กลุ่มหมอเรียกร้องรัฐนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยเร็ว - ‘เส้นด้าย’ เจอผู้ติดโควิด-19ได้ซิโนแวค 2 เข็มแล้ว

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ออกแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลรีบจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพพร้อมปรับกฎระเบียบราชการเพื่อให้สามารถนำเข้าวัคซีนทางเลือกเข้ามาในประเทศโดยเร็ว นอกจากนั้นหมอด่านหน้าล่ารายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องจัดหาวัคซีน mRNA เข้ามาเตรียมรับมือโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา อาสา “เส้นด้าย” เจอคนฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้วยังติดเชื้อ

เมื่อ 29 มิ.ย.2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนต่อการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลที่ต้องจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมารองรับสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นและยังมีเชื้อกลายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาในไทย

โดยในแถลงการณ์ระบุว่ารัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วและมีประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ให้ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและกระตุ้นภูมิให้แก่ผู้ที่รับวัคซีนไปแล้วที่อาจยังไม่ได้ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ และรีบนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติเข้ามาโดยปรับกฎระเบียบระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยวัคซีนภายในประเทศด้วย

นอกจากนั้นยังขอให้รัฐบาลบริหารจัดการกระจายวัคซีนอย่างเป้นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใสให้ความสำคัญกับหลักทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆ และสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนและเหตุไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีน

ในแถลงการณ์ยังระบุถึงประชาชนและสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคน ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วเพื่อป้องกันการติดเชื้อและขอให้งดเว้นกิจกรรมรวมกลุ่มและรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากต่อไปเนื่องจากวัคซีนทำได้แค่ป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งแม้จะป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

นอกจากแถลงการณ์ของทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แล้ว วันเดียวกันยังมีการเผยแพร่ แถลงการณ์ของกลุ่ม “บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า” พร้อมแบบฟอร์มล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA เช่นของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา เพื่อรับมือกับโควิด-19สายพันธุ์เดลตาที่มีความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเสียชีวิต และป้องกันการแพร่ระบาดได้สูง โดยจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการควบคุมโรคโควิด-19

กลุ่มอาสาเจอคนติดโควิดทั้งที่ได้ “ซิโนแวค” 2 เข็มแล้ว

วันเดียวกันมติชนออนไลน์รายงานว่า “เส้นด้าย” กลุ่มอาสาสมัครที่รวมตัวกันช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 หาโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา โพสต์ทางแฟนเพจของกลุ่มว่า เริ่มพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว โดยล่าสุดเป็นผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองไปเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ต่อมาตรวจพบเชื้อในวันที่ 28 มิ.ย. และมีอาการหายไม่สุด เหนื่อย ไม่ได้กลิ่น

โดยในรายงานข่าวระบุอีกว่าผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มพนักงานขนส่ง จตุจักร ฝ่ายรถ ชั้น 2 ติดประมาณ 10 คน

ประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 78 /2564

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

*********************

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด 19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนโควิด 19 โดยเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ รวมทั้งข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 ชนิดต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 2 ดังนี้

1. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว และควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลง โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

2. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดและเร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 เพิ่มขึ้น

3. รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด 19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4. ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกชนิดป้องกันการเกิดโควิด 19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

5. สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด 19

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564

นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

แถลงการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อเรียกร้องการนำเข้า mRNA วัคซีนสำหรับโรคโควิด 19 เป็นกรณีเร่งด่วน

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จำนวนการคนติดเชื้อและการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ทางบุคคลากรทางการแพทย์มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์อาจจะแย่ลงได้เนื่องจากสายพันธ์ุเดลต้า มักจะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธ์ุอื่นๆ

ในมุมมองทางการแพทย์ ในขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรจำกัด วัสดุอุปกรณ์รวมถึงสถานที่ที่จำเป็นในการรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตมีความจำกัด ทางบุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งการนำเข้า mRNA วัคซีน ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง** จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในแง่การป้องกันการเสียชีวิต และป้องกันการแพร่ระบาดได้สูง โดยจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการควบคุมโรคโควิด 19

ทางกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าขอเรียกร้องให้รัฐบาล รวมถึงองค์การเภสัชกรรมมีการนำเข้า mRNA vaccine (Pfizer และ Moderna) เข้ามาเป็นการเร่งด่วน เพื่อทำการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไป

**วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจากงานวิจัย

1. Serologcal response to mRNA and inactivated COVID-19 vaccine in healthcare workers in Hong Kong:preliminary results

2. Effectiveness of mRNA COViD-19 vaccines against SAR-CoV-2 infection in a cohort of healthcare personnel

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท