Skip to main content
sharethis

คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ รวมตัวแสดงจุดยืนและตั้งคำถามกรณี ร.10 มีพระราชดำริถอดถอนพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) และแต่งตั้งพระนอกเขตปกครองเป็นเจ้าคณะจังหวัดแทน โดยไม่มีมูลเหตุและไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1 ต.ค. 2564 เพจคนข่าวกาฬสินธุ์รายงานว่า คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ เดินมารวมกันประชุมโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดภูปูนในฝัน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อแสดงจุดยืนและตั้งคำถามว่า 1. เหตุใดจึงถอดถอนพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยไม่มีมูลเหตุและไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 2. เหตุใดจึงแต่งตั้งพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ที่อยู่ อ.สังคม จ.หนองคาย สังกัดภาค 8 ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ทั้งที่เป็นพระนอกเหนือเขตการปกครอง และมิได้มีปฏิปทาที่ดีงามภายใน จ.กาฬสินธุ์

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์ แจ้งว่า สำนักพระราชวังมีหนังสือ ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำริให้ถอดถอนพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ​ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และแต่งตั้งพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) แทน

ทั้งนี้ เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานเมื่อ 30 ก.ย. 2564 ว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมผ่านระบบออนไลน์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งที่ประชุม มส. เพื่อโปรดทราบว่า สำนักพระราชวังมีหนังสือ ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราชขอพระราชทานถวายพระพร กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ดังนี้ 

แต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ประกอบด้วย

 • พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) วัดวชิราลงกรณวราราม จ.นครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครราชสีมา (ธรรมยุต)
 • พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม) วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.ภูเก็ต
 • พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ (สมบัติ เตชปญฺโญ) วัดวิเวการาม จ.จันทบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.จันทบุรี (ธรรมยุต)
 • พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโถ) วัดพญาภู​ จ.น่าน ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.น่าน
 • พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี มหทฺธโน) วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.ชัยภูมิ
 • พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ณาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 • พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร)​ วัดโคกพลู จ.ตาก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.ตาก
 • พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน) วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส​ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.นราธิวาส
 • พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) วัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.พระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)
 • พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย) วัดพระนางจามเทวี จ.ลพบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.ลพบุรี (ธรรมยุต)
 • พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล) วัดกระทุ่มปี่ จ.สิงห์บุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.สิงห์บุรี (ธรรมยุต)
 • พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ สุทฺธจิตฺโต) วัดแสงธรรมสุทธาราม จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.นครสวรรค์ (ธรรมยุต)
 • พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร) วัดเพชรวรารามม​ จ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.เพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)
 • พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ ฐิตวํโส) วัดไพรสณท์รัตนาราม จ.กำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.กำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต)​
 • พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ) วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปาง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.ลำปาง-แพร่ (ธรรมยุต)
 • พระครูประโชติธรรมคุณ (พวน ชุตินฺธโร) วัดเนินแสงทอง จ.บึงกาฬ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.บึงกาฬ (ธรรมยุต)
 • พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.ฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต)
 • พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ผู้รักษาการแทนดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ชลบุรี (ธรรมยุต)
 • พระครูปลัดสุวัทฒนพรหมจริยคุณ (ไพสาร วรสาโร) วัดสิริวัฒนาราม จ.นครปฐม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.นครปฐม-สุพรรณบุรี (ธรรมยุต)
 • พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม อินฺทโชโต) วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคะ​ จ.เพชรบุรี (ธรรมยุต)
 • พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม) วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.นครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
 • พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร) วัดมะปริงวารีราม จ.ปัตตานี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ​ จ.ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธรรมยุต)
 • พระครูพินิจสมณการ (จวง จนฺทลาโภ) วัดควนนอก จ.ปัตตานี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.ปัตตานี
 • พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท) วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ประจวบคีรีขันธ์
 • พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม) วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.สุพรรณบุรี
 • พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) วัดพระบรมธาตุ​ จ.กำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.กำแพงเพชร
 • พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.เชียงราย
 • พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.นครศรีธรรมราช
 • พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน) วัดสว่างสุวรรณ​ จ.นครพนม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.นครพนม
 • พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ​ จ.ศรีสะเกษ

2.ถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

 • ถอดถอนพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา
 • ถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ​ จ.ปทุมธานี
 • ถอดถอนพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ​ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

และแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

 • แต่งตั้งพระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ​ จ.ฉะเชิงเทรา
 • แต่งตั้งพระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินฺโน) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ​ จ.ปทุมธานี
 • แต่งตั้งพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ​ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net