพบนพื้นที่ความขัดแย้งทางการเมือง และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7 พฤษภาคม 2564

ศิษย์เก่าสาธิต มศว ปทุมวัน รวบรวมชื่อขอให้ผู้เกี่ยวข้องยืนยันสิทธิของ 'เพนกวิน'

ด้านกลุ่ม Patumwan Political Space ซึ่งเป็นกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รวบรวมชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียกร้องให้สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันที่อยู่ในแวดวงกฎหมาย การเมือง และภาคประชาสังคม แสดงจุดยืนและท่าทีต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับ 'เพนกวิน' พริษฐ์ ชิวารักษ์ ในฐานะศิษย์เก่า รุ่น 59 พร้อมขอให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ตามหลักการ และคืนสิทธิประกันตัว เพื่อเป็นหลักประกันความยุติธรรมของประชาชน โดยเปิดให้ลงชื่อจนกว่าพริษฐ์และผู้ต้องหาทางการเมืองทุกคนจะได้รับสิทธิในการประกันตัว ถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 มีรายชื่อแนบท้ายแล้ว 871 ชื่อ

จดหมายเปิดผนึก กลุ่ม Patumwan Political Space

(ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน) ต่อผู้เกี่ยวข้องกับกรณี พริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน สาธิตปทุมวัน 59)

ถึงวันนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน (สาธิตปทุมวันรุ่นที่ 59) ได้อดอาหาร ประท้วงในเรือนจำเป็นเวลากว่า 50 วันแล้ว (อ้างอิงข้อมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2564) และปัจจุบันกำลังรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลังมีรายงานอาการถ่ายเป็นเลือดมีก้อนเนื้อปนออกมา

ถ้าหากได้ติดตามข่าวสารด้านการเมืองภายในประเทศในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีเยาวชน ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ถูกจับกุมโดยรัฐและปราศจากความยุติธรรม ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกมิติของมนุษย์ปุถุชนคนใดคนนึงจะสามารถทำได้ รวมไปถึงพริษฐ์ที่ทำการอดอาหารมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 (และนักกิจกรรมทางการเมืองอีกหลายคนที่ร่วมอดอาหารประท้วง) เพื่อแสดงออกถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้o และเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกเพื่อชี้ให้สังคมเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมของรัฐปราศจากความยุติธรรมที่แท้จริง

เพนกวิน ในฐานะอดีตนักเรียนในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ได้ใช้เวลาในสถานที่นี้ ผ่านอาจารย์หลายท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ ได้พบแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ ทั้งวรรณกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือการทดลองค้นคว้า เป็นช่วงชีวิตที่กำลังตามหาความเป็นปัจเจก การที่เพนกวินออกมาเคลื่อนไหวและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้หลงลืมไปว่าที่ผ่านมาเพนกวินเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เพื่อนร่วมรุ่นสาธิตปทุมวัน เป็น “มนุษย์” คนหนึ่งไม่ต่างจากเราทุกคน

ในขณะเดียวกันสิ่งเกิดขึ้นกับเพนกวินเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่า ความอยุติธรรมนี้อยู่ใกล้ตัวเรามาก วันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นเราที่จะต้องพบกับสิ่งเหล่านี้ไม่แตกต่างกัน นอกจากเป็นศิษย์ร่วมสถาบันแล้ว เราต่างเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่ไม่สามารถมองเห็นคนที่เติบโตร่วมกับเรามา ต้องเสียสละชีวิตของตัวเอง เพื่อปลุกผู้คนให้ตื่นมามองเห็นความผิดปกติอย่างสุดขั้วของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้นานกว่านี้อีกแล้ว

ในฐานะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน เราขอประนามความอยุติธรรมทุกประการที่เกิดขึ้นกับพริษฐ์ ชิวารักษ์ และนักกิจกรรมทางการเมืองทุกๆ คน พร้อมเรียกร้องให้เกิดการเคลื่อนไหวจากเครือข่ายศิษย์เก่า-ปัจจุบัน สาธิตปทุมวัน และผู้เกี่ยวข้องกับพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน สาธิตปทุมวัน รุ่น59) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. ผู้ลงนามท้ายจดหมายฯ ไม่อาจทนเห็นการเพิกเฉยของสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ในกรณีของพริษฐ์ ในฐานะศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันได้อีกต่อไป จึงเรียกร้องให้ทาง สมาคมฯ แสดงจุดยืนและท่าที่ต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับศิษย์เก่าของพวกเรา โดยเฉพาะสิทธิการประกันตัวของพริษฐ์ ชิวารักษ์

2. ผู้ลงนามท้ายจดหมายฯ ขอเรียกร้องศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันที่อยู่ในแวดวงกฎหมาย การเมือง และภาคประชาสังคม รวมไปถึงนักเรียนกฎหมาย นักเรียนรัฐศาสตร์ ร่วมกันพิทักษ์และพึงระลึกถึงอุดมการณ์ของสิ่งที่พวกท่านเล่าเรียนมาต่อสังคม ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพที่พึงมีต่อระบอบประชาธิปไตยฯ โดยไม่ปฏิเสธว่าเบื้องหน้าของท่านเป็นผู้สมาทานต่อความนิยมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้มองเห็นความเป็น "มนุษย์” ที่มีความเท่าเทียมกัน

3. ผู้ลงนามท้ายจดหมายฯ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมพึงใช้หลักแห่งความยุติธรรม ชื่อตรงต่อการพิจารณาคดี เพื่อเป็นหลักประกันแห่งความยุติธรรมของประชาชนทั้งหลาย เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมย่อมสร้างความคาดหวังต่อผู้คนในรัฐ ให้เกิดความไว้วางใจต่อการใช้ชีวิต ปราศจากความหวาดกลัวต่อภัยอันเกิดขึ้นกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่ว่าด้วยกรอบแห่งสิทธิ เสรีภาพ อันเป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานของปวงชน พร้อมเรียกร้องให้เกิดการประกันตัวเนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับรองสิทธิของจำเลยหรือผู้ต้องหาไว้ว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด นอกจากนี้ สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีก่อนที่ศาลจะพิพากษาจนถึงที่สุด ก็นับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทั่วโลกต่างให้การยึดถือปฏิบัติ

ศิษย์เก่าโรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน ที่เห็นด้วยกับจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ ขอลงนามโดยเปิดเผยชื่อไว้ ณ ที่นี้และจะขอเปิดให้ลงชื่อไปจนกว่าพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) และผู้ต้องหาทางการเมืองทุกคนจะได้รับสิทธิในการประกันตัวคืน.

ด้วยความรักมั่นฉันน้องพี่ มิตรไมตรีเรืองรุ่งผดุงสรรค์

PATUMWAN POLITICAL SPACE

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net