Skip to main content
sharethis

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง 'หมอวรงค์' กรณีขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า "เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องในฐานะ หัวหน้าพรรคการเมืองและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

8 ธ.ค. 2564 วันนี้ (8 ธ.ค. 2564) สำนักงานข่าวศาลรัฐธรรมนูญ รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือหมอวรงค์ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 (เรื่องพิจารณาที่ ต.58/2564) ว่ารัฐสภาดําเนินการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ หมวด 7 รัฐสภา ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร และขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 26 มาตรา 77 และมาตรา 84

โดยผลการพิจารณาระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคําร้องไม่ปรากฏว่า นพ.วรงค์ (ผู้ร้อง) เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิด สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทําใด เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องในฐานะ หัวหน้าพรรคการเมืองและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ของผู้ถูกร้องเท่านั้น กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ผู้ร้องไม่อาจยื่นคําร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 มติชนออนไลน์ รายงานว่า นพ.วรงค์ เดินทางไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาและส่งเรื่องต่อไปศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยกรณีรัฐสภาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ … พ.ศ. … เรื่องการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบไปสู่บัตรสองใบอาจเป็นการทำลายสิทธิของประชาชนและเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใหญ่ในการเลือกตั้ง โดย นพ.วรงค์ ระบุว่าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีการแก้ไขขัดหลักการ เพราะตอนเสนอขอแก้ไขขอแค่ 2 มาตรา แต่สภามาลักไก่แก้ 3 มาตราด้วยการเพิ่มการแก้ไขมาตรา 86 จึงเป็นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินกว่าหลักการ ส่วนที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คิดว่าคนจะแก้ไม่ได้ศึกษาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งในอดีตที่ใช้บัตรสองใบ ทำให้ ส.ส.ไม่ทำหน้าที่ตัวแทนประชาชน แต่ไปทำหน้าที่ตัวแทนพรรคการเมือง เจ้าของพรรค และที่สำคัญคือทิ้งเสียงข้างน้อย คนชนะกินรวบ จึงแก้มาใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม เพื่อให้ทุกคะแนนมีความหมาย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net